Wist hembygdsförening
Årsmötet 06-03-02


  Anteckningar från Whbf årsmöte 2006, som hölls den 2 mars i Vist församlingshem i närvaro av ca. 130 av föreningens medlemmar:

  Ingmar Carlsson hälsade de närvarande välkomna till årsmötet och till föreningens 30-årsjubilleum.

  Minnet av fyra under året avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut.

  De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna genomfördes raskt och rutinerat med Oscar Ekman som årsmötesordförande och Anitha Dahlstedt som sekreterare.

  Ingmar Carlsson omvaldes som ordförande.

  Marie- Louise Pettersson och Margareta Nilsson invaldes i styrelsen.

  Beslutades att årsavgiften för 2007 skall höjas till 50 kr.

  Programmet för år 2006 presenterades och godkändes av årsmötet.

  På anmodan av Ove Berggården uppdrog årsmötet åt styrelsen att se över och "modernisera" föreningens stadgar.

  De avgående styrelsemedlemmarna Anne-Marie Berggården och Anders Ekdahl avtackades med blommor.

  Blommor överlämnades som tack till ett antal av föreningens speciellt förtjänta medlemmar, däribland Karin Druid, som varit kaffevärdinna i 30 år, ifrån föreningens start.

  Sång av Viston, som med anledning av 30-årsjubileet bl.a. framförde I Vist skall de leva uti hundrade år och ett leve utbringades för den jubilerande föreningen.

   

  Björn Larsson, ordförande i Östergötlands Hembygdsförbund, kåserade om östgötadialekter.

  Under den efterföljande kaffepausen musicerade Johan och Rakel från Bomanstorp på blockflöjt och arabisk luta.

  Hans Hansson gjorde en kortfattad presentation av föreningens dagsfärska bok Sturefors Från kyrkby till villasamhälle, varefter försäljningen av boken inleddes. 125 böcker såldes och lika många beställdes

  Efter sedvanlig lotteridragning avslutades årmötet med Härlig är jorden.

  /HH

Årsberättelsen för 2005