Årsberättelse för år 1993

 

Årsmötet hölls den 4 mars. Många medlemmar mötte upp och lyssnade bl.a. på Olle Söderbäcks humoristiska och tankeväckande kåseri, "från Edens lustgård till Östgötska hagar".

Styrelsen har hållit 6 st protokollförda sammanträden för planering och verkställande av föreningens verksamhet. På Hembygdsförbundets årsmöte, arkeologi-, byggnadsvårdskurs och konferenser samt hembygdskretsen möten har vi varit representerade. Föreningen har 349 betalande medlemmar.

 

Fornhemmet har i år, som alla tidigare år varit vårt stora gemensamma intresse, att vårda och bevara. Åtskilliga frivilliga arbetstimmar och många trivsamma kvällar vittnar om en intressant gammal gård. Till JUF-ungdomarnas slåttergille kom som vanligt en talrik skara. Med liar och räfsor var gräset snabbt slaget och 10 vackra hässjor på plats. Efter ytterliggare 3 veckors tork var höet ett välkommet bidrag till köttdjuren i Sand.

Som extra nyhet på slåttergillet var att egen nyslungad honung för 1-sta gången kunde säljas. Tack Ove Berggården för god omvårdnad av våra bi.

Bland de stora besöksantalet människor som guidats i sommar märks en betydlig ökning från länder som Danmark, Tyskland, Belgien, England m.fl. Vi har utöver de vanliga underhållsarbeten, rödfärgat torpstugan från Löten, samt i höst fått en elkabel framdragen för kommande säkerhet och larmanordningar.

 

Hembygdsdagen firades med stor tillslutning. Med regnmolnen hängande över oss genomfördes ett traditionellt och gemytligt program.

 

Bomtorpet

Även Bomtorpet har fått tradition över sig inom föreningen. Den 13 juni hölls friluftsgudstjänst som i all hast fick flyttas till kyrkan på grund av regn. Kyrkkaffet testades i församlingshemmet med Vera och Nils Sjöberth som värdar.

Också i Bomtorpet har stort arbete nedlagts med bl.a. nytt golv i förstugan och köket. I lilla boden har en trevligt utställning ordnats av skänkta föremål. För första gången har damerna bakat bröd i ugnen. Ett fint initiativ som fick berättigat beröm på Byfesten.

Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till där. Många Stureforsbor passade också på att titta inom Bomtorpet under julmarknaden och vi fick ett gott tillskott ekonomiskt.

 

Studier.

Två kulturaftnar har hållits i servicehemmet På den första berättade Uno Svensson om Kulturmiljövård i hembygden och på den andra Nils Sjöberth om Vist Kyrkby från Hedenhös till våra dagar.

Miljövårdskursen fortsatte med två studiecirklar som blev mycket uppmärksammade på grund av att de var de första i landet som använde sig av nyutkomna boken Kulturmiljövård i Skogen. Grupperna rapporterade sex nyupptäckta fornlämningar till Riksantikvarieämbetet.

Av Westman-Wernerska fonden har vi fått mottaga 28000 kronor för utgivande av en sammanställning om utvandringen från Vist till Nord Amerika. Lagom till jul kom boken ut. En mycket uppskattad rapport, där 568 st namngivna utvandrat från Vist.

 

Hjortkälla har även i sommar rönt stort intresse med studiebesök från hembygdsföreningar, Turistföreningen samt medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen.

JUF och vår kulturmiljögrupp har haft hägnadskurs under ledning av Gösta Johansson, Hovetorp. Natur- och kulturdagen kring Bjärka-Säby var föreningen medarrangör.

Börje Pettersson höll i en fågelexkursion och Henrik Ekman kåserade och visade bilder från eklandskapet och naturen kring Bjärka-Säby.

 

Anslag

Av Linköpings Kommun har vi fått mottaga ett anslag som vi är tacksamma för. Styrelsen vill också framföra ett tack till alla medlemmar som gjort att vi kan se tillbaka på ett aktivt år 1993 och hoppas på ett nytt framgångsrikt år 1994.

 

Styvinge och Bomtorpet den 13 januari 1994.

 

Anitha Dahlstedt  Ivan Thorn Ingmar Carlsson
Karin Druid Oscar Ekman Jr Gösta Johansson
Lotta Ekdahl Johan Broms Nils Sjöberth
Sven Tegner