Torpvandring 00-10-01

Torpvandringen startade vid Gattorp. Ingmar berättade att Gattorp är ett avgärdatorp  vilket betyder att det är utflyttat (från Norrberga) redan före det laga skiftet. Vandringen fortsatte därefter till den näraliggande ekhagen för att studera nyupptäckta fornlämningar. Rester av raserade stensträngar och fornåkrar kunde ses. Lämningarna är anmälda men ännu inte undersökta av arkeologer. 

Vi fick också veta att hagen är en fin lokal för dårgräsfjärilen. Denna är helt beroende av den lundstarr som är ganska rikligt förekommande i hagen.

Vid fikat på bergets topp hade Uno Svensson en del att berätta om den nära släktskapen mellan rönn och oxel. Han betonade också vikten av att de tallar, som finns på berget, får finnas kvar. Dessutom, hur många har noterat att tallens bark blir allt slätare med stigande ålder (75 år och mer)?

Från bergets topp förflyttade vi oss raskt till torpet Sveden. Torpstugan är borta men en tillhörande undantagsstuga används nu som sommartorp. Den äldsta uppgiften om Svedens existens är från 1646. Sveden är ett s.k. förpantningstorp. Detta innebär att en ny torpare vid något tillfälle, sannolikt under 1800-talet, på egen bekostnad har ersatt gamla förfallna byggnader med nya som han alltså kommit att äga. 

Fjärde besöksmålet skulle varit Birgerslyckan varav grunden ännu finns kvar. Platsen kunde ej hittas men ett nytt försök dagen efter gick bättre. Grunden finns att beskåda på en berghäll mitt i en tät granplantering. Grunden har måtten 8,7x4,6 m. Rester av skorstenen finns också kvar.

Ett tjugotal personer deltog i vandringen som leddes av Ingmar Carlsson