Frälse Jordebok öfver Stureforss Slattefors och Förråds Egendomar
Upprättad År 1830

Sturefors
Byrstorp
Tägneby
Sjövalla
Utgör Sturefors Säteris hemmanstal Under eget bruk, ger i goda år mellan 5 a 600 tunnor spannmål och 300 lass hö. Brukas med 16 par oxar samt körslor och dagsverken af en del hemman och torpare. Föder 6 a 8 hästar 20 kor och 70 får samt 60 a 70 stall oxar med höet från Tinnerö.
Sturefors En mjölkvarn med 4 par stenar Mjölnaren Ljungqvist förestår qvarnen och njuter ¼ af tulltägten och ¾ till ägaren.
" En hammarsmedja Tillverkas hvarjehanda smide till åkerbruksredskap m.m. - hvad mera hinnes till afsalu.
" 2 ne enbladige sågar Mäst för husbehov och något för tull.
" En tegelugn Tillverkas omkring 30000 murtegel årligen.
" En kalkugn Till hubehof och afsalu - sten köpes vid Vreta kloster.
På ägorna Penemünde Fattighus
" Hökhult Bebos av jägaren Björnlund.
" Bäckfall Nattväktaren på lön

Torp som göra dagsverken vid Sturefors

Jubäck 130
Kärr 156
Bäck 156
Flånstorp 156
Ingetorp 104
Kohagen 78
Sundet 104
Nysätter 156
Hagen 104
Lilla Dahla 80
Sturefors Nybygget Plogmakare till Sturefors 15
" Nysätters Slätt Skomakare till gården - Arbetet betalas efter räkning
Bostorp Brukas under Sturefors Ger 50 à 60 tunnor spannemål och 40 lass hö
" Hagen, tvenne backstugor Bebos av trenne enkor, som njuta extra fattigdel från herregården. Och skomakaren Qvist som utgör 32
Björksätter 2 gårdar Körslor m.m. vardera 156
" Hybeln Gör dagverken vid Sturefors 104
" Lillsätter Trädgårdstorpare 65
" Kottsätter Gör dagverken vid Sturefors 52
Banketorp De flere onera. Se skattelängd *)
Dahla " 104
Dahlshult "
Fallemo Arrend. Exell. Gr. Cederhjelm "
Gattorp " 156
Jordstorp " 156
Gasarp "
Klint De flere onera. Se skattelängd *)
" Löfsveden Trädgårdstorpare 62
Mårdstorp
Norrberga Vestergård 4 gårdar Körslor mm vardera 156
Norrberga Braberg Trädgårdstorpare 55
" Grönsved " 68
" Nyhagen Sjudaredräng
Risnäs Stengård 3 gårdar Körslor mm vardera 156
Risnäs Storgård " 156
" Rudan Trädgårdstorpare 36
Risnäs Nergård 2 gårdar Körslor mm vardera 156
" Skogsstugan Njuter lägenheten gratis
RisnäsSpånggård 3 gårdar Körslor mm vardera 156
Ringetorp " 104
Tocketorp 2 gårdar " 104
Tacketorp Enkan Ljungblad Donation
Wreta Nergård 2 gårdar Körslor mm vardera 156
Wreta Öfvergård 2 gårdar " 156
Åndebäck " 156
" Aspviken Göra dagverken vid Sturefors 78
Winstorp Öfrige onera

*) "Åboerne på dessa Hemman angifwe sig själfwa med sitt folk till Skatteskrifningen

Årliga skatten till herrgården bestod av "Hvete, Råg, Korn, Bl. Korn, Hafra, Ärter, och Contante penningar Riksgäld".

Förutom i Vist socken ägde Sturefors fideikommiss egendomar i följande socknar:
Björsätter, Drothem, Grebo, Kjettilstad, Landeryd, Lillkyrka, Mogata, Rappestad, Ringarum, S:t. Lars, Skeda, Svinstad, Tjärstad, Törnevalla, Vårdnäs, Västra Husby, Östra Harg, Östra Skrukeby.

Utskylderna för hemman eller lägenheter i dessa socknar kunde utgöra följande:
"Transportera spannemål, bärga hump och inköta höet, köra oxfoder, gräfva rensdike, köra ved och sand, lefverera aska, kohl och löf, spånad av lin och ull, tröska och skära råg ..."