Tage Ekdahl
In Memoriam

 


När lantbrukare Tage Ekdahl avled för några dagar sedan (1982-05-10) hade han varit ordförande i Vists hembygdsförening sedan dess bildande 1976.

Foreningen skapades först och främst för att försöka återställa Bjärka-Säby fornhem i det skick som 1800-talsgården hade då den blev museum på 1920-talet.

Fornhemmet varför några år sedan så förfallet att många misströstade om möjligheterna att ens rädda en ringa del av gården till eftervärlden. Men nu
står den åter i gott skick till glädje inte bara för hembygdsföreningens medlemmar - utan för besökare från hela Linköpingstrakten. Och även om det storartade renoveringsarbetet är förtjänsten av många människors oegennyttiga insatser så
hade det aldrig kommit till stånd utan Tage Ekdahl.

Hans envisa optimism såväl i grovarbete som i nödvändiga kontakter med antikvariska myndigheter var den smittande kraften som förtog alla svårigheter och bit för bit återskapade en rest av äldre tids bondeverklighet.

Tomrummet efter honom l hembygdsföreningen känns desto större som han i allt vad föreningen företog sig alltid visade denna okuvliga men lågmälda handlingskraft - parad med ljus livssyn och stor generositet.

Vists hembygdsförening gm
OLA PERSSON

 

Biografi

 

Tage Ekdahl föddes 1907 och dog 1982

Efter genomgången lantmannaskola på Hamra och Bjärka-Säby arbetade han bl. a på Örneströms och Fiskebys lantbruk. 1935 kom han som bokhållare till Koberg i Västergötland och 1940 till Gåsevadholm i Halland. Efter att ha arrenderat Rolfsåker 1948-62 flyttade han åter till Östergötland, där han brukade Wessentorp till 1978. Under tiden i Halland var han starkt kommunalt engagerad och hans stora fritidsintresse under senare år var Wist hembygdsförening i vilken han var ordförande från föreningens start 1976.