fornborg-f1.jpg (67477 bytes)
Schakt 1 genom västmuren blev det mest givande. Tvärsnittet genom muren visade tydligt hur muren en gäng varit
uppbyggd med ett murliv i sluttningcn mot väster, murkärnan i öster och nerrasade stenar i sluttningen nedanför muren.
Under muren hittades kol, vilket samlades in för en datering med C14-metoden.