Syföreningen i Wist
Räkenskaper öfver inkomster och utgifter för missionen bland Judar, Hedningar och Sjömän.
Syföreningen började år 1890.


Syföreningens Räkenskaper från 1 Jan 1890 .

1890 Debet Kronor Öre
Juni 12 Försålda blommor vid auktionen i Säby 1 60
" " Kontant för insp. vid d:o 3 40
Juli 3 Fru Rudebeck lemnat kontant till sjömansmissionen 5
Aug 4 Kapten Sehman skänkt kontant 5
" " 75
Aug 20 Mina Schyldt d:o d:o 4
" " Från Mörketorp d:o d:o 1
" " Onämnd d:o d:o 2
Summa Kronor 22 75

Wist i Jan. 1891
Adolf Johansson


Avskrivet från stencil vid Vist Kyrkliga syförenings 110-årsjubileum den 28 februari 2000.
Sturefors i nov. 2001 Helge Fransson.