Husesyn vid Tägneby 1765

Ur Sturefors gårdsarkiv

 

Sammanfattning av Märta Sundgren:

Vid husesyn den 12 april 1765 i Tegneby, Wist socken var avträdande åbon Samuel Mattson närvarande, som nästlidna Midfasto skall flytta till Åleryd. Samuel Mattson tillträdde halva frälsehemmanet Tägneby den 8 november 1758 efter åbon Petter Larsson. Vid båda husesynerna var alla hus mer eller mindre dåliga. Vid sista synen hade en del rustats. Då fanns en 8-varvs stuga med förstuga och kök. Stallet var nu liksom 1758 alldeles odugligt till tak, väggar, inredning samt dörrar. Där står inget om ny tillträdare, blev jorden lagd under Sturefors gård? Husen användes för "inhyses" tills de föll ihop?

Lösen 2 öre S:mt

Gustaf Viman

Husesyn vid Tegneby

 

 

 

1765 d. 12 Aprill, blef En Laga Husesyn hållen af undertecknade, på Ett halft Frälse hemman uti Tegneby beläget uti Hanekinds Härad och Wist Sochn, Säteriet Sturefors tillhörigt. Emedan Afträdaren, Åboen Samuel Matsson uti Åhleryd som nästledna Midfasto ther ifrån flyttatt och Innehafwaren at Sturefors och Tegneby till thenna Syns förrättande infant sig Nämndeman och Häradsdommaren Pär Esbiörnsson uti Äbbetorp, samt Nämndeman Staffan Jonsson uti Björksätter, samt Nämndemannen i Julsbro Eric Pärsson. Samuel Matsson sielf tillstädes. Synemännen förfogade sig till förrättningen och befants som följer

 

 

 

 

 

Kopparmynt

 

Daler

Skilling

I MANGÅRDEN.

 

 

 

En Stufwa med förstuga och Kök, 16 alnar lång 11 dito bred och 8 warf hög, finnes till wäggarne behållen men Taket på östra sidan omtäckes, hvar till uppgår 5 tiåg lång halm á 12 d.r

60:

-

Torf och arbete, anses kosta

18:

-

Spiselen i Stugan och Stenfotarne under dess Syllar förbättras med

9:

-

Lås till Stugudörren bör förskaffas som anses kosta minst

3:

-

2-ne fönster luft i stugan hwaruti bör insättas 4 st rutor

1:

16

8 st. fönsterrutor i taket insättes a 9 sk/st

2:

8

Golfwet i Stugan förfallit och bör inläggas 12 st. Tilgior

12:

-

Arbetslön för Stuwudgolfets inläggande

6:

-

 

111:

24

Köket finnes utangålf hwaruti ey eller något warit sedan thenna Stufwan Byggnad uppsattes.

 

 

 

 

 

En loge Byggnad, 22 alnar lång och 9 dito bred, finnestill wäggarne nog gammal, men ey så ruten at den kan Synas oduglig, men uti sielwa tröske bottnen finnes skämde 3 st. Tiljor som anses kosta med inläggning

6:

-

Taket öfwer logen och den ena logeladan omtäckes med 4 tiåg halm a 12 Dr

48:

-

Hång och arbetslön till

6:

-

 

60:

-

 

 

Stallet finnes på samma sätt som wid år 1758 hållen huse syn aldeles odugligt både till tak och wäggar samt inrede och dörrar och bör ett nytt i dess ställe uppsättias som Syne männen säger med det gamla till hielp skulle minst komma at kosta

72:

-

Ett Fähus med foder skulle öfwer, 12 alnar långt 8 dito bret samt Får kätte uti huset och 8 st båsrum till wäggar och gålf behållit med dör gångjärn och hakar, men Taket felaktigt, som förbättras med 4 tiåg halm

 

48:

-

Hång och arbetslön till

6:

-

Gärdesgårdar som anses för 600 hot Swarsgoda

oduglige 160 hot förbättras a 3 sk.

15:

-

Summa D.r

312:

24

Sålunda hafwa undertecknade Synt och befunnit

som anfört är. Rätterligen werderat och anfört

som skiedde wid Tegneby d. 12 April 1765

 

                      Joh. Ekberg

                      Pär Esbiörnsson i Äbbetorp Häradsdommare

                                            P E S

                      Staffan Jonsson i Björksätter

                                            S: I: s:

                      Samuel Mattsson I Åhleryd afträdande åbo

                                            S.

                      På Samuels wägnar Eric Pärsson I Julsbro.

                                            EPS.

Avskrivet ur Märta Sundgrens arkiv i Bomtorpet.
Överfört till datorhantering i februari 2003 Helge Fransson.