Vists kyrka


Den gamla kyrkan, uppförd 1745, brann 1961. Ny kyrka invigdes påsken 1965. 

Kyrkobyggnader i Wist
Nils Sjöbert berättar först om bygdens framväxt. Därefter följer beskrivningar av de kyrkobyggnader som sedan 1100-talets slut funnits på den plats där även nuvarande kyrka finns.

Om Vists kyrka

Av Ingvar Kalm vid 200-årsminnet 1945.

 

Bänklängd, uppgjord 1834 med längden 1745 som grund.

Bilaga till Ingvar Kalms "Om Vists kyrka".

 

Prester i Wist Socken
Förteckningen upprättad av Edvin Karlsson, nattvakt på Sturefors under många år. Edvin bodde på olika ställen men nämns allmänt som Edvin i Stohagen.


Organister och klockare i Vist

Rickard Edfeldt har forskat i sockenstämmoprotokoll, kyrkostämmoprotokoll, kyrkorådsprotokoll och övriga handlingar i Vist kyrkoarkiv.

 

En kyrkvärdsdag i Vist för 100 år sedan

För 100 år sedan firades en kyrkovärdsdag i Vists kyrka under sådana former, att en erinran därom kan ha sitt stora intresse för mången bland vårt kyrkofolk av i dag.
På allmänna sockenstämman den 16 maj 1837 beslöts, att församlingens båda kyrkovärdar, som nu ämnade frånträda sin befattning, skulle tilldelas var sin bibel såsom ett bevis på församlingens tacksamhet och erkänsla för deras mångåriga och redliga arbete i församlingens tjänst. De båda avgående kyrkovärdarna voro Anders Samuelsson i Husby och Anders Svensson i Karsnäs.

 

Uppsatsen innehåller även en förteckning över kyrkvärdar under åren 1837-1933

 

Kyrko-betjenternes arbetsuppgifter.

Ett exempel ur en förordning från 1846 :

"Klockaren är Socknens Vaccinatör, så vida någon annan, enl. leg. Läkares edeliga betyg, ej af Kyrkorådet är antagen. I senare fallet åligger det dock altid Klockaren att vid detta vigtiga göromål att biträda. Klockare som skall bliva vaccinatör äger att på Församlingens bekostnad av leg. Läkare eller eljest sakkunnig person utbildas. Klockare som tredskas eller försummar att fullgöra sina skyldigheter såsom vaccinatör kan af Sockennämnden åläggas böter från 1 R:dr 32 skilling upp till 10 R:dr Banco."

 

Sockenstämmoprotokoll 1664-1808.

Hela artikeln om Sockenstämmans protokoll från Wist socken har tagits fram av Tore Omert och har tidigare publicerats i ett kort utdrag i Wist Hembygdsförenings Jubileumsskrift 1996.

 

Konfirmationsbilder

Finns bland kyrkbilder i bildarkivet.

 

Skolan

Skolväsendet i Vist

Nils Sjöberth berättar om skolväsendets utveckling i Vist.

Läro- och timplaner för folkskolan i Vist 1938.

Om skolan

Häradsdomare Wirén i Markustorp berättar för Tullia Lundblad om hur skolan i Wist börjar utvecklas.

Min skolgång

Carl Petter i Skorpa berättar för Tullia Lundblad
Samuel Göransson berättar.

Kyrkskolan i Vist

Bilder från Tage Jonsson och Sture Prebert

Skolan i Bestorp

Margareta Jonsson och Märta Sundgren berättar om skolan i Bestorp.

Skolfoto från Bjärka-Säby 1908 el 1909
Bilden erhållen av Annica Björk, barnbarn till Julia Spjuth. Julia Spjuth bodde bl. a i torpet Mosshult.

Skolan i Svartsäter

Nils Sjöberth berättar om skolan i Svartsäter som lades ned 1938.

Skolavslutning med Sven Tillman på Styvinge

Anders Wistby minns.