Sveriges försvar från bondeuppbåd till indelningsverk

En studiecirkel inom Wist HBF1986-1987 ledd av Nils Sjöberth

 

Förord

 

Under en sammankomst inom föreningen fick jag i min hand en samman~ ställning över knektar som varit verksamma i Vist under 1800~talet. Märta Sundgren var upphovskvinnan till detta sammandrag. Nyfikenheten om innehållet växte bland andra medlemmar, varför man raskt beslutade att en studiecirkel skulle startas i ämnet "Indelningsverket".

Undertecknad som utsågs till kursledare hade som uppgift att teckna det historiska skeendet omkring indelningsverkets knektar.

Med historieböckernas hjälp har jag därvid försökt spalta upp tillämpningen av organisationen så att i de olika kapitlen soldaternas vardag har framträtt så mycket som möjligt. Riktlinjerna för rekrytering och den sociala status som skulle ligga till grund för den nya härordningen, överläts av konungen till landshövdingarna för respektive län. Landshövdingarna fick sedan, var och en inom sitt län, utfärda specifikationer över detaljerna vad gäller soldaternas förmåner och rättigheter. Som en följd av detta kom anställningsförmånerna att växla något mellan länen, beroende bl. a på rådande rekryteringsunderlag (tillgången på rekryteringsbara män).

Genom Allan Anderssons försorg har den förordning som blev utfärdad för Östergötland kunnat följas i detalj. Allan har nämligen hittat nämnda förordning på kyrkvinden till Landeryds kyrka. Allan har därigenom berikat oss med en värdefull dokumentation. Tack Allan. För alla persondata i uppsatsen har en särskild forskargrupp varit tillsatt. Gruppen har bestått av Brita Pettersson, Märta Sundgren och Stig Öberg.

Här har för övrigt alla medlemmar i studiecirkeln haft möjlighet att delta vid tolkningen av generalmönstringsrullorna. Forskargruppen har inte bara tagit fram persondata från militär~ rullorna. Genom studier i tillgängligt kyrkobokföringsmaterial och husförhörsprotokoll har gruppen dessutom redovisat knektarnas familjeförhållande.

Ett särskilt tack vill vi framföra till kapten Arne Svensson som på ett förtjänsfullt sätt ställt sitt kunnande om indelningsverket till vårt förfogande under kurstiden. Genom Arne Svensson har vi fått tillgång till kartmaterial och organisationsplan för regementet och kompaniet som redovisas i uppsatsen. Vi har genom Arnes försorg fått tillfälle att se den utrustning som finns bevarad på I 4:as museum.

Vi vill också tacka Arne Törnered för hans medverkan vid redigering samt Inger Strömberg och Åke Pettersson för deras insats med utskrift av uppsatsen.

Vist våren 1987

Nils Sjöberth

kursledare

 

Kursdeltagare som fullföljt studiecirkeln

Nils Sjöberth, Ingegerd Drott, Karin Druid, Hilding Borg, Hans Roos, Märta Sundgren, Stig Öberg I,van Thorn ,Ingmar Carlsson, Göthe Gustavsson, Oscar Ekman ,Åke Pettersson ,Brita Pettersson ,Bodo Koberstein

 

Innehållsförteckning

 

Sveriges försvar från bondeuppbåd till indelningsverk

Krigshändelser före 1681 där knektar från Östgötska förband deltagit

Indelningsverkets tillkomst

Infanteriets roteknektar

Kavalleriets roteryttare

Utbildning

Beväpning och stridsuppgifter

Krigstukt och bestraffningar

Sjukvård

Själavård

Regementsstaben vid Östgöta infanteri

Kinds kompani, soldattorp och ryttartorp

Soldatens löner, förmåner och plikter

Pensionsförmåner

Krigshändelser under indelningsverket