VISTS HEMBYGDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 1980. 

 

Styrelsen

Föreningens styrelse har letts av Tage Ekdahl och övriga ledamöter har varit Ingmar Carlsson, Conrad Ekman, Birgit Hackl (kassör), Maj Jonsson, Ola Persson (sekreterare) och Åke Petersson (vice ordförande). 

 

Styrelsen har under året haft tre sammanträden. 

Föreningen hade vid årets slut 225 medlemmar. 

För verksamhetsåret fick föreningen 5000:- i bidrag av kommunen. 

 

Fornhemmet

Nu ligger åter halmtaken tjocka och täta över fähusen i fornhemmet. Stallängan var den sista av byggnaderna som halmtäcktes. 

Fornhemmets område är nu röjt från buskar och sly. Trädgården kring mangården håller på att återställas och kronan på verket är en kryddträdgård som nu anläggs under ledning av Göran Gustafsson. 

De inventarier från fornhemmet som sedan några år har förvarats på slottet har nu åter införlivats med fornhemmets samlingar. En inventering visar att många av de ursprungliga föremålen under årens lopp har förstörts eller försvunnit. Bland det försvunna märks främst föremål av porslin, koppar och tenn. 

Föreningen anordnade ett mycket välbesökt och uppskattat höstmöte vid fornhemmet. Bland andra hade förre ambassadören Gunnar Granberg särskilt inbjudits. Han är uppväxt i bygden och var Sigurd Erixon behjälplig med iordningställandet av fornhemmets samlingar i slutet av 1920-talet. 

 

Studiecirklar

Under verksamhetsåret avslutades tre studiecirklar, som föreningen tagit initiativ till. Det var emigrantcirkeln, släktforskningen och Bygd i förvandling. Emigrantforskarna berättade om sina många nya rön vid föreningens vårmöte i församlingshemmet. Emigrantcirkeln och släktforskningen pågår även under detta verksamhetsåret. 

 

Övriga aktiviteter 

Förre nattvakten och kyrkvärden Edvin Karlssons anteckningar om äldre tiders liv och leverne vid Sturefors slott har renskrivits av Allan Andersson. Det renskrivna manuskriptet håller nu på att redigeras, och i någon form kommer delar av eller hela materialet att tryckas. 

Föreningen anmälde nyfynd av fornlämning på Styvinge gård. Tjänstemän från riksantikvarieämbetet besiktigade fyndet, som visade sig vara en järnåldersgrav från yngre järnålder. 

Föreningen har representerats både vid Östergötlands läns hembygdsförbunds årsmöte och vid dess representantskapsmöte. 

 

Styrelsen 1981-02-15 

 

Tage Ekdahl Åke Pettersson  Maj Jonsson Birgit Hackl
Conrad Ekman Ingmar Carlsson