Vist hembygdsförenings styrelseberättelse för 1977

 

Vists hembygdsförening började sin verksamhet den 26 november 1976, då föreningens stadgar antogs och styrelsens sju ledamöter valdes. Styrelsen har under 1977 letts av Tage Ekdahl med Åke Pettersson som vice ordförande. Sekreterare har varit Ola Persson och kassör Birgit Hackl. Övriga medlemmar har varit Ingmar Carlson, Conrad Ekman och Maj Jonsson. Under det konstituerande sammanträdet valdes Allan Andersson och Bo Johansson till revisorer, och till deras suppleanter Henning Novik och Anna-Brita Persson.

 

Till valberedning utsågs Ingrid Carlson, John Drott och Torsten Lewisson.

 

Medlemsavgiften för det första verksamhetsåret fastställdes till 7 kronor för enskild anmäld medlem och 10 kronor för makar. Medlemsantalet vid årsskiftet 1977/78 var 143.

 

Under verksamhetsåret från den 26 november 1976 till i dag har styrelsen haft sju sammanträden med det konstituerande mötet inräknat.

 

Den egentliga anledningen till att Vist hembygdsförening bildades var att kulturnämnden i Linköping ställde i utsikt ett ekonomiskt bidrag för upprustning av Bjärka-Säby fornhem. Kulturnämnden ansåg emellertid att bidraget borde förvaltas av en förening, som sålunda blev Vists hembygdsförening. Den 7 december 1976 anslog kulturnämnden 15 tusen kronor för nämnda ändamål. Av dessa har drygt 4 tusen kronor använts till arbets- och materialkostnader.

 

Bjärka-Säby fornhem disponeras, genom avtal med Bjärka-Säby egendom, av hembygdsföreningen under tio år.

 

Att organisera arbetet vid fornhemmet har utsetts en kommitté bestående av Allan Andersson, Tage Ekdahl och Carl-Johan Jonsson. Att inventera och vårda fornhemmets lösa inventarier av äldre föremål utsågs Stina Andersson, Ingrid Carlson, Karin Druid, Birgit Hackl, Maj Jonsson och Britta Pettersson. Av arbetet vid fornhemmet kan nämnas att torpet Löten i det närmaste är helt och hållet återupprustat exteriört.

 

Vists hembygdsförening har bl a genom fornlämningsingsinventeringar och debatt i massmedia engagerat sig i den kontroversiella frågan om en bergtäkt på Styvinge. Föreningen motsätter sig en bergtäkt så länge inte noggranna arkeologiska undersökningar har gjorts inom det tänkta verksamhetsområdet. Föreningen har fått starkt stöd av Östergötlands hembygdsförbund, inte minst från dess ordförande Bertil Wahlin.

 

Föreningen har vid två tillfällen haft stormöte i Gamla slottet i Bjärka-Säby med bildförevisning, utställningar, allsång och lotterier. Mötena har regisserats av programkommittén, som består av Karin Druid, Maj Jonsson och Åke Pettersson.

 

Föreningen samlar fortlöpande in historiska dokument om Vist socken. Planerna är att publicera en historiebok om hembygden. Allan Andersson, Jerker och Ola Persson ansvarar för den verksamheten.

 

I samarbete med Studieförbundet genomför föreningen också tre studiecirklar om Vist socken. Uno Svensson har lett en cirkel om floran i socknen, och medlemmarna gjorde under förhösten en botanisk utflykt till Halland och Skåne under två dagar. Jerker och Ola Persson leder varsin kurs om hembygdskunskap, och bl. a har man gjort exkursioner till socknens många järnåldersrösen.

 
Styrelsen
Vist den 20/2 1978
Tage Ekdahl Åke Petersson
Conrad Ekman Ola Persson
Birgit Hackl Maj Jonsson Ingmar Carlsson