Avskrift utförd för Wist hbf 2006 av arrendekontrakt daterat 21/2 1889. Originaldokumentet upprättades genom att för hand införa de för 5/16 mantal Wreta Nedergård 2 specifika villkoren i ett förtryckt formulär. All för hand skriven text i kontraktet redovisas i denna avskrift som kursiv stil. Originaldokumentets stavning har bibehållits. /HH

 

Kontrakt

 

Mot här nedan stadgade skyldigheter och vilkor antages Johan Fredrik Johansson till Brukare vid under Sturefors fideikommiss-egendom i Wist socken, Östergötlands län, lydande 5/16 mantal Wreta Nedergård med de egor, som för närvarande dit häfdas och att tillträdas den 14 Mars 1889 med ömsesidig uppsägningsrätt.

 

§ 1.

Den årliga skatten, som till egendomen skall utgöras, är: Kontant arrende Kronor -----

 
3 Mansdagsverken i veckan, sommar, utan ersättning
3                 " vinter,        "         "
3                 " sommar, mot ersättning
3                 " vinter,        "         "
75 Hjelpdagsverken om året, efter budning, utan ersättning
20 Kördagsverken om året, efter budning, med par,    utan ersättning
--            "              "      "      "        " med enbet,    "         "
Berga och rödja ängshump vid Sturefors                      "         "

 

Skörd af 1 ½ tunnland höst- eller 2 tunnland vårsäd, och inköra den vid Sturefors utan ersättning.

Utköra och sprida gödsel å ½ tunnland åkerjord vid Sturefors utan ersättning.

Upphugga och vid Sturefors leverera 10 famnar ved, utan ersättning.

Spinna - skålpund tågor eller - skålpund blånor, utan ersättning.

Leverera vid Sturefors - kubikfot eller - lass sand eller grus, utan ersättning.

Leverera vid Sturefors 6,3 kubikfot aska.

Underhålla samma vägstycke hemmanet hittills ålegat för Sturefors.

 

§ 2.

Närmare bestämmes med afseende på ofvanstående skatter:

Alla dagsverken, som utföras på egen kost, skola vara fullgiltiga; arbete utföres till det omfång och hvarhelst det anvisas samt börjar och fortgår på anbefallda timmar.

Dugliga verktyg och handredskap skola alltid medföras.

Dagsverken utföras på de dagar, som egaren bestämmer.

Är dagsverkaren ej höflig och arbetsam, ogillas dagsverket och bokföres ej.

Kördagsverke skall alltid utgöras med fullgiltiga dragare, pålitligt karldagsverke och åkdon, som rymmer den lassning, som erfordras, och skall vid transporter föras en medelvikt af 16 centner för parskjuts och 8 centner för enbet; då så erfordras tillsläpper åbo nödiga säckar.

Priset för dagsverke, för hvilket ersättning lemnas, bestämmes från 14 Mars till och med 14 September till 1,00 Kr., och från 14 September till och med 14 Mars till 0,75 Kronor.

Uteblifver dagsverke eller kördagsverke å de dagar och tider, som äro eller blifva bestämda, eller efter budning, utan af egaren godtjändt förfall, skall för sådan förseelse utgöras ett extra dagsverke eller kördagsverke, det försummade oberäknadt.

Åboen ansvarar för de till forsling emottagna varor och ersätter dem till deras fulla värde i händelse de förstöras eller skadas.

Veden, som upphugges på anvisad plats och efter gifna föreskrifter, levereras vid Sturefors, och skall hvarje famn innehålla 78 kubikfot virke.

Gödsling och skörd verkställes efter gifna föreskrifter och på anvisadt ställe. Spånad skall fint och väl utföras.

Skulle någon af för året bestämda skatter af en eller annan orsak ej komma att uttagas, skall vid årsuppgörelsen dess bokförda penningevärde erläggas.

Budsedel eller bref skall af åbo ofördröjligen och utan ersättning fortskaffas till och från egendomen efter hittills gällande budgång.

 

§ 3.

Alla skatter och onera, af hvad namn och beskaffenhet de vara eller blifva må, eganderättsbevillning dock undantagen, betalas af åboen.

 

§ 4.

Nybyggnads- och underhållsskyldighet. Angående sådan skyldighet, skall åboen häfda och bygga hemmanet efter lag och husesynsförordning, och gäller såsom tillträdessyn den, som vid åboens första emottagande af hemmanet förrättades. Vid blifvande afträde kommer jemväl laga syn att förrättas och skall dervid uppstående skillnad mellan husrötebeloppen vid första tillträdet och blifvande afträde från beträffande sida godtgöras.

Oafsedt bestämmelserna här ofvan, ansvarar åboen för verkställandet och underhållet af sorgfälligt rödfärgning å hemmanets samtliga åbyggnader.

 

§ 5.

Trädesjord emottager åboen sommaren före tillträdet och skall sådan aflemna., jemte befintlig gödsel, till sin efterträdare sommaren före afträdet och till storlek motsvarande 1/6 af den öppna, åkerjorden. Om jordegaren så önskar skall åboen mot ersättning för blifvande tillträdares räkning verkställa allt trädesbruk, gödsling och sådd.

 

§ 6.

Vårfoder. Är vid tillträdet någon särskild förmån i hö och halm åboen tilldelad, skall sådan här nedan antecknas och åboen vid sitt afträde densamma återgälda. Af hö och halm eger åboen vid tillträdet efter länets markegångspris tillösa sig vid stället befintliga förråd och skall han vid afträdandet mot enahanda, godtgörelse aflemna de då befintliga förråden.

 

§ 7.

Brukningssätt. Åboen skall väl häfda och sköta sin jord. Nyodlingar å hemmanet må företagas efter förutgången besigtning och skriftlig tillåtelse af egaren eller dess ombud.

Flåhackning tillåtes ej utan särskildt tillstånd.

 

§ 8.

Brandförsäkring. Hemmanets åbyggnader skola genom åboens försorg, men i jordegarens namn, strax vid tillträdet till fulla värdet försäkras uti länets brandstodsbolag, och åligger åboen att ställa sig till efterrättelse reglementets föreskrifter i afseende på, försigtighet mot brandskador och alltid vidmakthålla påbuden brandredskap. Alla omkostnader i och för detta bekostas hälften af mig och hälften af åboen. Skulle eldsolycka inträffa, uppbäres tilldömd brandskadeersättning utan afdrag af mig, som låter så fort ske kan, uppföra andra erforderliga åbyggnader, hvarvid åboen åligger att mot skälig ersättning verkställa de körslor, som för husens återuppbyggande erfordras, och eger åboen ej rätt att fordra ersättning för den skada, som honom tillskyndas genom saknad af den eller de nedbrunna byggnaderna.

 

§ 9.

Hägnadsskyldighet. Åboen är skyldig att uppföra och underhålla all den stängsel, som å det arrenderade områdets gräns mot andra egor enligt lag bör finnas, äfvensom erforderliga inhägnader, och är åboen förbunden, att der stängseldelning efter gällande lag ej skett, sådan sig underkasta, oafsedt han vid sitt tillträde af hemmanet efter tillträdessyn sådan hägnad ej emottagit.

 

§ 10.

Utsyning af skogseffekter. Virke till nybyggnader, byggnadernas reparationer och hägnader samt till bränsle, lemnas åboen endast efter utsyning af vederbörande skogstjensteman. Till bränsle utsynas endast torr skog, vindfällen, bångar och ris, och skola alla utsynta träd med såg afverkas och deras skatar och grenar hopläggas och hemköras.

För utrönande af huru mycket virke, som erfordras för åbyggnader och hägnaders underhåll, samt att den lemnade utsyningen blifvit till uppgifvet ändamål använd, hålles å hemmanet hvart 3:dje år ekonomisk besigtning.

 

§ 11.

Skogsåverkan. Vid äfventyr att åboen ansvarar efter lag, förbjudes att, i annan mån än detta kontrakt berättigar, anlita egendomens skog, och är vid samma ansvar skyldig beifra oloflig skogsåverkan å egorna och derom göra anmälan hos egaren. Rödjning i skog och hagmark får ej utan särskild skriftlig tillåtelse verkställas. Näfvertägt är förbjuden.

Åboen förbjudes att göra inhägnader i skogsmark och mossar.

 

§ 12.

Jagt och fiske får ej af åboen på egendomen utöfvas. Fiske kan dock till husbehof få idkas efter särskild tillåtelse. Utöfvas sådant olofligt af främmande person, så är åboen skyldig derom göra anmälan hos egaren. Åboen ansvarar för honom tillhörig hund, att denne ej jagar eller gör förfång på egendomens mark.

 

§ 13.

Tillbyggnader. Vill åboen göra tillbyggnader, inredningar eller tillökningar i stängsel, och jordegaren sådant medgifver, så medföra dylika förbättringar, äfvensom de å jorden, ingen rättighet att vid afflyttningen derför erhålla ersättning eller att dem förstöra eller borttaga.

 

§ 14.

Egoutbyte. Skulle något utbyte af egor i och för anordnandet af någon egendomens angelägenhet af egaren önskas, må något hinder derför ej uppstå.

 

§ 15.

Åboen får ej intaga främmande kreatur, hos sig hysa eller skattskrifva låta främmande personer, på annan öfverlåta hemmanet eller del deraf, från stället bortföra eller förskingra foder, gödsel, skogsprodukter, dyjord, sand eller grus, ej heller får han sjelf eller genom sina tjenare med ord eller gerning visa ohörsamhet mot egaren eller den i hans ställe egendomens skötsel öfvervakar, utan skall han höfligt ställa sig till efterrättelse de tillsägelser, han af dem erhåller.

 

§ 16.

Underlåter åboen, att inom föreskrifven tid erlägga arrendeafgiften, är arrenderätten förverkad och åboen skyldig, om jag det fordrar, hemmanet vid nästföljande års midfasta afträda; lag vare samma för åsidosättande af de honom på grund af detta kontrakt åliggande skyldigheter eller öfverträdande af de i detsamma honom medgifna rättigheter.

 

Af vårfoder är mottaget utan ersättning, för att vid afträdandet likaledes aflemnas:

 

6 Centner hö.

 

Af detta kontrakt äro 2ne lika lydande exemplar upprättade hvaraf egaren och åboen bekommit ett hvardera.

 

Sturefors den 21 Februari 1889.

Thure Bielke

    Gm Nils Bielke

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig att detsamma i alla delar efterlefwa och fullgöra.

 

Sturefors som ofvan

 

J F Johansson

 

Egenhändiga underskriften intyga på en gång närvarande wittnen:

 
Adolf Magnusson C. A. Landqvist (?)