Avskrift av fotostatkopia från Sturefors gårdsarkiv, erhållen via Birgit och Josef Hackl

No 155            Wreta Övergård                   No 82

  År 1841 den 30 September förrättades af undertecknade Laga af- och Tillträdes Husesyn på ½ Mantal Wreta Öfvergård i Wist sn lydande under Sturefors Säterie, som numera aflidne Bonden Petter Andersson innehaft sedan d 24 Oct. 1826, och tillträdes nu nästkommande 14de Mars 1842 af dess son Anders Pettersson. Syneförrättningen företogs i wederbörandes närvaro i följande Ordning.

No 1

En Stugubyggnad uppförd med 2ne Wåningar med Stuga, Kök och Förstuga på nedra samt Nattstuga, Kammare och Förstuga på öfra botten, under tak af Bräder och Tegel, Wäggar och innanrede i godt stånd, sedan Golf i köket blir inlagdt med ½ Tolft plank med Arbetslön

3 - -      
  6 st. rutor insättes för 1 24 -      
  Låsar och Spjäll äro i godt stånd       4 24 -
No 2 En Bod i godt stånd sedan Golfvet omlägges med 1 ½ plank med arbetslön 9 - - 9 - -
No 3 Stall med Foderlada och Skulle Taket omtäckes med 1000de Tegel 8 16 -      
  Latter Spik och Arbetslön 6 32 -      
  2ne Dörrar göres nya hvartill bräder finnes 1 0 -      
  Gångjern - 24 - 16 24 -
No 4 Ett Fähus 1 Knut brädfordras 1 16 -      
  Taket omtäckes med 2 ½ tjåg halm á 3 rd 7 24 -      
  Hång och Arbetslön 2 - -      
  Inredet och Lås i godt stånd       10 40 -
No 5 En Loge med 2ne Golf och TröskbottenLogteldet Omlägges med 3 plank á 24 sk per st 1 24 -      
  Arbetslön 3 - -      
  Takfoten förbättras med 2 tjåg halm med arbetslön 6 32 - 11 8 -
No 6 2ne Nya Svinhus med tegeltak i fullt godt stånd            
No 7 Ett Wedskull af Stolpar och bräder - Taket omtäckes med 1000de Tegel 8 16 -      
  Latter Spik och påläggning 3 16 11 32 - -
No 8 En källare af Gråsten till alla delar i godt stånd            
No 9 Ett Hemlighetshus utan anmärkning            
No 10

Gärdesgårdarna emottages af Tillträdaren utan anmärkning

           
  Summa Rdr Banco       63 32 -
               

Sålunda Synat, wärderat och befunnit
Betygar som Ofvan

Otto Sundwall

Petter Jonsson
nämdeman

Med förestående syn förklarar jag mig till alla delar nöjd
                                                 Anders Pettersson

I afräkning på ofvanstående Husröta har jag bekommit den vid mitt tillträde utsådda Höstsäd

Neml: 3 Tr Råg á 7:32
          ¾ Ta Hvete á 12:32

Som härmed qvitteras 
Anders Pettersson

23    -  -
  9   24 -    32 24 -