Verksamhetsberättelse för år 1983.

 

Medlemsantalet har under året åter ökat och är nu 274 st.

 

Styrelsen Styrelsen har haft följande utseende, Ingmar Carlsson ordf., Karin Druid v. ordf., Stina Andersson sekr. Birgit Hackl kassör samt Åke Petersson, Conrad Ekman, Gösta Johansson, Carl-Axel Jonsson, Johan Broms och Göran Gustavsson. 
Kommitté Arbetskommittén har bestått av: Hilding Borg, Allan Andersson, Carl-Axel Jonsson och Johan Broms.
Fornbyn Alla Byns hus är nu i bra skick. Arbetet har därför i sommar bestått av upprustning och iordningställandet av inredning samt puts och bevarande åtgärder av yttre inventarier. Ledare Josef Hackl. Redskapsbodens och smedjans alla inventarier är omsedda och på plats. De flesta tavlorna är lagade efter konstens alla regler och försedda med elfenbenskartong. Detta förnämliga arbete har utförts av Kai Gullberg. Gösta Johansson och Allan Andersson har hägnat färdigt den gärdesgård som omsluter området. Denna etapp om ca. 40 hot hägnades med granvidjor på gammalt sätt.
Öppet hus På fritidsgården i Sturefors den 16 april presenterades Hembygdsföreningen på bildskärmar som tillverkats av Rune Almqvist. Märta Sundgren och Stina Andersson informerade om vår verksamhet i övrigt.
Hembygdsdag Söndagen den 21 aug. hölls på traditionellt vis, med vackert väder och god tillslutning, årets hembygdsfest. Kyrkoherde Hans Eneroth höll andakten samt förrättade barndop. Wist kyrkokör medverkade med sång och Stureforsgillet bjöd på en trevlig uppvisning. Sturefors 4-H och JUF ungdomar bidrog med att ställa ut några husdjur. Får, grisar, höns och kaniner. Radio Linköping spelade in hela programmet som senare sändes.
Stureforsdagen Olika föreningar inom socknen skulle svara, var och en för ett inslag. För Hembygdsföreningen ställde Stina Andersson upp och visade hur hemostning gick till på gårdarna förr i tiden. Ingegerd Öberg hur man vävde band och Märta Sundgren knypplade. Hembygdsföreningens medverkan följdes med stort intresse.
Byggnadslov Byggnadsnämnden i Linköping har nu givit sitt tillstånd att uppföra den ladugård vid torpet Löten som vi anhållit om.
Studier Studiecirklarna har liksom tidigare skett i samarbete med Studie-främjandet. Största intresset har varit om vår bygd. Sturefors Gårds historia, släktforskning och Gamla ting berättar.
Arkivet Allan Andersson har gått igenom våra samlingar av material ur socknens historia och sorterat dem i olika pärmar efter innehåll för bättre överskådlighet. Nu finns även register över våra oersättliga bandinspelningar. Bl.a. intervjuer gjorda av Tyra Karlsson i början av 1970-talet med nu avlidna personer. Allt material förvaras nu i brandsäkert rum i Wist kyrktorn.
Arkeologikursen Vid den av Hembygdsförbundet och JUF anordnade arkeologikursen i Valla folkhögskola deltog Ingmar Carlsson ensam från socknen.
Representation Årsmötet med Hembygdsförbundet hölls i Smedstorp, Norra Vi. Föreningen representerades av Olga Johansson, Anita Dahlstedt och Gullan Johansson. Vid representantskapsmötet var Stig Öberg vårt ombud.
Övrigt Bjärka-Säby Fornby har varit öppen för allmänheten varje söndag hela sommaren mellan kl. 14 och 17. Dessutom har den visats för 16 st. olika skolor och föreningar. Omkring 1.000 personer har gjort besök.Hjortkälla har även i sommar varit ett omtyckt utflyktsmål för föreningar och en naturälskande allmänhet.

 

Styrelsen tackar alla medlemmar för ett aktivt år och hoppas att 1984 skall bli ett bra Hembygdens år.

 

Styvinge den 6 februari 1984.

 

Ingmar Carlsson Karin Druid Stina Andersson
Birgit Hackl Conrad Ekman  Johan Broms
Åke Petersson Carl-Axel Jonsson Gösta Johansson
Göran Gustavsson