Wist hembygdsförening
Årsmötet 2017-03-07

Protokoll fört vid Wist hembygdsförenings årsmöte 7 mars 2017.

    (Bilagorna som nämns i protokollet finns inte med här på hemsidan /webmaster)

   1.Till mötets ordförande valdes Anders Ekdahl och sekreterare Anette Söderman

 2. De närvarande enades om att mötet hade utlysts stadgeenligt.

 3. Till justeringsmän valdes Margareta Ekdahl och Carl-Axel Jonsson.

 4. Styrelsens årsberättelse som sänts ut till alla medlemmar i samband med kallelsen till mötet godkändes
och lades till handlingarna. Bilaga 1. Håkan Gustafsson fördrog den ekonomiska redovisningen. Bilaga 2.

 5. Jan-Olof Gustafsson läste upp revisionsberättelsen, bilaga 3, och föreslog mötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

 6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 7. Anders Ekdahl valdes enhälligt till ordförande för 2017.

 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2 år. Omval av Håkan Gustafsson, Anette Söderman samt att
Rune Sundström väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen. Omval av suppleant Greger Andersson.
Eva Sievert valdes som suppleant på 1 år och ersätter Urban Windahl som avgått.

 9. Till ordinarie revisorer valdes Ulla Lindh och Jan-Olof Gustafsson samt ersättare för dessa Gun Larsson och Jack Landin.

10. Mötet lämnade i uppdrag till styrelsen att utse ombud till Hembygdsförbundets årsmöte och sammanträden,
samt förbundets representantskap.

11. Val av tre ledamöter till valberedningen. Omval av Jan-Erik Lewisson. Nyval och sammankallande Nils-Åke Carlsson.
Medlemmarna uppmanades att utse ytterligare en ledamot till valberedningen.

12. Årsavgiften för 2018 är oförändrad 100:-/person och 180:-/familj.

  13. Rune och Anders presenterade lite av styrelsens förslag till årsprogram 2017. Håkan fördrog 2017 års budget.
Han talade om att tryckkostnaderna för Cedersbergsbokens 2:a upplaga blivit dyrare så priset måste höjas till
150 kr för medlem och 200 kr för icke. Bilaga 4.

  14. Håkan berättade att det finns c:a 35 jubileumsböcker kvar att köpa för 100:-/bok.

  15. Mötet godkände budgeten. Bilaga 5.

  16. Inga motioner hade inkommit.

  17. Hans Hansson avtackades med blommor och Hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans för det
förtjänstfulla arbetet han utfört med föreningens hemsida och allt det myckna arbetet han i övrigt bidraget med.
Hans är numera hedersmedlem i föreningen.

Rune Sundström avtackades med blommor för sin stora arbetsinsats som ordförande under ett antal år.

Anders tackade alla för visat intresse och avslutade årsmötet.


Innan mötet underhöll PRO-kören under ledning av Inger Koberstein.

Carina Glenning kåserade om livet efter femtio och lockade till många skratt.

Marie-Louise Pettersson hade bakat 100 bullar som garnerades till semlor och serverades av Christina Gustavsson,
Annita Gustafsson, Christina Sundström och Gun Larsson.

Inger Andersson och Marianne Nilsson sålde sex lotterier.

(Underskrifter finns på originalet)………………………………………. …………………………………….

Anette Söderman                         Anders Ekdahl

Sekreterare                                  Ordförande


……………………………………… …………………………………….

Margareta Ekdahl                      Carl-Axel Jonsson

Justerare                                    Justerare
Årsmötet 2017

Pro-kören  sjunger
 

 Årsmötet 2017

De stadgeenliga årsmötesförhandlingarna genomfördes med Anders Ekdahl som årsmötesordförande och Anette
Söderman som sekreterare. Rune Sundström bistår från vänster och Håkan Gustafsson redogör just för 
föreningens goda ekonomi.

 

Årsmötet 2017

Hans Hansson tackades för sitt mångåriga arbete inom föreningen. Hans tilldelades
'Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans för uppskattat arbete inom Wists
Hembygdsförening.' Anette Söderman överlämnade också ett diplom som utnämner Hans till
hedersmedlem i Wists Hembygdsförening

Årsmötet 2017

 Hedersmedlem Hans Hansson med lagerkrans i nålen i kavajslaget. Det är klart att
Anette ser beundrande på Hans! Han är värd all beundran.

Årsmötet 2017

Semlor och kaffe gick det åt.
 

Årsmötet 2017

Carina Glenning berättade medryckande om hur det är att vara äldre. Många var vi som
nickade igenkännande, smålog och skrattade. Hon bevisade tydligt hur det kan vara att
glömma sig en stund, köra vilse på bilturen men tills slut hitta fram ändå. Att vara äldre
var mest positivt och fint - och det höll vi absolut med om.


Årsmötet 2017

Lotteridragningarna satte till slut igång. Det prasslade stilla när lotterna vecklades ut....

Årsmötet 2017

...och när cellofanet runt de fina vinsterna kom ikläm när Marie-Louise kramade glada vinnare.

(Foto och bildtext: Mats Persson)