Torpvandring vid Sjösäter, Skogs by, Vist socken.

Onsdag den 23 april 2003


 

 

15 personer hade samlats vid Skogs Södergård inför dagens torpvandring. Utöver de ordinarie "torpcirkeldeltagarna" ingick Ingegerd Haga som vuxit upp vid Övre Sjösäter och Ernst Oskarsson, född i Paradis och uppvuxen i Labbenäs.

 

Under bilfärden mot Sjösäter gjordes ett stopp vid vad Natan Lindqvist i sin bok Bjärka-Säby ortnamn kallar Yfra Eke och besåg den i boken nämnda husgrunden. *) Denna mättes till c:a 5,2 x 5,5 m. Inne i grunden, helt nära resterna av murstocken, växte en frodig ek vars ålder uppskattades till minst 250 år. Bland resterna efter murstocken noterades tegelbitar och ett större slaggstycke. Det senare kan vara ett spår vad gäller byggnadens art.

 

På återvägen från Yfra Eke till bilarna passerades Aspelunds forna slaskhög och där låg fullt synligt ett något rostigt men i gott skick varande handsmitt spjäll som troligen varit inmurat i stugans skorstensstock. Utöver spjället noterades även en trasig kaffekopp med blommotiv. Har koppen tillhört Hilma Andersson i Aspelund efter vilken nämnda hus kallades Hilmastugan?

 

Vid det gamla soldattorpet Övre Sjösäter berättade Ingegerd Haga

 

om sin uppväxt där och om sina fosterföräldrar, soldaten August Albin Stolt och hans hustru Tekla. August Albin Stolt som varit indelt soldat försörjde sig och familjen efter indelningsverkets avskaffande som torpare och därutöver bl.a. som murare, trädbeskärare och i övrigt som tusenkonstnär. Stolt hade köpt torpet från Skog men sålde det några år senare till Bjärka-Säby mot löfte att få väg framdragen. Väg blev det dock först senare. När Ingegärd lämnade hemmet 1938 hade torpet en vacker sjöutsikt och i ladugården fanns normalt 1 häst, 4 kor och en kalv. Sjöutsikten var nu helt borta, på torpets forna fält växte nu tät granskog, planterad 1967. Av ladugård och svinhus återstod endast grunderna.

Ingmar berättade om Nils Erik Norman i Karsnäs som 1950 med häst och vagn hjälpte Stolt att flytta till Vist ålderdomshem och om den klosterlilja han 1953 hittat på den forna gödselhögen mellan torpets svinhus och ladugård och vars ättlingar nu växer i Bjärka-Säby Fornhem.

Ernst Oskarsson berättade om hur han som åttaåring i slutet av 1920-talet mest varannan dag gick eller sprang från hemmet i Labbenäs förbi Sjösäter när han lämnade mjölk hos sina morföräldrar i Fredriksberg (även kallat Kullen), ibland även hos Emma Palm i Nedre Sjösäter.

 

Kvällen var vindstilla och för årstiden ljum. Det medhavda kaffet intogs under mycken diskussion vid soldattorpet Nedre Sjösäter på inbjudan av Göran Palm, värden på stället. Göran var dock förhindrad att närvara och anslöt först när cirkeldeltagarna var på återväg till Övre Sjösäter.

 

Med erfarenhet från dagens synnerligen lyckade torpvandring beslutades om ytterligare en torpvandring under våren, denna gång till Skogstorp, Aspebråten och Aspdalen. Samling den 6 maj kl. 18:00 vid Skogstorp.