Bouppteckning efter Cattrina SvensDotter 1811

 

År 1811 den 2 Martii Infant sig undertecknade att förrätta Laga Bouppteckning hos Torparen välbeskedlige Hans Persson i Västra Sjöändan på Markustorps äg, Vist socken, efter hans den 6 Januari med döden afgångna kjärra Hustru, i lifstiden ärlige och Dygdesamma, Cattrina Svens Dotter, som jemte Enkemannen lemnat 3nne omyndige barn: Sonen Carl Petter, svag i sin beskaffenhet 20 år, Sven Julius 15, dottern Maja Gritta 18 års ålder.

 

Til de omyndigas rätt i aktagande infant sig Johan Lagergren Derstädes som deras der under beroende rätt bevaka.

 

At rätt och redit på Ed och samvete utan minsta undantag uppgifdes qvarlåtenskap förmandes Enkemannen och befants som följer:

 

Guld och Contante Penningar
fants ick
Silfer
1 st silferring 4
Koppar, Then, Malm, Bleck
1 st Bleck trat Tumlare 12
Järnsaker
1 st 4-kanna Gryta 1
1 st 2-kann Dito 24
1 st Stål Påtta 16
1 st Eldtång 4
1 st Kåhl hack 8
2 st Bra Pannor 16
1 st Ressel 4
1 st Gryt ? 2
1 st Han yxa 8
2 st Skiyr yxor 24
1 st Hottstång 24
1 st ? 1
2 st Spadar 12
En liten hand Smedie och Fihl Redskap värd 16
Åkerredskap
1 st Harrfv 10
1 st Årdre 8
Husgeråd
1 st gl Wäg uhr 32
1 st Brunt skåp m 2ne Dörr 2
2 st gl Bord 12
2 st Karmstolar 12
1 st Län stol 2
1 st gl Väfstol m behör 32
1 st Spin Råck 24
Tapeter 8
2 st gl Ståndsängar 16
1 st Vattenså 4
2 st Vattenämbar 4
1 st Sädes Lårre 1
3 st Ankar 12
1 st Backtråg 12
1 st Wanna 8
1 st gl Halfen Kappe 12
1 st gl Stånna 8
1 st Tvätt Balja 8
4 st Trä Skider 1
1 st Gryn Såll 4
gl Mjölk Skåhlar 4
1 st Spån Såll 2
1 st Hanqvarn 24
1 st gl Byck Balja 2
3 st Räfsor 6
1 st Glaslykta 4
1 st Betsmansvekt 8
1 st Saltkar och Sill 4
Sängkläder
1 st Fiär Kudde, gammal och mycket sönder Var 2
1 st gl Sängtäcke 12
2 st Lackan 24
1 st gl Säng Sparlakan, 1 st Säck 24
1 st Skåttkärra 4
2 st gl Nät 24
Kreatur
1 st gl Ko 10
3 st Får 6
Summa 50 35
Als inga Qvinskläder som kunde skrivas.
Gäld och Skuld
Till Högvälborne Herr Baron och Öfersten Cederhjelm på Säby
Capital:  16
Tre års ränta härpå: 3
19
Till Nämndemannen i Kringstorp Enligt skuldsedel af 2 de februari 18101 års ränta.
Capital: 13
Ränta:     -  46
13 46
Till dito för ? inrop 10
Till Bonden Wåleberg i Bostorp Contant 12
Till Torparen Petter i Högmo Contant 14
Till Rusthållaren Samuel Andersson i Markustorp 5 16
Till Pigan Stina Nilsdotter i Säby Contant 2
Till Bonden Peter i Tomesbo, Åtvid 5 16
För boupteckning i 2 ne Exemplar 32
1/8 dels prosent af summa inventarie fattig Prosenten qvitteras Anders G Schelin 3
Summa Gäld 82 17
At alt sammans Redeligen uppgifvits och Ingenting med vet och vilia undandolgt betygar under edelig förbindelse.

Hans Persson
H. P. S.

Å de omyndigas vägnar har jag icke något at ärhindra.

 Johan Lagergren

Sålunda efter upgift upetecknat och Wärderat Betygar.

Nils Christophersson
Nämdeman