HOVETORPS "NYA" KRAFTVERK 

Invigt 1963-09-22

Hans Hansson 2004-01-09

 

Bilagor: Länstyrelsemöte 21/5 1958    Invigning 23/9 1963     Tidningsartikelregister

 

Kraftstationen 040206

Utloppet i Stångån 040111

 

Bakgrund

Det är ej känt när människan började utvinna energi ur Stångåns forsar vid Skorpa, men det är dokumenterat att mjölkvarnar fanns på platsen under 1300-talet och de var sannolikt ej de första. Under tidens gång tillkom vattendrivna sågar och smedjor, anläggningar som nu sedan länge är borta. 1890 startades driften i en av Oscar Ekman på Bjärka-Säby nyuppförd anläggning för produktion av trämassa. När produktionen "var på topp" producerades 5 000 ton massa per år. År 1919 upphörde driften i trämassefabriken, fabriksbyggnaden och rätten till fallen i Stångån såldes till Norrköpings stad, som år 1920 byggde ett kraftverk i en del av den gamla fabriksbyggnaden. Vattnet till kraftverkets turbiner togs in via en grävd (numera igenfylld) tilloppsränna och en cirkulär tub. Vid högvatten passerade endast en mindre del av Stångåns vatten genom kraftverket, forsarna vid Skorpa var endast påverkade i begränsad omfattning.

Kraftverket från år 1920, som hade en maximal effekt av 2 000 kiloWatt (kW), ansågs redan från början vara ett provisorium. Av den tillgängliga, av Norrköpings stad köpta fallhöjden 24,5 m i Stångån mellan Stora Rengen och till i höjd med Hovetorp, utnyttjades endast 15 m och som ovan nämnt fick beroende på åns vattenföring en större eller mindre del av vattenflödet passera i åfåran förbi kraftverket.

Efter andra världskrigets slut ökade efterfrågan på elektrisk energi bl.a. som följd av industrins utbyggnad. Norrköpings stad såg sig om efter nya vattenkrafttillgångar. Ett naturligt steg var att utnyttja den år 1919 inköpta rätten till Stångåns hela fallhöjd från sjön Stora Rengen till i höjd med Hovetorp.

 

Förverkligandet

Tillkomsten av Hovetorps nya kraftverk refereras nedan med utgångspunkt från artiklar i dagstidningarna Östgöta Correpondenten (ÖC), Norrköpings Tidningar - Östergötlands Dagblad (NT-ÖD) och Östgöten. En förteckning över kända och studerade artiklar i ämnet redovisas i bilaga 1.

När projektet presenterats av Knutsbro kraft AB, helägt av Norrköpings stad, framfördes från flera håll betänkligheter beträffande konsekvenserna av det planerade kraftverket, bland annat ur hälso-, miljö- och naturvårdssynpunkt. En tung instans (Naturskyddsrådet i Östergötlands län) ansåg t.o.m. projektet som "ytterligt kortsynt av samhället, inom en relativt snar framtid kan man förvänta ett lägre pris på atomkraft än vattenkraft och då får man säkerligen anledning beklaga att dessa unika skönhetsvärden spolierats" (ÖC 11/11 1959).

Tillstånd för uppförandet av Hovetorps nya kraftverk gavs av Söderbygdens vattendomstol i en deldom 20/11 1959.

Huvudentreprenör för anläggningen var AB Widmark & Platzer, Stockholm. Arbetet påbörjades sent på senhösten 1959. Det nya kraftverket invigdes under solenna former 22/9 1963 av dåvarande landshövdingen Per Eckerberg.

 

Kort beskrivning av Hovetorps nya kraftverk

Vatten till kraftverket tas från Stora Rengen via Kinda kanal som har breddats och fördjupats på sträckan Stora Rengen - Hovetorps sluss. Kraftverket är nedsprängt 25 m under vattenytan nära Hovetorps gård. Från stationsbyggnaden går en utloppstunnel med 40 kvadratmeters genomskärningsyta 45 meter rakt under Hovetorps gård. Tunneln, som har en längd av omkring 500 meter, mynnar ut i Stångån ett stycke nedströms den gamla kraftstationen.

Fallhöjden vid Hovetorps nya kraftverk är c:a 24,5 meter. Stationen är utrustad med två Francisturbiner, som tillverkats av Finnshyttans bruk och generatorerna har tillverkats av ELIN Union i Österrike.

Stationen tar maximalt emot 40 kubikmeter vatten per sekund och generatorerna levererar tillsammans maximalt 8 000 kW med en generatorspänning av 6 300 volt (V). Före inmatning i kraftledningsnätet höjs spänningen till 40 000 V.

 

Efterskrift

Efter starten av Hovetorps nya kraftverk är Stångån mellan Säby bro och utloppstunneln från kraftverket endast "skådebröd". De gamla forsarna är döda, i åfåran rinner endast det i vattendomen stipulerade minimivattenflödet, sommartid 0,5 kubikmeter per sekund (m3/s), vintertid 0,1 m3/s. Mellan forsarna har av estetiska skäl anlagts grunda spegeldammar. Det gamla kraftverket från 1920 har tagits ur drift och byggnaden sålts.