Vists hembygdsförenings styrelseberättelse för verksamhetsåret 1978.

 

Styrelsen

 

Föreningens styrelse har letts av Tage Ekdahl, och övriga ledamöter har varit Ingmar Carlson, Conrad Ekman, Birgit Hackl (kassör), Maj Jonsson, Ola Persson (sekreterare) och Åke Pettersson (vice ordförande). Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden.

 

För verksamhetsåret 1978 erhöll föreningen 5.000 kr av Linköpings kommun i s.k. föreningsbidrag.

 

Fornhemmet

Föreningens hittills största åtagande har varit, är och kommer länge än att vara restaureringen och vården av Bjärka-Säby fornhem. Verksamhetsåret har inneburit en avsevärd upprustning av fornhemmet. Torpet Löten är i det närmaste färdigt till sitt yttre, med tegeltak och faluröda väggar. Fähuslängan med loge har fått nytt halmtak, liksom svinhuset. Nya brädtak har lagts på smedjan, jordkällaren med visthusbod och på vedboden. (Smedjans tak ska under 1979 torvtäckas). Höladan har fått vasstak.

 

Staketet kring mangårdsbyggnaderna är i stort sett färdigt, och gärdesgården mellan Löten och det övriga fornhemmet är färdighängt till hälften.

 

Därutöver har föreningen ägnat mycken möda åt buskröjning och gräsmejning. De två stora gårdslönnarna skars ned och hamlades i februari 1979.

 

Den grupp av föreningens kvinnliga medlemmar som utsetts att återställa fornhemmets samling av lösa föremål har under vintern gjort ett enastående arbete. Sandstugans samlingar innehöll bl. a en mängd smärre vävstycken av olika tekniker och mönster. De flesta av dessa textilstycken var numrerade, och numren har kunnat kopplas samman med nummer på de inventariekort över fornhemmets föremål som återfanns på folkminnesarkivet i Stockholm. Kvinnorna har sytt fast vävstyckena på ett för ändamålet lämpligt papper samt vid varje textilbit klistrat fast respektive kort med uppgifter om bl a vävteknik och ibland var det vävts m.m. Denna samling av exempel på vävkonst är sannolikt mycket värdefull, eftersom den härrör från ett begränsat område och från en relativt kort tidsperiod.

 

Fotograf Rune Almqvist har erbjudit sig att genom filmning dokumentera en del av upprustningsarbetet av fornhemmet. Styrelsen har antagit erbjudandet och har lovat att hjälpa till med både "skådespelare" och manuskript. Produktionsarbetet svarar Rune Almqvist själv för. Filmningarna beräknas börja under våren 1979.

 

Insamling av dokument.

Insamlingen av för socknen historiskt intressanta dokument har fortsatt och givit framför allt ett märkligt resultat. På dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala har återfunnits stora delar av det material som låg till grund för Natan Lindqvists stora verk om Bjärka-Säby ortnamn, men även det material som skulle ligga till grund för det planerade men aldrig tryckta verket om Bjärka-Säbys kulturhistoria. Det senare materialet omfattar bl. a en ordbok för Vists socken med inte mindre än 30.000 handskrivna blad, en handskrift med kulturhistoriska texter på ca 1.700 sidor samt nio fonografrullar med inspelningar av sockenbefolkningens skildringar av livet i socknen.

 

Däremot har planerna på utgivningen av det tidigare omtalade Sigurd Erixon-manuskriptet fått skjutas på framtiden. Det har nämligen visat sig svårare än väntat att finna det bildmaterial som ska tillhöra texten. En arkivarie på folkminnesarkivet är emellertid sysselsatt med att ställa i ordning Sigurd Erixons stora men lindrigt sagt kaotiska arkiv, och möjligen kan bilderna så småningom återfinnas.

 

Studiecirklar.

Föreningen har under 1978 tillsammans med Studiefrämjandet arrangerat tre studiecirklar, Känn ditt land, Bygd i förvandling, samt en cirkel om bygdens flora. De tre cirklarna har tillsammans samlat ett 60-tal deltagare. Cirklarna Känn ditt land och Bygd i förvandling gjorde den 4 mars 1978 en mycket lärorik studieresa till riksarkivet i Stockholm.

 

Torpinventering.

Föreningen fortsatte under 1978 att genom fotografering inventera socknens gårdar och torp. Ca 2/3 av fastigheterna har fotograferats och under våren 1979 beräknas inventeringen vara genomförd.

 

Hjortkälla.

Den omstridda frågan om en bergtäkt på Styvinges ägor vid Hjortkälla avgjordes 1978 av länsstyrelsen genom att ge Domängrus AB täkttillstånd. Föreningens styrelse beslutade att överklaga hos regeringen, som emellertid lämnade besväret utan åtgärd.

 

Under sommaren dessförinnan hade några av de omtalade murfyrkanterna inom det planerade täktområdet undersökts av arkeologisk personal från riksantikvarieämbetet. Grävningsresultaten beräknas vara sammanställda och publicerade under våren 1979.

 

Föreningens sommarmöte hölls för övrigt vid Hjortkälla i strålande väder och med stor publik och med tal av riksdagsman Ivan Svanström och fil dr Bertil Wahlin.

 

Styrelsen

 

Tage Ekdahl Maj Jonsson Birgit Hackl
Ola Persson Åke Petersson Ingmar Carlsson

     

1979-03-06