Prester i Wist socken

Avskrift av anteckningar gjorda av Edvin Karlsson, Stohagen. (Ett bidrag från Marko Rosenqvist har tillkommit 2018)

 1. Bero 1286
 2. Thyrgillius 1325
 3. Lecho 1352
 4. Carolus Canuti 1374
 5. Magnus Caroli 1396
 6. Boterus
 7. Laurentius Finvedi 1411
 8. Carolus Andreae, berömd prest, författare, har skänkt en kalk till Kyrkan som ännu är i behåll. Dör som munk i Vadstena 5/4 1451
 9. Olaus Vastonius, kallas för Kirkioherre, är i tjänst från 1442 till 1453
 10. Johannes Danonis.
 11. Johannes Sunonis 1513.
 12. Nils Caroli, skrives Herr Niels i Wijst. Död 14/9 1556. Han fick till Kung Gustav Vasas fogde Kettil Nilsson utlämna av Kyrkans kärl och inventarier, en kåpebonad,30 st strönningar (?), 35 st reda penningar 50 mark Svenska samt 7½ lod förgyldt silver, dessutom tillföll en ängslott och något guld fogden för hans besvär.
 13. Ericus Petri 1557. Han är död 1572.
 14. Sveno Laurentii, Kyrkoherde 1573, död 1592.
 15. Laurentius Erici kyrkoh.1586 död 1592
 16. Henricus Martini blir kyrkoherde här 1593. Han var med och underskrev Uppsala mötes beslut. Han dör 1621. Under hans tid föddes i Tegneby den sedan märkliga och omstridde reduktionsledamoten Olov Tegner den 25/12 1616.
 17. Nicolaus Jonae Gredboensis var född i Grebo. Kyrkoherde här 1622, dör 1639. Hans änka blir omgift med efterträdaren. År 1637 bodde här en finngumma som bedrev trolldom, hon blev anklagad för att hon dragit ofärd över en del familjer, så att hustrurna hade dött och de hade vittnat att det var gumman som förgjort dem. Dessutom hade hon läst och stöpt över sjuka och var hållen att vara häxa. När hon ställdes inför Domkapitlets domarebord försvarade hon sig med att hon även gjort mycket godt, fått flera sjuka att bliva friska genom hennes läsning. En av dem lydde så: Vår Herre Jesu Kristimoder gick till Sankt Clarae källa där hon tog vattnet klara och gjöt på din värk och så snart skall din värk som detta vattnet av dej rinner. Gumman dömdes för sin konst att stå i begabbelse i vapenhuset 6 söndagar i rad och att inför församlingen skriftas och om hon återföll till signeri skulle hon på bål brännas.
 18. (Detta stycke är ett bidrag från Marko Rosenqvist 2018)
  Mellan 1639 efter Nicolaus Jonae Gredboensis död och fram till den nya kyrkoherden Andreas Magni Mogatheus tar över 1640.
  Så fanns en pastor i Vist som hette Jonas Nicolai Tunander, Rektor vid Västerviks skola f. i Kalmar okänt år.  Död efter 1643 i Västervik. Gift med Ingeborg Persdotter död efter 1635 i Västervik?.
  De hade barnen:

  Nils Jonsson (Jonae) Tunander f.1625-03-16 Västervik, död.1679-02-24 Åbo domkyrkoförsamling, Teologi professor i Åbo, Rektor och Kyrkoherde i Lundo socken, Finland.

  Per Jonsson Skarp född.ca 1630 Västervik, död. Efter 1676 i Bjärnå socken, Finland.  Skattefogde åt Carl Gustav  Wrangel 1655-1663 i södra Finland. Handelsman och arrendator.

  Om Jonas Nicolai Tunander:
  *Rektor i Västervik 1635-07-03, "...terades ... Jonas Nicolai Rectoris Scholae Westervicerrkis breff her i Capitlet, begärdes in sanferdigt witnesbörd om sin hustrus lefwerne her i  staden. Så witnade M. Måns kyrkioherden och Dn. Jonas, Ts? ..ter, som henne ifrån barndomen känna, .. ...... hon af fattiga föräldrar född är, hafva thy likwel ..."
  (Domkapitlet i Linköpings AIa:2 (1632-1637) sid 110, NAD: SE/VALA/00506)

  *Pastor i Vist sn 1639-1640. Övertog tjänsten efter Kyrkoherde Nicolaus Jonae som dog 1639. Han gifte sig inte med änkan efter honom, utan hon gifte sig med Jonas Nicolai's efterträdare.
  (Westerwiks stads historia och beskrifning uti trenne delar, Henric Jacob Sivers, Västervik 1758, nyutgåva Västervik 1905, sid.271)

  *Bosatt i Västervik 1640.
  (Domkapitlet i Linköping EIIIa:1 (1554-1650) Bild 3060 (AID: v819739.b3060, NAD: SE/VALA/00506))

  *Begärde av Domkapitlet en medhjälpare uti Västerviks skola 1643-03-25 då han själv var sjuklig.
  (Domkapitlet i Linköpings AIa:4 (1642-1645) sid 80.2)
 19. Andreas Magni Mogatheus var född i Mogata, blev Kyrkoherde här 1640 till sin död 3/12 1659. Han var gift 4 gånger, andra gången med företrädarens dotter. Han har till Kyrkan skänkt den tavla som föreställer Jesu döpelse. På tavlan finns hans porträtt och latinsk inskrift.
 20. Hakvinius Kylander, bondson från Gammalkil, blev Kyrkoherde 1660 efter att förut varit huspräst på Säby, död 6/4 1669. Från honom kommer prästsläkten Kyllander.
 21. Johannes Kylander, bondson från Gammalkil, släkt med företrädaren. Kyrkoherde 1670, död samma år.
 22. Mattias Wickman, kyrkoherde 1672, död 1695. Han var preses vid Prestmötet 1684 och har utgivit flera litterära arbeten.
 23. Andreas Kylander. Kyrkoherde 1696, död 1725. Var en tid rektor i Eksjö och har från trycket utgivit " De vaietate morum " 1688.
 24. Petrus Enevald född 23/1 1695. Huspredikant hos Säbyherren Germund Cederhjälm. Kyrkoherde 1726, prost 1760,dör 23/4 1764,är begraven i kyrkan. En ståtlig gravhäll visar platsen. Hans porträtt i Olja hänger i sakristian. Under hans tid byggdes nuvarande kyrkan 1765 efter många tvister mellan de makthavande i socknen, så många gånger fick Enevald stå som mellan två eldar. Vid hans begravning höllos tal som prisade hans förträfflighet, även på vers, en börjar: "En hedersman uti graven göms, en prydnad för Guds hus och hjorden" och en slutar så här: en hedersman läggs ner i jorden, som lärt och lyst av trones frukt. Han kämpat under Kristi glaven (!) och hjorden varit ljuvlig lukt. Den saknar jag min matta skald, den värde Prosten Enevald. (Beklagar, men jag begriper inte heller vad som menas, det var kanske så att den gode Edvin bara tänkt detta som ett utkast. Helge)
 25. Cristian (Krister) Grönvall född 1720. Kyrkoherde här 1764, prost 1782dör 1793.
 26. Nils Segerstedt född 1755. Huspredikant hos Greve Nils Adam Bielke på Sturefors 1788.Kyrkoherde här 1793,prost 1806, dör 1808. Hans gravsten är rest mot södra kyrkoväggen. Han var tvenne gånger gift.
 27. Anders Gabriel Schelin född i Slaka 1765,efter flera prästtjänster bliver han kyrkoherde här 1809, prost 1822 och dör 2/5 1831. Hans porträtt finns i sakristian och hans gravsten vid södra kyrkoväggen.
 28. Per Erik Rudebeck, hans porträtt hänger i sakristian. Han var en stor begåvning och intar en av de främsta platserna inom Vist prästerskap. Han var född i Rystad 1796 och dör 29/12 1862 i Stora Åby dit han kom 1853.
 29. Johan Adolf Löfström, född i Åkand 15/6 1795. Han blir Kyrkoherde här 1853 efter att förut ha varit komminister. Han dör 20/11 1863.
 30. Adolf Lindstedt, född i S:t Olai Norrköping 5/5 1813. Kyrkoherde här 1865,han dör 1887 och är begraven utanför kyrkans kor. Om honom yttrades: "Han var en prydlig Prest och predikant".
 31. Carl Adolv Johansson blev Kyrkoherde här 1887, utnämnd och kallad av Greve Ture Bielke på Sturefors. Han tillträdde tjänsten 1889, hade förut varit brukspredikant vid Överums bruk. Han var född i Värna 22/4 1833,där hans fader var Klockare och skollärare. Under hans studietid gick en stark väckelse fram i Östgötabygden och den unge studenten rycktes med. Den följde honom livet ut. Med sin stora andliga begåvning blev han en Prestman som av sin samtid aldrig glömdes. Hans predikobegåvning var enastående. Han var en svuren fiende till allt vad som nämndes partier som söndrade de troende Gudssökarna i olika läger. För honom funnes blott Gud och människans behov av honom, detta gjorde att han, ehuru högt värderad och älskad, fick den allvarlige, högreste Prestmannen som ryckt 10.000 åhörare till eftertanke och en stor skara som vittnar att de genom hans förkunnande kommit till klarhet uti tron. Gå ensam sin väg fram, men givande sin starka tro åt människorna. I 12 verkade han i Vist, så blev han kallad till hovpredikant till Lovö, en tjänst som han tillträdde 1901. Här blev han till 1904 då han blir kallad till Karlskrona, där han stannade till 1909. Då kommer en kallelse till Mjölby ( Biskopen stod för kallelsen) och han bliver kykoherde där 1908 och kvarstår där till 1932 då han avgår som emeritus och dör den 28/8 1940. "Bort dör din hjord, bort dör dina fränder och själv dör även du. Men ett vet jag som aldrig dör, domen över den som dog."
 32. Den nye Kyrkoherden i Vist blir nu Kyrkoherde Axel Broman som tillträder tjänsten den 30/9 1900, han var född den 12/8 1865 i Arboga. Föräldrarna voro: (Här följer ett kort glapp i texten) Han var en rakryggad personlighet, bergfast i sin övertygelse, energisk och verksam för Kyrka, skola och även för det sociala omdaningsarbete som inföll under hans tid där så mycket gammalt och konservativt ändrade om till bättre skola, nytt modernt ålderdomshem, samling av ungdomen till ungdomsmöten är några bilder från hans tid. Han fick vara med om då människorna och icke deras större eller mindre förmögenheter hade rätt till rösträtt. Och det första världskriget med sin brutalitet som förvandlade den invanda patriarkaliska till ett vilt blodigt kaos. På det andliga området växte frireligiösa sekterna och sammanslutningarna snabbt. Men oberörd predikade Kyrkoherden med kraft sin Kyrkas tro och åskådning. År 1923 går han in i evigheten efter en kort sjukdom. En kort tid förut sände han sin församling en hälsning, vari han uppmanade dem att hålla sig till Kristus och honom korsfäst (?). Broman är begraven på Vist kyrkogård vid sin kollega Lindstedts grav.