VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1985

Medlemsantalet är nu upp i 302 st.

Styrelse: Styrelsen har haft följande sammansättning: Ingmar Carlsson, ordf. Karin Druid, v. ordf. Stina Andersson, sekr. Johan Broms, v. sekr. Birgit Hackl, kassör Conrad Ekman Åke Petersson Carl Axel Jonsson, suppl. Gösta Johansson, suppl. Göran Gustavsson, suppl.
Årsmöte: Årsmöte hölls den 7 mars i Församlingshemmet med god tillslutning. Kalle Bäck, Trehörna, höll ett intressant föredrag om Bönder och torpares levnadsförhållanden under 1700-talet. Vidare underhöll kören Viston, samt Hoffe Wiqvist och Göran Gustavsson med fiol och dragspel.
Hembygds-förbundet: Att representera Wist Hembygdsförening har varit Brita och Åke Petersson, Vera och Nils Sjöbert, Britt Jakobsson och Ivan Thorn.300 lotter har försålts.Föreningsmedlemmar gjorde en utflykt till Mjölby Hembygdsgård den 1 juni.
Fornhemmet: Som vanligt har det varit öppet hus under sommarsöndagarna mellan kl. 14 och 17 samt för förutbeställda grupper. Samlingskväll hölls den 20 maj vid Sandstugan. Där förekom styrelsesammanträde och en genomgång av pågående och framförliggande arbeten. Den 14 juli höll Linköpingsortens J.U.F. avd. slåtterfest tillsammans med medlemmar från Hembygdsföreningen.Traditionellt hölls Hembygdsfesten i Fornhemmet den 18 augusti. Friluftsgudstjänst och dop hölls av kyrkoherde Hans Eneroth. Kören Viston sjöng under ledning av kantor Arne Törnered. Hoffe Wiqvist och Göran Gustavsson underhöll med musik på fiol och dragspel. Efter kaffeservering och naturstig uppträdde Stureforsgillet med folkdans.
Ladugårds-bygget: Ett 30-tal medlemmar har helt ideellt samlats för att flytta en gammal ladugård och loge. Först märktes alla bjälkar och stolpar noggrant och fotograferades, sedan rev vi allt och körde bort virket från torpet Hagen i Bjärka Säby till Löten i Fornhemmet. Idén kom från Allan Wiqvist redan 1977 när han då var med och då fann en gammal karta över byn som var ritad av Oscar Ekman och Sigurd Erixon, där fanns med ett förslag var ladugården borde placeras. Då var det inte svårt att fatta beslut och vidtaga åtgärder. Nu är den där och taklagsfest har hållits enligt gammal stil. Till glädje för oss och alla, kan vi där visa utöver ladugård med tidstypiska detaljer även alla föremål som föreningen fått mottaga. Ytterligare bygdehistoria finns nu befäst i vår fornby.
Styrelsen framför sitt tack till alla de medlemmar som varit behjälpliga, särskilt till sakkunnige Henry Kjällberg, Grebo och hustomten Erik Nilsson i Markustorp.
Torpvandringar och studier: Gökotta med torpvandringar runt Selgsätter, Labbenäs, Snörrom, Stavsäter och Flådrasjön med tillbakablickar i forntiden blev mycket uppskattat. Ledare för vandringen var i detta sammanhang väl insatte Nils Sjöbert.
Studiecirklarna som under vintern läst om "Byar, gårdar och hus under Bjärka Säby" ordnade den 11 augusti en rundvandring för alla medlemmar vid Kringstorp. Brita Petersson guidade sakkunnigt och förde oss med i 1500-talets historia runt Eketorp, Borrtorp, Lövhagen och Torstorp.
Märta Sundgren har berikat vårt arkiv med olika uppgifter från våra mikrofilmer och Nils Sjöbert med forntidshistoria från vår bygd.
Elever från Valla Folkhögskola har under sommaren haft projektstudier på våra föremål, inventerat och fotograferat. Arbetet kommer att fortsätta under året och kan bli av stort värde i framtiden.
Vistgården: Vistgården har varit öppen för föreningens studiecirklar. Husförhör hölls den 7 november. Kyrkoherde Bengt Salomonsson höll en inledning samt redogjorde för Luthers Katekes med de fem huvudstyckena. I år behandlades första huvudstycket, Tio Guds bud. Kantor Arne Törnered svarade för musiken och Solvig Gustavsson för kaffet. Sist sjöngs psalmen Bred Dina vida vingar.
Stureforsdagen: Föreningen medverkade i år med utställning och demonstration av gamla stenkvarnar och kaffekross.
Hjortkälla: Många besökare glädjer sig fortfarande över fornåkrarna och dess stycke jordbrukshistoria, som föreningen i hög grad bidragit till att bevara åt kommande generationer. Blästadsskolan från Linköping har efter sitt besök ritat, skrivit och berättat om fornåkrarnas historia.
Ett fyrtiotal Jägmästare från Skogsmannaklubben var helt imponerade av att ett sådant odlings- och kulturområde verkligen finns kvar i vår omgivning.
Utställning: Oscar Ekman, Bjärka Säby, intresserade den kände folklivsforskaren professor Sigurd Erixon för byggnaderna vid Fornhemmet. 1931, när fornhemmet var färdigt lät man ydrefotografen Hultgren föreviga byggnaderna. De bästa av dessa bilder har nu förstorats och ordnats till en liten utställning genom Studiefrämjandets försorg. Bilderna har under året varit utställda på flertal ställen som Visthemmet, Bjärka Säby, nya slottet under sommaren och vid Hembygdsföreningens styrelsesammanträde i Linköping.
Övrigt: Styrelsen gläds åt ett aktivt hembygdsår 1985 och hoppas att år 1986 som är vårt tionde verksamhetsår skall bli till gagn för våra medlemmar och vår bygd.

Styvinge den 6 mars 1986