Årsberättelse för 1992

 

Vi börjar med det tråkiga som hänt under året.

Två hembygdsvänner i vår förening har lämnat oss i stor saknad, nämligen:

Tore Omert med släkt i 3 generationer från Hjortkälla och flera andra gårdar i Vist. Tore sökte ständigt i sin släkts förflutna. För hembygdsföreningen har detta blivit av stor betydelse för kunskapen om socknens historia Det stora arbetet med Emigrationsforskningen från Vist lämnar ljusa spår efter Tore för all framtid.

Allan Andersson var den pionjär som jämte Tyra Karlsson och Tage Ekdahl med flera lade grunden till en verksam Hembygdsförening, särskilt var det Fornhemmet i Bjärka Säby som genom dessa tre fick den fasta pånyttfödelse som vi alla gläder oss åt i dag. Vi tackar Allan för hans insatser och bevarar honom i vårt minne.

 

Sedan var det inbrotten. Vi har skonats från detta i alla år trots att en del hus t.o.m. stod olåsta en lång tid. Tanken kommer osökt vart är vi på väg i vårt land. Vi har vår allemansrätt som vi är stolta över.-- Men i nästa ögonblick skall man inte våga berätta om våra gamla hembygdsprylar, en del från 1700-talet utan risk för att de skall försvinna, eller om våra vackra blommor, som har förhistoriska perspektiv men nu börjar bli sällsynta grävs upp med spade för att en kort tid få glädja någon i sin trädgård. Har det blivit vårt alltsammans, så att vi inte längre kan bedöma vems som är mitt eller ditt. Lever vi på så lösa förutsättningar som göken, där han placerar ut sina ungar. Där har inte längre familjen och hemmet den största fostran och tryggheten i livet. Vi tycker synd om dem som inte kan låta saker och ting få vara i fred. Vårda den kultur som vi alla vill visa och ha kvar.

 

Medlemsantalet har även i år ökat och är nu 345 st.

 

Årsmötet var som vanligt välbesökt. Holmfrid Wiqvist och Viston underhöll och Eive Pantzar tog oss i våra tankar med på sin resa "Bland inkaindianer och jättesköldpaddor".

 

Styrelsen har hållit 6 st protokollförda sammanträden. Utöver styrelsens arbete har följande uppgifter skötts: Foto och tidningsklipp från Vist socken av Britt Jakobsson och Ivan Thorn, arkivet av Gunnar Kleist, video och bandinspelning av Rune Almqvist. Stig Öberg har representerat oss i kretsen. Ulla Hagård, Arja Gallon och Lotta Ekdahl har samlat ungdomar till olika aktiviteter. Nils Sjöberth är vår representant i samarbetskommittén för föreningar i socknen.

 

Fornhemmet. Besöken där har i år slagit alla tidigare rekord både för antalet guidade söndags besök och för tidsbeställda. Bland de senare märker vi; Friluftsfrämjandet i samband med deras 60- års jubileum i länet, Naturbrukslinjen Vreta Skolan, tre folkhögskolor Valla, Liljeholmen och Oskarshamn, Kyrkobröderna i Södra Vi 65 st, Orienteringsförbundet m.fl, m.fl.
Skogsägarna skriver efter deras besök: "Sommarkvällen på Bjärka Säby samlade ca 150 personer. Den kulturella törsten blev släkt vid Fornhemmet där byggnader och redskap från forna tider förevisades av mycket kunniga och tillmötesgående guider från Wist Hembygdsförening".

Den 18 maj, en vanlig arbetskväll i Fornhemmet, vi höll på att lägga spån på Körvandringstaket. Gunilla jobbade i kryddträdgården och andra klippte gräs, då kom Gunnar Elfström och Dagmar Sjögren i spetsen för 30 st medlemmar från Etnologiska föreningen.

En annan fin kväll bland många i fornhemmet var den 25 maj invigningen av körvandringen som nu var på plats. Vår kassör Oskar Ekman j:r tackade givarna Josef och Judit Rolf, Fogelhult, för den mycket välbehållna vandringen och även tack till alla som bidragit till att Fornhemmet nu berikats med denna körvandring.

Henry Rydell, Motala, höll en historik som bifogas årsberättelsen. Fredriksbergsskolans ungdomar deltog denna kväll på ett mycket föredömligt sätt . Heder åt eleverna på Fredriksbergsskolan.

Körvandringen drogs igång till allmän förtjusning och kraftiga applåder och de närvarande drygt 100 personer skildes efter en minnesrikt arrangemang.

Takresningen till körvandringen hämtade vi från Norrberga Lillgård.

Utöver det vanliga underhållet har 44 neker vass skördats vid Vistkärret och lagts på taket på höladan samt ett nytt tak på källaren från Hultet i Wässentorp.  Slåttergillet den 12 juli. JUF ungdomen (Jordbrukare Ungdomens Förbund) visar genom en väl genomförd slåtter och höhässjning på gammalt vis att de vill bevara denna kunskap och tradition till kommande släkter. Efter 2 timmars arbete stod 7 välfyllda hässjor prydlig inramade i Fornhemsmiljön på en välslagen slåtteräng.

 

Hembygdsdagen även den traditionsenlig. Hans Eneroth och Anna Toivonen Ohrt, gav genom gudstjänsten många tänkvärda ord. Den under året 10-årsjubilerande Viston sjöng och Stureforsgillet hade en vacker uppvisning. I år bjöd en grupp barn på ett naturligt och uppskattat framträdande. Karl Gustav Larsson visade sin träslöjd, Barbro Ekholm näverslöjd och Bernt Schultsberg basade i smedjan. Ovanligt stor tillslutning gladde oss, en Hembygdsdag att minnas.

 

Bomtorpet är nu en god tillgång för vår förening. Vera och Nils Sjöbert visar stort tillmötesgående och Stureforsborna ställer allt flitigare upp både i arbetet där och i forskning kring socknens historia, en ansenlig mängd foton och pärmar vittnar därom. Friluftsgudstjänsten, Stureforsdagen och julmarknaden är traditioner som uppskattas.

 

Servicehemmet. Två arrangemang där har hörsammats av många, den 8 april visade Alva Larsson Tyra Karlssons bilder över natur och färdvägar i Vist. Den 12 oktober kåserade Nils Sjöbert om Stångådalen med bilder från Brokind till Sturefors.

 

I bussresan till Gammelvala i Brunskog i Värmland deltog 30 personer som var mycket nöjda.

 

Hjortkälla. Vi skickade en skrivelse den 24 febr. till Koncessionsnämnden för miljöskydd, Stockholm. Där krävde vi bl.a. att staketet skall flyttas tillbaka till den tidigare sträckningen utanför Hjortkällaområdet. Den 20 mars träffades på Hjortkälla Oskar Ekman j:r Anitha Dahlstedt, Ingmar Carlsson och Göran Furuland från hembygdsrörelsen och Jan Eriksson samt Istvan Fözö från Domängrus öst AB. Överenskommelse uppnåddes och den 6 november flyttades staketet till sitt ursprungliga läge. Gamla fornåkrarna i Hjortkälla är intakta.

Naturguiderna i Östergötland samt flera organisationer har i sommar vandrat runt med studiegrupper. Kalle Bäck och Sven Hellström, Universitetet i Linköping, skriver efter besöket där "Hjortkälla är ur kulturminnessynpunkt synnerligen unikt. Någon motsvarighet finns inte i Östergötland.

"Bertil Wahlin och Olle Söderbäck hör också till skaran av besökare under året.

 

Ett intressant fynd från bronsåldern har gjorts i Skogs Skattegård av Lars Jonsson, en vacker stenyxa, troligtvis 3000 år gammal.

 

Studiecirklar som skett i samarbete med JUF och Studiefrämjandet har i år omfattat växtkännedom under Alva Larssons ledning med 15 nöjda deltagare.

Släktforskning har 8 deltagare som träffas en kväll i veckan. Gruppen ledes av Sven Larsson och har med hjälp av våra mikrofilmer hittat sina rötter långt tillbaka i socknen. och en tredje grupp har studerat gamla lantmäterikartor från den gamla tiden.

Dessutom har 6 medlemmar deltagit i Föremålsinventering, byggnadsvård samt arkivkursen.

 

Styrelsen ser tillbaka på ett aktivt år 1992 och vill rikta ett varmt tack till alla som deltagit på något vis. Vi hoppas också på ett gemensamt bra Hembygdsår 1993.

 

Styvinge och Bomtorpet den 19 januari 1993

 

Anitha Dahlstedt   Ingmar Carlsson
Ivan Thorn Karin Druid Oscar Ekman j:r
Johan Broms Lotta Ekdahl Gösta Johansson
Nils Sjöberth Sven Tegner