Vandring efter Kindbovägen mellan Vistkorset och Hamra bro
Torsdag 030515 19:00

17 deltagare hade samlats vid Vistkorset inför dagens vandring efter Kindbovägen, sträckan Vistkorset - Hamra bro.

Ingmar hälsade välkommen och berättade om Kindbovägen och om Wist Korsgator:
· Kindbovägen börjar redan i Majeldsbacken i Linköping.
· Vägbanken vid Korsgatorna höjdes 1837 - 1838 med sten från Styvinge och sprängsten som blivit över vid en genomförd utvidgning av kyrkogården. Tidigare stod vägen ofta under vatten, "2 alnar och därutöfver vid höga vattnet, uppginge i vagnarna och syntes för främmande vägfarande vådligt och avskräckande".
· Backen vid Ekliden byggdes om 1917 och 1918.

Under vandringen söderut mot Hamra följdes vägens gamla sträckning öster om Ekliden. Söder om Ekliden är vägen bortodlad, gick över ett fält och anslöt till den nuvarande vägen sydväst om "Bläckhornet".

    

Vid passagen av ovannämnda fält berättade Nils-Åke att planerad försäljning av två tomter och tillhörande nybyggnation med största sannolikhet ej kommer till stånd som följd av höga kostnader för arkeologisk utgrävning. Vid en första översiktlig arkeologisk provgrävning genomförd i grunda provschakt har "Museet" hittat 12 gravar från järnåldern och uppskattat att inom de båda för nybebyggelse tänkta tomterna finns c:a 100 gravar. Kostnaden för den arkeologisk provgrävning har hitintills varit 40 000 kr. Den utgrävning av området som fordras inför eventuell byggnation uppskattas av "Museet" kosta c:a 1 000 000 kr.

En paus i vandringen gjordes vid tomten till det gamla ålderdomshemmet Källsäter som ödelades av brand 22/4 1947. Brandens orsak och förlopp relaterades med utgångspunkt från en tidningsartikel i ÖC 23/4 1947.

Från "Bläckhornet" till strax norr om Skogshall sammanfaller den gamla och nuvarande Kindbovägen. Under äldre tider, oklart när, tros vägen gått via Skog mot Hovetorp. Vid Skogbosten erinrade Ingmar om den till stenen hörande sägnen:

Således berättas det, att en jätte från bergen i byn Skog af någon anledning ville döda en dräng och en piga "som satt och lyskte varár (löskade hvarandra) en söndagsmorgon på Niskotaberget vid Risnäs. Därför kastade han en stor sten mot dem, men den orkade icke längre fram än ner på Skogs gärde, där den ligger än i dag, den s.k. Skogbosten. En andra sten, som jätten kastade, hamnade i ån, där den bortsprängdes vid kanalbygget, men den tredje "den traff", och ännu i dag kan man se röda märken efter blodet från de dödade.

På en udde i Stångån väster om järnvägen låg fordom gården Ersnäs. Det är ej känt när Ersnäs revs. Spår efter bebyggelse kan ibland ses vid plöjning. I ett flertal stenblock vid Ersnäs finns skålgropar.

Vägens gamla sträckning öster om Skogshall och väster om Östanskog kunde följas. Broar (stentrummor) för infart från vägen till dåtida åkrar syntes fortfarande.

Vid Skogshall erinrade Ingmar om det forna bostället Strömshult under Skog. Boställets bostadshus flyttades 1902 av snickare Wistrand till Sturefors samhälle, där det fortfarande (2003) står på Kråkbärsvägen (?), granne med det gamla missionshuset. Det nuvarande Skogshall är byggt på eller nära Strömshults grund.

Väster om Skogshall, mellan Kindbovägen och Skogs by, fanns förr den till Skog hörande Byängen. Ängen, som fordom (1779) gav 33 lass hårdvallshö, är numera helt uppodlad.

I ett flyttblock efter infartsvägen mot Vässentorp via Skog finns vackra och representativa skålgropar från bronsåldern, dessa besågs ej av tidsskäl.

Söder om Östanskog korsade den gamla Kindbovägen den nuvarande. Den senare, inklusive en ny bro över Kinda kanal, byggdes 1963. Den gamla vägen, som finns kvar i gott skick, leder ner till platsen för Hamra bro, en rullbro som revs vid tillkomsten av den nya vägen, men som återuppfördes vid Svartmåla till Unön. Enligt föreningens 20-årsskrift var bron 62 alnar lång. Invid den gamla vägen ligger den 1967 nedlagda affären vid Hamra. Hembygdsföreningens nuvarande sekreterare, Anita Dahlstedt, erinrade sig hur hon som ung flicka arbetat i den dåvarande affären och bl.a. pumpat bensin med handpump till bensinköpande bilister.

Torpvandring


Kindbovägen söder om Kinda kanal vid Hamra 030320

Kinda kanal passerades via den nya bron. Det medhavda kaffet intogs efter Östgötaleden invid Kinda kanal ett stycke söder om bron. Från vår rastplats kunde vi se rester av Hornbäcken, den bäck vars fåra man föjde vid grävningen av Kinda kanal från St. Rängen till Hamra. En skogsbacke på andra sidan Kinda kanal sades innehålla många husgrunder från "gamla Vässentorp".

Uno Svensson visade upp och kommenterade växter som insamlats under vandringen:
· De smörblommor vi sett efter vägen är majsmörblomma, den första smörblomman som slår ut på våren. Blomman behåller sin gula färg vid torkning. Det är ej vetenskapligt bevisat, men det påstås att flugor skyr smörblommor.
· Skelört har skarp orange växtsaft som förr användes mot skelögdhet och vårtor.
· Åkerfräken, som innehåller kiselsyra, användes förr som brännvinskrydda, ansågs sexuellt stärkande.
· Rödkämpar.
· Renfana (gubbaskägg), växer ofta efter vägkanter. Bra "fjärilsblomma".
· Vildpalsternacka. Denna umbelat har rik frösättning och hög grobarhet och är därför svår att utrota. Även vildpalsternacka är en bra "fjärilsblomma".
· Buskmåra har 8 blad i varje bladkrans.
· Överblommad vårlök.
· Utslagen mandelblom.

Efter kaffepausen och Unos genomgång följde vandring åter till utgångspunkten.

Foto: Hans Hansson