FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV STADGAR FÖR WIST HEMBYGDSFÖRENING

Text i gällande stadgar

Föreslagen ändring

 

 

§ 1, sjätte att-satsen

 

att i mån av resurser restaurera och vårda Bjärka-Säby Fornhem.

 

att i mån av resurser restaurera och vårda Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.

 

§ 3

 

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt av styrelse. Styrelsen, som utses av årsmötet, skall utgöras av ordförande och sex ledamöter. Ordföranden väljes varje år. Övriga väljes med tre vartannat år och med två års mandattid.

 

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt av styrelse. Styrelsen, som utses av årsmötet, skall utgöras av ordförande och minst fyra, högst åtta ledamöter samt två suppleanter. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och suppleanter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

 

§ 4, inledning

 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 

§ 4, punkt 8

 

Val av tre styrelseledamöter och suppleanter för motsvarande som står i tur att avgå

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter motsvarande de som står i tur att avgå.

 

§ 4, punkt 16

 

Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst en vecka före årsmötet.

Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.