Aspebråten.
1/7 mtl af Skogs Skattegård

Boende

Av Brita Petersson m.fl. februari 2003

Aspebråten, som omnämnes första gången i kyrkoboken 1690, var vid 1700-talets början ryttartorp under Stavsätter. Som ryttartorp ersattes Aspebråten av Myran, men när detta inträffade är ej känt. 1779 var Aspebråten dagsverkstorp till Stavsäter, fram till 1800-talets senare del dagsverkstorp under Skog Skattegård.
Omkring 1880 omnämns i husförhörsboken ägarna vara Andersson i Hedingstorp och Anders Gustaf Andersson i Skog. 1885 inflyttade från Linköping målarmästaren Carl Johansson som därefter står som ägare och brukare till 1890. Samma år köptes Aspebråten, som då var 1/7-dels hemman, av Anders Viktor Andersson.

1720 års karta över Stavsäter

Enligt den tidigaste kända kartan över Stavsäter, Arealavmätning år 1720 (J J Ryding), var Aspebråten ryttartorp under Stavsätter:

Kartans text tolkad av Brita Petersson i februari 2010-04-24:

 Geographisk Charta Som uthvÿsar Huru Torpen Sanden, Pÿrum, Aspebråten, Hässlekullen, Löf Sveda, Kalf Hagen och Westeråås uti Wist Socken, Hanekinds Härad och Ösergiötland Ähro Situerade[1], Sampt uppå hvad Hemmans Tillägor dhe Blifne Planterade, Hvilcka Torp pratenderas[2] under Råå och Röör till Sätesgården Stafsätter, och dermedelst efter Ordres af dhe förre åhrens affadtade Chartor transporterade och med sielfva Orten jembeförde.

Delinierat[3] Anno 1720 af J. J. Ryding.

Notarium Explicatio

 

 

Tunnor

Kappar

Lass

1

Uthvisar Torpet Aspebråten som är belägit uppå Selliesätters eller Skoug ägor med dess Circumferens[4] som består af följande villkår nembln

Aspebråten Ryttar Torp till Stafsätter har i 2ne st lyckor åcker, Flåtterna

1

1

-

 

Noch I E annan Dito samma slag Jordmon

-

10

-

 

En äng till bemte Torp af Berg, Tall, Gran och Biörckskoug sampt stenigt hård och Måssvalls höö till

-

-

6

 

Noch En Dito af Måssig hårdvall till

 

 

2

 

En Beteshage af Berg, Tall, Gran och Biörckskoug sampt stenigt hård och Måssvall Bete för 4 Kohr.

 

 

 

2

Uthvisar Torpet Sanden med dess Circumferens beläget på Svartsätters ägor. Hafver fölljande lägenheter

 

 

 

 

Torpet Sand hafver åcker i den ena lÿckan sandjord

1

1 ½

-

[1] Belägen.
[2] Fodra, göra anspråk.
[3] Har tecknat
[4] Omkrets

 

Ur Beskrifning och Delning öfer Skogs Bys Ägor

enligt protokoll av år 1779 (protokollet utgivet 1781)

 

 

Tld

Kpld

Torpet Aspebråten kallat, som med thy tillagde ägor, nyttjas såsom Dagsverkstorp till Stafsätters Herregård, men af Skattegårdens Hagestånd är uptagit och odlat samt vid detta tillfälle sålunda beräknas har under denne Nr Hus och Byggningsplats till

 

6

Åker af Sandblandad Lerjord i en Lycka till

1

19

Do i 3ne st Lyckor

1

18

Stenbundne Back och Lindor i desse Lyckor med Lövskog beväxta utgöra

 

4

En Bärg och stenig hage till detta torp med Björk – Ahl – Tall och gran skogbeväxt innehåller

30

17

Rängor af lika egenskap som efter rågångslinien från Äbbetorps och Husby hagar hitkommit

1

11

En liten äng af hård och stäggvall om ½ lass hö beväxt med Löfskog

 

14

En dels Bärg och stenig dels sidlänt måslupen äng till detta torp med Björkskog beväxt som med föregående kan skattas till 6 lass

13

5

Måslupen starrvall Ibm

1

14

Sqvacker måse därstädes med Tall och granskog beväxt

2

20

Omkring 1880 omnämns i husförhörsboken ägarna vara Andersson i Hedingstorp och Anders Gustaf Andersson i Skog. 1885 inflyttade från Linköping målarmästaren Carl Johansson som därefter står som ägare och brukare till 1890. Samma år köptes Aspebråten, som då var 1/7-dels hemman, av Anders Viktor Andersson.

Skog Skattegård, Aspebråten

Ur Svenska gods och gårdar (Uppgifter från ca. 1939).

Postadr.: Sturefors. Tel. 45.

Areal: Total 65,5 har, därav 13,5 åker, 52 skog. Tax.‑v. 18.900.

Jordart: Ler‑, dung‑ o. mossjord. Manbyggn. uppf. 1900. Ladug., loge o. magasin uppf. 1888, övr. byggn. av äldre datum. 3 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 2‑3 ungdjur, 3 svin. Gården till släkten 1890 genom And. Viktor Leon Andersson, gift med Emma Kristina Andersdotter. Den övertogs på arrende 1917 o. genom köp 1924 av sonen K. A. T. Andersson, som brukade den till sin död sistnämnda år, då den övertogs av hans maka, nuv. äg.

Äg.: Anna Maria Andersson f. Gylling. Gift 19 med Karl And. Ture Andersson, f. 1880, död 34.

Arr. (sedan 1935): Ernst Erik Gylling f. 1893. Son till And. Fr. Gylling o. h. h. Anna Sofia f. Pettersson. Gift 25 med Rut Adelie f. Clason. Barn: Valborg.

                 
Bild från Svenska Gods och Gårdar              Aspebråten. Foto: Tyra Karlsson                                         
(klicka på bilderna för att se en större version)

Ur ”Sveriges bebyggelse” Uppgifter från ca.  1945:

Aspebråten. Areal totalt 65 ha, därav 15 åker, 47 skog, 3 betes- och hagmark

Tax-v. 32 100 kr, därav jordbruksv. 22 700 kr, skogsv. 9 400 kr.

Jordart mullrik styv lerjord och kärrtorvmull.

Bostadshuset av reveterat trä uppfört 1900 av Anders Viktor Andersson. 1 våning och vindsvåning med frontespis. 2 lägenheter, 5 rum, 2 kök. Bekvämligheter el- ljus. Ekonomibyggnader: Ladugård och magasin av trä, uppfört 1888.

3 hästar, 10 kor, 4 ungdjur.

Gården ligger 4 km från järnvägsstation.

Uppdaterad 2017-03-05