VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1984.

 

Hembygdens år som varit motto för hembygdsrörelsen i hela landet har också märkts i Vist under det gångna året med stor aktivitet på alla områden.

 

Medlemsantalet är nu uppe i 291 st.

 

Styrelse. Styrelsen har haft följande sammansättning. Stina Andersson, Birgit Hackl, Karin Druid, Åke Pettersson, Conrad Ekman, Gösta Johansson, Johan Broms, Carl Axel Jonsson, Göran Gustavsson och Ingmar Carlsson. Dessutom har Allan Andersson och Hilding Borg deltagit på styrelsemöten och kommittéuppdrag. Styrelsen har under det gångna året hållit 6 möten samt en sammankomst angående Bomtorpet hos Gunnar och Britta Kleist.
Årsmöte. Årsmötet hölls den 9 mars i Församlingshemmet Vist i närvaro av 120 medlemmar. Hembygdsfilmaren Gillis Johansson visade en vacker film om Kinda kanal. Församlingskören Viston underhöll på traditionellt sätt.
Sommarmöte.  I år hölls för första gången sommarmöte i vår vackra Fornby. Ett 60-tal medlemmar mötte upp och var med om att bestämma om olika aktiviteter framöver, bl.a. beslutades att sända en skrivelse till Riksantikvarieämbetet angående skydd av Bo Jonson Grips gravsten i Vadstena klosterkyrka. Yttrande från Länsmuseet erhölls den 28/9 och svar från ämbetet den 26/11 1984. Skrivelsen blev positivt behandlad och skydd i form av stolpar med rep eller kätting kommer troligen att uppsättas för att förhindra slitage på gravstenen, - målet var nått.
Vägvisare. Ansökan om att få sätta upp en vägskylt till Fornbyn skickades till Länsstyrelsen redan under 1983 och i svaret den 26/6 1984 föreslår länsantikvarien att vägvisning är motiverad, vilket också blir Länsstyrelsens beslut. Efter skrivelser och telefonsamtal med Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Östergötlands län, har nu i oktober satts upp en vägvisare med texten FORNHEM vid infarten.
Fornhemmet. Som vanligt har Fornhemmet visats för många besökare. Varje söndags-eftermiddag i sommar har vi hållit öppet för visning, dessutom har olika grupper som skolor och föreningar beställt guidning, sammanlagt har 30 medlemmar ställt upp helt ideellt för denna uppgift. På grund av den regniga hösten kunde inte ladugårdsflyttningen fullföljas i år men platsen är dränerad, grunden och syllen lagd och spån till taket är inköpt från Tidersrum och Horn.

 

 

Sammanfattning av, under Hembygdsåret 1984 utåtriktade fester och andra aktiviteter, som Wist Hembygdsförening anordnat.

 

Vid femtiden, lördagen den 26 maj, samlades ett 15-tal morgonpigga medlemmar till gökotta i det vårfagra Hjortkälla. Man lyssnade till vårfåglarnas morgonkonsert under intagandet av medfört kaffe. Därefter följde en rundvandring under ledning av Ingmar Carlsson som sakkunnigt berättade om Hjortkällaområdets historia.

 

Samma dag företogs en båtresa genom vår fagra hembygd via Kinda Kanal. Ett 50-tal personer gick ombord på båten Kind vid slussen i Brokind. Vädret var lite småregnigt, som så många andra dagar detta år. Utan jäkt kunde vi njuta av de blå böljorna och den lummiga vårgrönskan vid stränderna. Vi färdades mot norr och såg gårdar, byar, kyrkor och slott från ett ovanligt perspektiv. Den medhavda matsäcken avnjöts under färden. Vädret blev allt bättre ju närmare slutmålet vi kom. Alltså Hackefors. Transporter till och från båten företogs med buss.

 

Måndagen den 9 juli var det vår tur att ta emot Hembygdsrörelsens budkavle. Den överlämnades av ordföranden i Bankekinds Hembygdsförening, Allan Svensson, som med sällskap körde fram till Sand-stugan vid Fornhemmet i bil. Samtliga deltagare var klädda i kläder från "gamla, goda tiden". Skrivelsen lästes upp och ordförande i Wist Hembygdsförening, Ingmar Carlsson, mottog densamma och lovade att bevara den tills den skulle föras vidare. Ett 60-tal personer hade samlas, en del i kläder från forna dagar. Fotograf Rune Almqvist plåtade livligt. Kvällen förflöt i glädjens tecken, alla bjöds på kaffe och man sjöng och dansade till tonerna från Hoffe och Göran.

 

Lördagen den 14 juli fördes budkavlen vidare till Åtvidaberg av maratonlöparna Evy och Stefan Öberg. Till Åtvidaberg anlände även Ingmar och Ingrid Carlsson. Ingrid läste upp budskapet för de väntande hembygdsvännerna med ordförande Yngve Sahlin i spetsen.

 

Wist Hembygdsförening var även representerad vid avslutningsfesten på Skansen i Stockholm den 26 augusti där alla Sveriges landskap var representerade och förevisade alla sina typiska slöjdalster. Budkavlarna överlämnades till kung Carl Gustaf. C:a 40.000 personer var närvarande, ditresta från hela landet.

 

Den 15 juli höll Linköpingsortens J.U.F. avdelning en välbesökt slåtterfest tillsammans med medlemmar av Hembygdsföreningen, vid Fornhemmet. Många, i gammaldags kläder, arbetade med liv och lust. Man slog gräs, räfsade och hässjade. Barnen lekte i det nyslagna gräset, medhaft kaffe avnjöts och Hoffe underhöll med fiolen. Denna dag gästades Fornhemmet av Landshövdingeparet i sällskap med familjen Oscar Ekman.

 

Den 19 augusti hölls den sedvanliga Hembygdsfesten vid Fornhemmet. C:a 200 personer hade samlats och för ovanlighetens skull denna sommar var vädret fint när ordförande Ingmar Carlsson hälsade välkommen. Kören Viston sjöng under ledning av Arne Törnered och kyrkoherde Hans Eneroth höll friluftsgudstjänst. Ing-Britt Jonsson och Barbro Nilsson läste dikter av kända författare och Henry Sundström bidrog med egna dikter. För musiken svarade Lars Sundvall och Göran Gustavsson. Efter kaffepausen uppträdde Stureforsgillet med folkdans till musik av Folke Örtengren och Hoffe Wiqvist. Under hela tiden festen pågick kunde besökarna bese Fornhemmets rika samlingar.

 

Den 25 augusti företogs en rundvandring i Sturefors slottspark under sakkunnig ledning av Birgit och Josef Hackl. Greve Nils Bielke berättade om fideikommissets historia. Två utställningar har varit anordnade i Sturefors bibliotek. Den första under maj månad med anledning av hembygdsåret. Då visades bruksföremål från gången tid. Den andra var under oktober månad under biblioteksveckan. Föremålen var nu äldre skolböcker, skolkort och skolmaterial från när seklet var ungt.