Årsberättelse för år 1990.

 

Medlemmar Medlemsantalet har sedan starten 1976 varje år ökat, så även i år. 13 nya medlemmar. Sammanlagt är vi nu 337 st.
Styrelsen Styrelsen har hållit 5 st sammanträden. Utöver styrelsens handläggningar har följande uppgifter skötts av:
arkivet, Gunnar Kleist, foto och tidningsklipp, Britt Jakobsson och Ivan Thorn, band och videoinspelning, Rune Almqvist, i hembygdskretsen Stig Öberg och i ungdomssektionens arbetsgrupp Ulla Hågård, Lotta Ekdahl och Arja Gallon.
Årsmöte Årsmöte hölls den 8 mars. Örtagårdsmästare Rolf Erixson, Vadstena kåserade om "Blomstervandring i tid och rum". En oförglömlig kväll för alla närvarande.
Fornhemmet Vi fick tips från ett TV-program om hur man bäst underhåller halmtak. Därför har vi provat och lagt ny halm på nocken på logen och ladugården. Erik Nilsson, Markustorp, har odlat råg i år igen och skänkt till föreningen. JUF-arna har slagtröskat och halmen förvaras för framtida behov. Undantagsstugan och redskapsskjulet har rödfärgats. Vedboden från Berglunds torp har tjärats (taket), trädgårdsmöbler målats m m, m m.
Från Mikael Karlsson, Gavel, har vi mottagit en 4 fots bindare och en lika bred såningsmaskin. En gammal vagn, släde m fl välbevarade redskap förvaras nu i nya logen från torpet Gatan. Dessutom har vi fått en vagn från Stafsäter, som iordninggjorts av Birger Johansson, Gräshorva. Nu står den i redskapsskjulet nytjärad och fin med en gammal härlig dyngbotten från Jordstorp.
Öppet hus med visning har pågått varje söndag em under sommarmånaderna med god tillslutning. Dessutom har skolor, ett 50-tal anställda på Lantbruksnämnden, 25 chaufförer på bussbolaget, studiecirklar, pensionärsföreningar m. fl. guidats och visats runt. Den 18:e aug var det bröllop på Fornhemmet. Berättelser om arbetet vid Fornhemmet har bandats av Rune Almqvist och också sänts i radio.
Slåttergille Det var sjunde året i följd som JUF och Hembygsföreningen höll slåtter på fornhemmet. Tidningen Östgöten skriver "Lien viner på gammeldags gille. Det är som att flyttas tillbaka 50 år i tiden till ett riktigt slåttergille." Gillet dokumenterades med video.
Hembygsfesten Hembygdsfesten hölls traditionellt i vackert väder och god tillslutning den 19 aug. 
Bomtorpet Även i Bomtorpet börjar vi få tradition med olika arrangemang. Nämnas kan friluftsgudstjänst med predikan av Inga-Lill Sternelöv. Två små barn döptes vid gudstjänsten. Allt fick ske inomhus då vi i år hade litet otur med vädret.
Vid Stureforsdagen hölls öppet hus med olika demonstrationer av gamla tekniker, som uppskattades. På julmarknaden i Sturefors var Bomtorpet också en naturlig samlingspunkt, kommersen var livlig på de prydnader och julpynt, som tillverkats av medlemmar. Vi tackar Vera o Nils Sjöberth och alla andra medlemmar, som ställt upp och gjort Bomtorpet trivsamt och betydelsefullt för vår bygd.
Husförhör Husförhör hölls i Vistgården under prosten Hans Eneroths ledning.
Studier I cirkeln om socknens gamla torp har vi via våra mikrofilmer fått fram många värdefulla uppgifter. Vi har fått en mikrofichapparat till skänks, som också är av stort värde för våra studiecirklar och medlemmar som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning. Intressant var när vi hittade Birgers-lyckan och grunden där. Växtcirkelns rapport om blommorna i hagarna har uppskattats.
Lagom till jul korn Östergötlands Länsmuseums bok. De första sidorna handlar om en nyupptäckt fornborg i Vist socken. Arkeolog Göran Tagesson slutar uppsatsen med "exemplet Styvinge visar med all tydlighet att alla fornlämningar ännu inte blivit upptäckta och att samarbetet mellan museet och hembygdsföreningar är mycket fruktbart". I detta vill vi instämma helt.
Hjortkälla Med anledning av Domängrus ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet har styrelsen skickat en skrivelse till Länsstyrelsen om sprängsten som flyger över hela Hjortkällaområdet. Vi kräver att länsstyrelsen ställer sådana villkor att missförhållandet elimineras. Efter denna påtryckning har representanter för Domängrus och Hembygdsföreningen samt Göran Furuland, Stockholm, som representerade Hembygdsföreningens styrelse, träffats. Domängrus lovade då att stenarna skall vara bortforslade före midsommar 1991. Staketet skulle också dragas så att 5 st små odlingstegar mellan vägen och täktbranten skulle skyddas.
På en trivsam kvällsvandring i Hjortkälla deltog 45 st.
Övrigt Vi har deltagit i Nationaldagsfirandet och utställningen Gammeldags marknad i Gamla Linköping.
Anslag Av kommunen har vi erhållit ett anslag på 5000:- kr, som vi är tacksamma för. Styrelsen vill också rikta ett särskilt varmt tack till alla medlemmar, som på olika sätt medverkat till att vi kan se tillbaka på ett aktivt år inom föreningen. Vi hoppas att 1991, det 15:e verksamhetsåret, skall bli ett nytt framgångsrikt år, till glädje för bygden och alla som deltar.

 

 

Bomtorpet, Sturefors den 24 jan 1991.

 

Johan Broms Anita Dahlstedt Oscar Ekman
Karl Axel Jonsson Karin Druid Ivan Thorn
Gösta Johansson Lotta Ekdahl Nils Sjöbert
Ingmar Carlsson