ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN Tisdag 4.7.1939

 

Trettioen medaljer för trogen tjänst 

vid Bjärka-Säby 

 

 

Trettioen trotjänare vid Bjärka-Säby gods fingo på söndagen mottaga Patriotiska sällskapets medalj för långvarig och trogen tjänst. Tjänstetiden varierar mellan 20 och 42 kr. Högtidligheten ägde rum i slottskapellet, där kyrkoherde Otto Aspan först höll en kort betraktelse i anslutning till orden: "Vi äro blott ringa tjänare" etc. Kyrkosångare Harry Sagner sjöng till orgelackompanjemang Hannikainens "Det gäller att så en ädel säd". Från koret talade så kyrkoherde Aspan till medaljörerna.

- Fältherren vinner ej ensam slaget, sade tal. Han gör det genom sina tappra soldater. Det ordet, sade tal., kan med lika rätt tillämpas på fredliga värv. Det är oss allom bekant att Bjärka-Säby står på höjdpunkten av utveckling i olika avseenden. Detta beror först och främst på en god och målmedveten ledning. Men i hög grad beror det också på rik tillgång på trotjänare, vilka under en lång följd av år arbetat till godsets fromma. 

Ty när man nämner stora världsskakande och mångomtalade händelser, må man ej förglömma, att det verkligt stora är just det stilla och trogna arbetet av var man på den plats, där han blivit ställd. 

Under en lång följd av år ha ni tjänat. Mycket har under årens lopp blivit annorlunda. Men ett har alltid varit lika: plikttroheten. Man kan tillämpa det gamla ordet "Esse non vidare'', = att vara, utan att synas. 

I dag ville vi göra ett undantag. Vi ville, att ni allesammans skulle träda fram. Vi ville se eder i ögonen, ge ett varmt handslag och tacka eder för långvarig och trogen tjänst De, som främst i dag vilja säga detta tack, är ert husbondefolk, godsägare och fru Ekman med söner. Men även godsägare Ekman har vädjat till Kungl. patriotiska sällskapet, vilket frikostigt beslutat tilldela eder medalj för långvarig och trogen tjänst. 

I dag får arbetsdräkten vila. Ni ha klätt er i högtidsskrud och trätt upp i denna helgedom för att här mottaga en gåva, som vill skänka glans och festivitas över ert liv och er gärning. Men jag är förvissad om, att den största tacksamhetsbetygelsen inte består i en medalj av ena eller andra storleken. Det är fastmer det goda samvetets vitnesbörd detsamma som skalden Runeberg erinrar om i sin dikt Landshövdingen: 

 

"Den ene höll det för ett yttre lån 

Av dagens sol, som lyste mild och klar. 

Den andre sade: Det kom inifrån. 

Hans samvetes det var". 

 

I tur och ordning framträdde så medaljörerna för att av fru Anna Ekman mottaga sina utmärkelsetecken och ur godsägare Oscar Ekmans händer diplom på desamma. 

En kort altartjänst avslutade högtidligheten i slottskapellet. 

Efteråt gav godsägare och fru Ekman middag för medaljörerna, deras fruar och ett antal övriga inbjudna sammanlagt ett 80-tal personer. Under middagen bringade godsägare Ekman medaljörerna sitt och fru Ekmans varma tack. Medaljörernas tack för hedersbevisningen uttalades av kyrkoherde Aspan. Under det samkväm, som följde, förekom musik sång av fru Ekman och kyrkosångare Sagner, filmförevisning m. m. 

 

Följande medaljer utdelades: 

 

Guldmedalj av första storleken till kassör Edvard Trysén, Bjärka-Säby. 

Guldmedalj av andra storleken: chaufför Göran Liljebäck, Bjärka Säby; trädgårdsmästare Gunnar Lindström, d:o; byggmästare Carl Wistrand, Linddalen; befallningsman Arvid Johansson, Stavsäter; målaremästare Samuel Göransson, Bjärka-Säby syster Edith Andersson, d:o; 

Guldmedalj av tredje storleken: smedmästare Anders Wikvist, Bjärka-Säby; f. svinaherden August Hjelm, Hovetorp; maskinist Oskar Jaensson, Bjärka-Säby. 

Silvermedalj av första storleken: f. fåraherden Fredrik Johansson, Stavsäter; fördrängen Karl Pettersson, d:o; f. skogsarbetaren Karl Johansson, Bjärka-Säby; skogsarbetare Karl Pettersson, Fallemo; f. rättaren Fredrik Wiström, Stavsäter, f. fabriksarbetaren Gottfrid Johansson, Hovetorp; vedhuggare Karl Oskar Johansson, d:o; jordbruksarbetare Sven Kaliff, Stavsäter; f. fabriksarbetaren August Johansson, Lövingsborg; trädgårdsarbetare Adolf Engström, Stavsäter; skogsarbetare Magnus Törnkvist, Bjärka-Säby; ladugårdsskötare Aron Lindrot, Hovetorp; jordbruksarbetare Hjalmar Karlsson, d:o; jordbruksarbetaren Karl Sjöberg, Stavsäter; skogsarbetare Gustav Pettersson, Bjärka-Säby; tegelslagare Nils Andersson, d:o; jordbruksarbetare Albin Magnusson, Hovetorp; förkörare Teodor Lindholm, d:o; fodermarsken Karl Karlsson, d:o; f. skogsarbetaren Karl Franzén, Bjärka-Säby; f. skogsarbetaren Jonas Jonsson, d:o.