Wist Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 1981.

 

Styrelse Föreningens styrelse har letts av Tage Ekdahl och övriga ledamöter har varit Ingmar Carlsson, Conrad Ekman, Birgit Hackl (kassör), Maj Jonsson (sekreterare), Stina Andersson och Åke Pettersson (vice ordförande).
Styrelsen har under året haft tre sammanträden.Föreningen hade vid årets slut 233 medlemmar.För verksamheten fick föreningen 5.000 kr. i bidrag av kommunen.
Fornhemmet I maj började arbetet för säsongen i Fornbyn. 8 medlemmar arbetade då sammanlagt 20 timmar med städning och röjning. Den 4 maj samlades 10 medlemmar vid Sand under Stavsätter och samlade ihop gammalt gärdsgårdsvirke som sedan kördes till Fornhemmet. Arbetsinsatserna fortsatte varje måndagskväll till mitten av sept. då arbetet förlades till lördagsförmiddagarna.
Arbeten av olika slag har utförts, t.ex. att skaffa virke till stängsel och takrännor, hängning av gärdsgård, slåtter och röjningsarbeten, trädgårdsarbete, ny nockhalm till ladugården. En ny murstock har uppförts i Smedjan och väggarna inomhus i Sandstugan har lagats.Textilier och inre inventarier har renoverats.
Inventarier till torpet Löten, som förvarats i slottets källare är nu hjälpligt renoverade och återförda till Löten. Torpet har under våren målats invändigt av sakkunnig målare.
Ca. 450 arbetstimmar har utförts av frivilliga.
Studiecirklar Föreningens studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet har varit släktforskning, emigrantforskning och "Min hembygd". Dessa cirklar fortsätter under 1982 och ev. tillkommer en blomstercirkel.
Övriga aktiviteter En dag under sommaren hade föreningen "öppet hus" vid Fornbyn, då lokalerna visades. Björn Helmfrid berättade om Svenska hertigar, Stureforsgillet dansade och en tipsrad var anordnad i den vackra omgivningen.
Föreningen har representerats både vid Östergötlands läns hembygdsförbunds årsmöte och vid dess representantskapsmöte.

 

Styrelsen den 82-03-04

 

Tage Ekdahl Birgit Hackl  Åke Pettersson Maj Jonsson
Conrad Ekman Ingmar Carlsson Stina Andersson