SAMMANSTÄLLNING ÖVER TORP OCH GÅRDAR I VISTS SOCKEN. ETT UTDRAG UR NATHAN LINDQVISTS AVHANDLING OM BJÄRKA-SÄBY ORTSNAMN

UTFÖRT AV TYRA KARLSSON OCH INGMAR CARLSSON 1970.

Anm.: Många till Sturefors hörande namn saknas. SOE

Adolfsborg Tidigare kallat Ekelund. Lägenhet på Skog sydväst om byn nära Vässentorpsgränsen, troligen på samma plats som den mdeltida gården Sydhran Eke. Namnet har givits efter rättaren Lars Adolf Larsson f. 1838.
Andersbo Undantagstorp på Stafsäter.
Aspdal Villa på Aspebråten snett emot Lugnet.
Aspebråten Ofta förkortat till Bråten - "beläget uppå Selgesätters eller Skougs ägor". Torp.
Asplund 1 Lägenhet på skog, söder om byn
Asplund 2 Numera rivet torp på Tolebo.
Banketorp 1/4 mantal arrendegård på Bjärka-Säby.
Barkesved Ibland Barksved. Arrendegård på Hållingstorp.
Berget I dagligt tal även kallat Hjälms:
1. Grenadiertorp på Göttorp.
2. Äldre namn på Eriksberg.
Berglund torp på Kringstorp.
Bjärka Namnet uttalas endast i sammansättningen Bjärka-Säby. Jfr också ängsnamnet Bjärkan.1 mantal, avhyst under Säby, vilket har legat strax öster om Stångån mitt emot Djurgården vid ett ställe där ån gör en liten krök mot öster på en ungefärlig linje Göttorp?Säbybro. Enligt kartor av år 1685 och 1784 skall Biärca gårdsställe ha legat på detta område söder om ett numera nedrivet tegelbruk. Numera förekommer namnet Biärka endast som första led i Bjärka-Säby, vilket är ett på 1870-talet gjort namn på godset och järnvägsstationen, bildat av namnen på, godsets ursprungliga huvudgårdar Bjärka och Säby.
Bjärkan Även kallad Bjärkängen, och ? mera sällan ? Bjärkängarna eller Bjärkorna. Numera delvis odlad äng på Bjärka gårds gamla område.
Björkelund
Bomansstugan Stuga på Stafsäter.
Bomanstorp Tvenne torp på Säby. Det äldsta och nordligare, ett f d grenadiertorp, säkerligen motsvarande Gambla Knechtetorpet, som är känt från 1685.
Bomtorp Stp Bostorp
Borrtorp Förr grenadiertorp, nu skogsarbetarbostad på Kringstorp.
Borsebo Torp på Styvinge, tidigare tillhörande Säby.
Bosbacken En numera riven stuga på Skogs gärde väster om Stångån. Namnet bose, som ofta används om rackare, hudavdragare, bödelsdräng. En hudavdragare har i ännu levande mans minne bott i Bosbacken.
Bosholme Holme i Stångån, väster om Kvarntorpet, på vilken Bo Jonsson Grip har haft sin bostad. Rester av grundmurar och källarvalv finns ännu kvar av den forna borgen som bar namnet Bjärkaholm.
Brahus Numera rivet undantagsställe på Skogs skattegård.
Bresättersängen Numera okänt namn på äng på Styvinge mellan Ebbetorp och Hjortkälla.
Brinken Knekttorp på Markustorp.
Broka Gård i Vist, som Bo Jonsson Grip den 17/1 1370 bytte till sig av Staffan Arvidsson.
Brommetorp Förr torp, nu arrendegård på Säby. Nämnt första gången 1379.
Buskstugan Numera riven stuga på Stafsäter på vägen mot Kuseboholm.
Byrstorp Ursprungligen säteri, vilket år 1402 tillsammans med Säby och flera gårdar inlöstes av Bo Jonsson Grips arvingar från Tomas von Vitzen.
Bäck Ursprungligen hemman, sedan torp som omväxlande räknats till Hofvetorp, Säby och Vässentorp. Numera rivet.
Bäck Under Sturefors. Beläget vid Ringetorp. (Lagd till denna lista 2013-11-30.)
Bäckfall På den del av Hedingstorp, som numera hör till Säby.
Cedersberg Äldst kallat Djursberg. Fordom ett mantal frälse av Hofvetorp, genom Carl Persson förvandlat till säteri år 1669 med Hofvetorps by som underlydande.
Dala Hemman på 1/8 mantal, som nämndes år 1402 bland de gårdar som Bo Jonssons arvingar inlöste från Tomas von Vitzen. Vid arvskifte 1619 nämnes hemmanet bland Säbys "ladegåre". Tillhör numera Sturefors.
Dalshult Hemman på 1/4 mantal, troligen detsamma som Dal vilket 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar av Tomas von Vitzen. Den räknades bland Säby-gårdarna under 1600-talet men såldes 1709 till Sturefors.
Damin Torp på Stafsäter.
Dengilsmala Arrendegård som Bo Jonsson bl a fick i utbyte vid jordaskifte med Vists kyrka. enligt brev av den 27/5 1403.
Dikaretorpet Sannolikt samma torp som senare kallades Clemmetstorp ? se Klämstorp.
Djurgården En norr om slottet och Stångån bef. hjortpark.
Drängsmåla Eller Drängsmålen, torp, som på 1500-talet nämnes bland Säbys "törpastäder" Det var beläget på Göttorps ägor.
Dunderhult Förr torp, nu undantagsställe på Säby.
Dånehall Förr torp, nu statarebostad på Hofvetorp.
Ebbetorp 1/8 mantal hemman. Möjligen identiskt med Aebbethorp, som år 1336 vid arvsskifte mellan Birger Jonsson och hans broder Johan Mörske tillföll den senare. 1619 nämnes gården som en. av Säbygårdarna.
Eketorp Eller Ektorp, förr även kallat Stubbetorp. Torp, nu skogsarbetarboställe på Kringstorp.
Eriksberg Förr torp, nu skogsarbetarbostad på Skälstorp.
Eriksholm Förr även kallat Erkestugan, villa sydväst, om Styvinge på gränsen mellan. denna gårds och kyrkoherdeboställets mark.
Fagerhult Torp under Sturefors på Dalshults ägor
Fallasäter Även kallat Säter, gård som Bo Jonsson tillbytte sig, troligen i två omgångar, dels av Staffan Avidsson dels av Vists kyrka enligt brev av den.7/5 1403. Gården torde ha legat nära Stångån, antingen mellan Risnäs och Skälstorp på östra eller Skogs norrgård och Hofvetorp på västra stranden.
Fallemo Lilla Torp på Säby, vilket förta gången nämns i Sofia Stenbocks jordebok 1651.
Fallemo Stora 1/4 mantal på Säby.
Farsbo Numera raserad gård, som lagts till Stafsäter.
Filbacken Torp på Vists prästgårds ägor väster om Seltorp.
Fiskarstuga Torp på Cedersberg strax norr om Säby bro.
Fiskevik Torp på Stafsäter strax nordväst om Pirum.
Flådra Numera rivet torp på Persbo i Skeda socken.
Forsa En ström med kvarn ? troligen på den plats där Sturefors nu ligger ? vilken Bo Jonsson på 1370-talet enligt brev den 27/5 1403 bortbytte till kyrkan i Vist.
Fredriksberg Undantagsställe på Karsnäs.
Fredriksdal Numera avhyst torp, som hört till Skogs skattegård och legat vid stora vägen mellan Lugnet och Sälgsäter.
Gambla kyrkio En gård i Vist socken, kallad Gambla kyrkio, som 29/1 1402 nämnes bland de egendomar, som Bo Jonssons arvingar inlöste från Tomas von Vitzen. Är troligen identisk med det Kirkisaeter, son, Bo Jonsson 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson. Då en ny kyrka byggdes i Vist strax efter 1350, kunde Kirkiosaeter 1370 mycket väl, utan risk att förväxlas, hänföra sig till den förutvarande kyrkan, men ytterligare 30 år därefter var tillägget Gambla, tydligen nödvändigt för undvikande av förväxling. Gambla kyrkio är således sannolikt en ellips av Gambla Kirkiosaeter och bör ha legat i närheten av Vist gamla kyrka. Var denna varit belägen är numera icke känt. Bland platser, som kunna komma i fråga, kan man närmast tänka på Kyrkängen i Skog, d.v.s. platsen för nuvarande Ålderdomshemmet Källsäter och Skogs Norrgård. Härför talar blott det ovannämnda Kirkiosäter, vilket med stor sannolikhet bör förläggas till Kyrkängen utan även gårdens höga attungstal, vilket är ett indicium på att gården bör inrangeras i Skogs stora by. Jfr Rosman I: 268, 274.
Gasarp Gård i Vist, som troligen redan under Bo Jonssons tid och med säkerhet senare under 1500? och 1600?talen hörde till Bjärka-Säby?komplexet, men såldes till Sturefors 1709.
Gatan 1 Torp på Säby mellan Stora Hagen och Landamäre.
Gatan 2 Numera raserad backstugan mellan Göttorp och grenadjärtorpet Berget, förr även kallad Göttorpegatan.
Gatstugan 1 Undantagsställe, nu skogsarbetarebostad på Torpa invid Smalkärren.
Gatstugan 2 Ett numera ? sedan 1880-talet ? rivet torn på Torpa ägor vid avtagsvägen till Gunnarsbo. och söder om denna (se Ek 1878).
Gladhem Namn Då ett numera rivet tillbygge på södra gaveln av Stavsäters byggnad. Troligen ett skämtsamt uppkallelsenamn efter gårdsnamnet Gladhem (i Ö.Stenby ?). Anledningen till namnet skall enligt traditionen ha varit den, att nämnda flygel, som ursprungligen var bostad för General Boys adjutanter och senare för godsets tjänstemän, förr var skådeplatsen för ett mycket glatt liv med spel, dans och sång.
Grindstugan 1 Numera rivet torp på Torpa. Låg vid en grind på landsvägen i stora Torpabacken, där vägen till skolan nu går.
Grindstugan 2 Numera rivet mindre torp på Ringsnäs. Låg vid en grind, där vägen till Ringsnäs tager av från Vässentorp-Karsnäs-vägen.
Gruvstugan Undantagsställe på Hovetorp. Förr bostadshus för gruvarbetare, nu Ålderdomshem.
Gråbo Skämtsamt binamn på den sydligaste statarstugan i Vässentorp, av somliga meddelare kallad Vässentorps Sörgård.
Gräshorva 3/8 mt1 frälse, lagt till Vässentorp.
Grönlund Lägenhet på Skogs Sörgård bredvid Nysäter, väster om Brahus. Namnet är föranlett av en stor körsbärsskog som ligger bredvid stugan,.
Grönsved Äldst Åkertäppa, sedan torp på Persbo (Skeda socken) ut gård på Stavsäter.
Gunnarsbo 1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Gyringe qwern En kvarn. som Bo Jonsson enligt köpebrev frän 1370 förvärvade av Staffan Avidsson, och som legat vid Skälstorpsfallet. Möjligen identisk med Gillingisfors.
Göttorp Arrendegård, på Bjärka-Säby, delvis lagd till huvudgården.
Hagha Gård som omnämnes den 5/10 1371, då Bo Jonsson av Sigrid Håkansdotter och hennes man bl.a. tillbytte sig "nio attunge i Hagha". Gårdens belägenhet är nu okänd, men man torde böra med en av prof. Arenander uttalad förmodan, att den legat i sydligaste delen av Storängen strax söder om den sydligare av Utuddarna, varest prof. Sernander påträffat gamla odlingsområden och andra tecken på äldre bebyggelse. Gårdens höga attungtal stöder denna förmodan, enär en så stor gård svårligen kan placeras på något annat ställe av Bjärka-Säby-komplexet. Jfr Sernander I: 46 ff.
Hagalund 1 Lägenhet å Skog söder om byn, mellan Nybygget (Knagglekulle) och Ekelund.
Hagalund 2 Numera rivet torp å Tolebo (Stafsäter) strax söder om Asplund.
Hagen Lilla Förr torp, nu undantagsställe, vars jord lagts till Stora Hagen.
Hagen Stora Torp på Säby norr om Landamäre. Som en egendomlighet kan påpekas, att torpet ligger ett stycke öster om Storängen, där det gamla Hagha förmodas ha legat.
Hagnäs Gård i Markustorp, 1/4 mtl mitt emot nuvarande järnvägsstationen.
Hamra Vid bron över Kinda kanal, vid slussarna. Hamralund, Hamradal. Ej nämnt i Lindqvist ortnamnsförteckning.
Hjortkälla Numera nedrivet, äldst till Säby, senare till Styvinge hörande torp, som var beläget väster om Ebbetorp.
Hiulabäks mala Ett torp i Vist, som Bo Jonsson 1370 tillbytte sig av Staffan Arvidsson. Platsen är numera okänd, men bör ha legat vid en av de genom socknen flytande större bäckarna. Hornsbäcken (nu ? Kinda kanal) eller möjligen Jutebäcken från sjön Juten till Stångån strax väster om Sturefors. Det torde dock knappast kunna identifieras med nuvarande Jubäck, enär mitt för detta intet fall finnes eller kan ha funnits, som kunnat driva en aldrig så liten kvarn.
Hjälmstugan 1 Backstuga på Skälstorp. Stugan har fått sitt namn av en soldat med detta namn som bott där.
Hjälmstugan 2 En numera försvunnen stuga i Hjälmängen på Skog.
Hovetorp Utgård till Bjärka-Säby.
Holmstugan Numera riven undantagsstuga på Skog, sydväst om Asplund vid . En gubbe vid namn Holm bodde i stugan omkring sekelskiftet.
Hultet Förr även kallat Hultslätt och felaktigt Hytteslätt. Numera rivet torp på Vässentorp mellan gården och Lorstugan.
Humpen Förr torp, nu arrendegård på Skälstorp, förr kallat Humpsveden.
Husby Hemman som förvärvades till Bjärka-Säby på 1700-talet, men som såldes därifrån i slutet av 1800-talet. Husby (Husaby) var ursprungligen namnet på såväl detta hemman som på Vist socken. Husaby wijsth är en av benämningarna på socknen under 1300-talet. Från mitten av 1400-talet användes endast Vist.
Hybbeln 1 Torp på Bjärka-Säby sydost om Stora Fallemo.
Hybbeln 2 Gammalt torp, som legat något norr or, det nuvarande på Torpa gärde strax väster om Torpavägen. Raserades redan före 1696.
Håkanstorp Torp på Stafsäter.
Hållingstorp 1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Häradssveden Förr torp nu, arrendegård på Torpa utmark. RT90: O 1501064; N 6460032
Hässlekulla Torp på Stafsäter.
Hästemo Förr torp, nu arrendegård på Hållingstorp.
Högmo Skogvaktareboställe på Säby.
Höghsäter En egendom, vare ena hälft Bo Jonsson den 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson. Uppräkningarna av jordarna på östra sidan av ån börjar norr ifrån, antagligen är förhållandet detsamma med egendomarna på östra sidan. Den börjar med Kirkiosaetre och fortsätter med Höghsaetre. Det förra kan möjligen identifieras som nuvarande Skogs norrgård. Mitt emot ligger det nuvarande Källsäter nedanför en högt belägen säter med spår av gammal bebyggelse. Marken stiger starkt mot en hög platå, varför namnet Högsäter bör ha passat mycket bra.
Ingatorp Äldst Ingäldstorp En gård som troligen är identisk med det Ingaelstorp, som den 29/1 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar från Tomas Von Vitzen. Vid arvsskiftet 1455 tillföll gården Bylowska släkten och gick sedermera till släkten Natt och Dag. Gården försvinner på 1600-talet ur släktens arvshandlingar och jordeböcker. Möjligen identiskt med torpet Inge på Sturefors.
Isaksberg Liten stuga på Vist komministerboställe i närheten av Lugnet. Även kallat Ruseberg. En gubbe vid namn Isak har bott i stugan. Han var ganska supig och berusade sig ofta.
Jonsäter Numera försvunnen gård, som Bo Jonsson 1379 tillbytte sig av Vist kyrka, och som ännu 1619 nämnes bland Säbys "ladegåre och torp". Den förekommer senast i handlingar från 1640.
Jordstorp Numera - sedan 1709 - till Sturefors hörande hemman, som redan 1379 kom i Bo Jonssons ägo och därmed införlivades med Bjärka-Säby komplexet.
Jubäck Torp på Sturefors ägor. Ligger vid en bäck, som kommer från sjön Juten.
Kalvsveden  Förr även kallat Kalfhagen. Torp på Stafsäter.
Kammarbo En liten stuga i sydligaste hörnet av Markustorp bredvid Smula. Låg kroppåsstuga innehållande endast en liten kammare.
Karsnäs 1/2 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Kattsäter Numera rivet torp på Vist prästgård, beläget vid Hovetorpsvägen på gränsen till Skogs norrgård, och således möjligen en del av det gamla Kirkiosäter. Den siste torparen kallades enligt uppgift för Katten i Hagen. Detta namn torde vara ett på torpnamnet bildat sekundärt öknamn.
Klint Numera till Sturefors hörande gård, vilken förr tillhört Bjärka-Säby. Redan 1379 köpte Bo Jonsson jord i Klint. Gården skildes emellertid från Bjärka-Säby?komplexet redan i mitten av 1500-talet, var senare ånyo därmed förenad under några årtionden, men såldes slutligen år 1709 till Sturefors.
Klovsten Numera till Kuseboholm i Vårdnäs hörande torp, som förr till hört Stafsäter.
Knaggelsten Numera rivet torp i hagen öster om Cedersberg.
Knutsmala En av de till Vist kyrka hörande egendomar som Bo Jonsson 5/5 1379 tillbytte sig av kyrkan. Ställets belägenhet är numera okänd. Möjligen är det identiskt med Mumsmålen, enligt förmodande av professor Arenander.
Kockhemmet Ett torp, som enligt karta 1685 låg på platsen för det nu varande 1.?wndw,,??9.re. Stället beboddes enligt beskrivning till kartan av en "kock på lijfztijdz frijheet".
Kolbotten Förr torp, nu undantagsstuga på Tjugumålen. Förr även kallat Häradstorp.
Kopparhult Numera rivet torp på Stafsäter bredvid Sörängen. I ännu levande personers minne har det bott kopparslagare i trakten, bl.a. i den närbelägna Buskstugan. x) Boken tryckt 1926.
Korsbäcken Numera rivet torp på Markustorp. Låg just där landsvägen korsar en liten bäck, som rinner i nordöstlig räkning.
Koxen Numera riven mindre stuga, som legat strax söder om Skorpa fabrik öster om den nu bebyggda tomten Sågstugan. Stugan har legat på en liten stenig kulle strax vid vägen.
Kranstorp Numera rivet soldattorp på Skog strax söder om byn vid Jt å Ek 1678 (Hanekinds härad).
Kringstorp 1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Krontallen Torp på Persbo, Skeda socken.
Kränstorp Torp på Skälstorp även kallat Kränsbo.
Kullen Numera rivet trädgårdstorp sydväst om Gatan vid vägen till Storängen. Möjligen identiskt med det i en handling från 1600-talet omnämnda "Kulla, en Engh uthi Vist en Åckerstyckia".
Kvarnen 1 Numera riven kvarn och statarestuga på Stafsäter öster om Damin förr även kallad Oxhagen.
Kvarnen 2 Äldre namn på Kvarntorpet.
Kvarntorpet Förr torp, senare kraftstation, nu undantagsställe på Cedersberg vid Stångån. Vid ett fall, som Stångån bildar här, har förr legat en kvarn, vilken sedermera efterträddes av ett tegelbruk och slutligen av en kraftstation.
Kyrkosäter (Kirkiosäter) Jordegendom, som Bo Jonsson bl.a. tillbytte sig av Staffan Avidsson den 17/1 1370. Denna kan möjligen vara identisk med den ännu kända Kyrkängen i Skog. , omfattande bl.a. nuvarande Skogs Norrgård och Ålderdomshemmet (Källsäter). I så fall skulle Kirkiosäter antingen vara identiskt red eller ha legat i närheten av Gambla kirkio. Ovisst är, huruvida Kirkio säter kan vara identiskt med den 1/4 åtting jord i Skog, som Elena, änka efter Ingevast, den 25/5 1350 gav i testamente till Husbywists prästbord och kyrkobyggnad. I så fall skulle kyrkan i sin tur ha sålt jorden till Staffan Avidsson för att få medel till kyrkobyggnaden. Anledningen till namnet är antingen att sätern ifråga tillhört kyrkan eller att den legat vid eller på platsen för Vist gamla kyrka.
Källsäter Förr torp, nu ålderdomshem på Skogs Norrgård.
Kämpestugan Numera försvunnen backstuga på Skog.
Labbenäs 1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby. Det gamla Labbenäs låg på en höjd mera norrut än det nuvarande.
Ladugårdsvik Banvaktsstuga vid en vik av St. Rängen nära Bjärka-Säby.
Landamäre 1/2 mtl arrendegård ä Bjärka-Säby. Det ursprungliga Landamäre tycks ha legat ungefär vid platsen för nuvarande torpet Storängen. Redan i Jb 1615 kallas emellertid gården öde, och i Sophia Stenbocks jordebok 1657 räknas den jämte Bjärka bland "lägenheter" under Säby. M Säbykartan 1705 finnas två torp, Landemeretorpen, som lågo vid platsen för det nuvarande Landamäre, och av vilka det ena i Säbykartan 1685 kallas Kockhemmet. Å Torpakartan 1696 förekommer ännu namnet Landamäre på sin gamla plats, men redan i början av 1700-talet torde namnet ha fått vika för Storängen.
Lorstugan Undantagsstuga på Vässentorp.
Luddret Även kallat Ludret Numera riven stuga på Torpa, möjligen identisk med Grindstugan 1. Grindstugan förekommer i husförhörslängd först 1816, 7 år sedan Luddret försvunnit; låg i Ludderebacken
Lugnet 1 Förr torp, nu arrendegård på Torpa. Namnet är föranlett därav att stället, som byggdes år 1843, användes som undantagsställe för fyra avhysta bönder frän gårdarna Göttorp, Skälstorp, Hållingstorp och Torpa Mellangård. Det har sin naturliga förklaring av ställets första användning som en lugn fristad åt de nämnda åldringarna.
Lugnet 2 Numera riven stuga på Komministerbostället nordost om Seljsäter. Stugan låg inne i skogen på en lugn och vindskyddad plats.
Lund, Västra Förr grenadjärtorp, nu torp på Vässentorp.
Lundbacka Numera okänt torn på Bjärka-Säby.
Lundstorp Förr torp, nu arbetarebostad på Skälstorp. En Petter Lund, f. 1731, bodde åren 1755?68 på stället, och troligt är, att han givit torpet namnet Lundstorp
Lundstugan Undantagsstuga på Skälstorp.
Långnäs, Stora Ursprungligen fanns endast ett gemensamt namn på de två torpen på Hovetorp.
Långnäs, Lilla Lilla Långnäs Torp finns särskilt angivet första gången 1746, men först på 1600-talet torde särskiljandet i namnhänseende ha vunnit officiellt burskap.
Lämbo Gård i Skeda, som förr tillhört Stafsäter.
Löfhagen Numera rivet torp på Kringstorp, som låg mellan Tolmålen och Rosendal. Enligt uppgift av i trakten boende anlades torpet på greve Saltzas tid, närmare bestämt 1842. En person vid namn C.M. Palmqvist svedde och odlade där, varefter det uppväxte lövskog runt omkring.
Lövsveden 1 Torp på Klint, sydost om Hästemo
Lövsveden 2 Numera försvunnet torp på Farsbo, som förekommer på kartor och i handlingar från omkring 1700. Även kallat Björksveden.
Löfudden Torp på Stafsäter.
Lövingsborg 1 Undantagsställe på Skogs Norrgård. Tidigare kallat Svanhemmet. Det äldre namnet förskriver sig från en gammal grenadjär, f.d. korpralen G. Svan, som tidigare bott i stugan.
Lövingsborg 2 Lägenhet på Kyrkoherdebostället bredvid Eriksholm, snett emot Filbacken.
Löten Numera riven backstuga, förr under Torpa, nu under Lugnet och Säby.
Markustorp 1 mtl skatte, som tidvis sammanhört med Bjärka-Säby. Bo Jonsson erhöll 1371 fasta på 3/4 attung i "Markistorp" och bortbytte 1371 en del av Markustorp till Margaret i Mörketorp. Gården är troligen identisk med det Markussäter som 1402 inlöstes av Bo Jonssons arvingar frän Tomas von Vitzen.
Mellangården 1 En av gårdarna i Torpa by.
Mellangården 2 En av gårdarna i Skoga by, även kallad Mellanliden.
Mosshult Förr torp, nu skogsarbetarebostad på Bjärka-Säby.
Mumsmålen Förr torp, nu arrendegård på Bjärka-Säby.
Murtorpet Numera obebott torp på Styvinge. Kallades 1691 Muremästerre torpet
Myran Torp på Stafsäter. Strax söder om torpet har enligt gamla kartor i äldre tider gått ett kärrstråk fram, en s.k. drägg, vilket troligen föranlett namnet på det bredvid liggande torpet.
Mårdstorp Numera till Sturefors hörande gård, som förut tillhört Bjärka-Säby. Gården ägdes redan 1379 av Bo Jonsson.
Mölnaregården Mjölnarens vid Skorpa gård.
Nergården En av gårdarna i Risnäs by norr om Spånggården.
Nordanbacka Komministerbostället i Vist.
Norrgården 1 Den nordligaste belägna gården i Torpa by.
Norrgården 2 Den nordligast belägna gården i Skog.
Nybole En av gårdarna i Torpa by. Anledningen till namnet är, att denna gård bildades sist av Torpagårdarna, vilka ursprungligen voro Norr-, Sör- och Mellangårdarna.
Nybygget 1 Numera rivet trädgårdstorp, vid Göttorp.
Nybygget 2 Yngre namn på Knagglekulle.
Nydal Förr torp, nu skogsarbetarbostad på Säby.
Nyhagen Stp Norrberga. Ersatte Skärpan ca 1880.
Nysäter 1 Numera rivet litet torp i Tjugumåla Skog på Torpa ägor.
Nysäter 2 Stuga på Skog väster om Brahus.
Nytorpet Torp på Styvinge.
Näckan Ett dagsverkstorp på Hållingstorps ägor, som 1587 byttes från kronan till huvudgården Säby. Är troligen detsamma som Åkroken.
Paradis Numera rivet knekttorp - ursprungligen vanligt torp - på Skog, beläget nordost om hemmanet Labbenäs. Torpet gjordes till knekttorp när det gamla knekttorpet vid Skogs by, Kranstorp, revs.
Persbo Utgård till Stafsäter i Skeda socken.
Pinnerum Förr torp, nu arrendegård på Hållingstorp.
Pirum Torp på Stafsäter.
Påland Förr torp, nu statarbostad på Hovetorp.
Prästgårds
Kjällsätter
Boställe beläget VSV om Seltorp och söder om Eriksholm. Övergavs 1860.
Ringetorp Numera på Sturefors belägen gård, som fordom tillhört Bjärka-Säby. Bestod ursprungligen av två hemman om 1/4 och 1/8 mtl, som först nämnas 1379 då Bo Jonsson tillbytte sig jord i "Yffrathorpeno" och i "Nidra thorpeno i Ringwidhathorp". Hemmanen kallas tidvis Stora resp. Lilla Ringetorp.
Ringsnäs 1/2 mtl arrende gård på Bjärka-Säby.
Risnäs Numera på Sturefors belägen by, vilken förut tillhört Bjärka-Säby-komplexet. Redan 1370 tillbytte sig Bo Jonsson jord i "Risanaes" och utökade besittningen ytterligare 1371 och 1384. Redan 1455 skildes gårdarna från Bjärka-Säby.
Rompedal Ett numera okänt torn, på Säby, son, omnämnes i Carl Perssons gårdslängd 1675.
Rosendal Numera rivet torp på Kringstorp, som förr legat på Tolmålen.
Rosendal Vreta
Rosenkrik Även kallad Kriken eller Krickan. Omnämnd i ett pergaments brev 1448: ''Litin thorpstadh i sama aegho liggiandes som heter Roosenkrik i norra gaerdheno i sama by" (d.v.s. Skog). Numera odlad äng, Kriken, på Skog nordväst om Byängen.
Rudan Torp på Risnäs ägor beläget ca 3 km söder om byn.
Rusthållet Gård på Skog mellan Mellangården och Sörgården.
Ryttaretorpet Numera försvunnet gammalt torp på Skog.
Rävtomta Binamn på prästgården i Vist. (Kyrkobok 1908).
Rävängen Torp och utjord, som förr hört till Vist Prästgård, beläget norr om Sturefors åt Skrinhult till.
Sadelmakaretorp Arrendegård på Hållingstorp.
Sand Torp på Stafsäter
Seljsäter Arrendegård, som förut tillhört Stafsäter.
Seltorp Arrendehemman, som förut tillhört Stafsäter
Sjöberget Torp på Markustorp strax öster om sjön Juten.
Sjöstugan Mera skämtsamt även kallad Galtebo. Ursprungligen namn på en stuga vid Rängen nedanför nuvarande trädgårdsmästare bostället, där orangeriet nu ligger (1926). Platsen framför stugan, vid vilken fanns en grind på gärdsgården mot Stohagen, användes som liggplats av svin, vilka betade i hagen och mot kvällarna brukade komma fram till grinden.
Sjösäter Även kallat Sjösätra, förr Sjögesäter. Förr torp, nu till Bjärka-Säby hörande arrendegård på Skog.
Sjövalla Numera försvunnen gärd, som under Bo Jonssons tid tillhörde Bjärka-Säby-komplexet. Har legat på sjön Erlångens västra strand.
Sjöändan Torp på Markustorp vid sjön Jutens norra ända. Förr funnos där två torp, Västra och Östra Sjöändan.
Skattegården En av gårdarna i Skog.
Skog By i Vist, som tidvis hört till Bjärka-Säby-komplexet. Numera hör dit endast 1/2 mtl Skogs Norrgård. I Skogs by funnos ursprungligen tre gårdar; Sörgården, Norrgården och mellan dessa Mellangården eller Rusthållet (två gårdar), samtliga på östra sidan av byvägen. På västra sidan tillkom sedan Skattegården och slutligen utbrötos Östergården från Mellangården och längst i norr Skogs Norrgård från Norrgården. Vidare togo de två gårdarna på Mellangården eller Rusthållet var sitt av dessa gemensamma namn. På så vis fick man slutligen följande sju gårdar: Sörgården, Norrgården, Mellangården, Rusthållet och Skattegården i den gamla byn samt Östergården och Skogs norrgård ett stycke utanför.
Skogen Även kallat Skogstorp. Numera rivet torp på Skog åt Ebbetorp till. Har tidigare tillhört Säby. Ligger mitt inne i ett barrskogsområde.
Skojarstugan Numera riven stuga på Cedersberg i närheten av Skyttorpet. Stugan var på den tid, då Cedersbergs glasbruk fanns, ett ökänt tillhåll för glaskörare, tattare och hästskojare.
Skorpa Kvarn på Hovetorp vid Skorpafallen i Stångån. Den gamla kvarnen låg på Skälstorps mark. Namnet hänför sig säkerligen till det på fallens östra strand uppstigande bergmassivet. På östra sidan av berget har legat ett torp, Skorpetorp, som omnämnes redan i Jb 1555.
Skrinhult Torp på Vist prästgård. Jorden är mager och dåligt och dessutom saknas betesmarker (det gamla ordet skrin betyder mager, ofruktbar torr). Torpet skall enligt sägnen en gång i tiden ha skänkts av Bjelkeska familjen som faddergåva till en prästdotter.
Skräddartorpet Numer a försvunnet torp på Skog, väster om Nasen och öster om Ryttartorpet.
Skyttetorpet 1 Numera försvunnet torp på Cedersberg strax nordväst om gården på västra sidan av landsvägen.
Skyttetorpet 2 Numera försvunnet torp på Ringsnäs mellan Vässentorp och Ringsnäs ungefär vid Soldattorpet å Ek 1878.
Skälstorp 1 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Skärpan Stp Norrberga
Smedstugan En numera riven liten backstuga på Torpa, som var belägen nedanför Ludderebacken mitt emot Grindstugan. Enligt uppgift var stugan så smal invändigt att den var som ett bås.
Smedstorp Torp på Bjärka-Säby.
Smulan Numera rivet torp på Markustorp väster om Kammarbo och Långa lyckan vid Mörketorpsgränsen. Den till torpet hörande åkerjorden består endast av små här och där liggande lappar.
Snarbygget Numera riven lägenhet på Husby.
Snickaretorpet Numera försvunnet torp på Styvinge.
Snörom Torp på Stafsäter.
Solbacken Torp på Hovetorp.
Solberga Torp på Hovetorp.
Solängen Villa vid Rängen, strax väster om Säby bro.
Sparrvik Även kallat Sparrvikstorpet. Numera rivet torp på Labbenäs strax innanför Sparrviken. Viken kar fått namnet av att den tjänat till upplagsplats för timret från Skoga skogar, vilket på vintern kördes ner på isen för att på våren flottas vidare till Säby och andra orter utefter Rängensjöarnas stränder.
Spjut Förr även kallat Spjutet, Spjuthem, Spjutstugan och Spjut torpet. Torp på Göttorp. Hör numera till Sturefors.
Spånggården Gård i Risnäs by, närmast Stångån. Gården låg mitt för en gammal över ån ledande spång, som numera efterträtts av järnvägsbro.
Stafsborg Torp på Stafsäter.
Stafslund Torp på Stafsäter.
Stafsäter Säteri under Bjärka-Säby.
Stampen Numera riven stampkvarn som legat vid Skorpa på västra sidan om Stångån ungefär mellan gamla Skorpa kvarn och nuvarande fabriksanläggningen.
Stengården Gård i Risnäs by. Den ligger på det stenigaste området av byn.
Stensäter 1 Numera rivet torp på Tjugumålens skog.
Stensäter 2 Torp på Styvinge. Terrängen vid båda ställena mycket stenig.
Stjärnstugan F.d. grenadjärtorp på Skälstorp.
Stohagen Torp mellan Sturefors och Vreta by
Storgården Gård i Risnäs by.
Storängen Torp på Säby vid ändan av Säby Storäng nära Landamäre.
Strängnäs Numera rivet torp på Stafsäter. Torpet var beläget i Skeda s:n på rågången mellan Skeda och Vårdnäs och en halv kilometer från Vist rågång.
Stubbetorp Se Eketorp.
Stubbarydsla Gård i Vist, som Bo Jonsson 17/1 1370 tillbytte sig av Staffan Avidsson.
Styvinge En kronan tillhörig by om två hemman å 3/4 mtl, som fordom tillhört Bjärka-Säby.
Styvingetorp Förutvarande torp på Säby, numera försvunnet.
Svanhemmet Se Lövingsborg.
Svartsäter Förr gård, sedan fattighus, numera skola på Stafsäter.
Sveden Torp på Markustorp vid Sjöberget.
Sydhran Eke Egendom, som Bo Jonsson den 13/6 1382 bl.a. köpte av Magnus Skräddare i Skog. Den var säkerligen belägen söder om Skog vid gränsen mot Vässentorp, strax söder om den nuvarande lägenheten Adolfsberg eller Ekelund 2.
Säby Den ena av Bjärka-Säby-godsets båda huvudgårdar, ursprungligen belägen på platsen för det nuvarande gamla slottet.
Säby bro Arbetarebostad på Bjärka-Säby vid Stångåns utlopp ur Rängen.
Säbykvarn Kvarn som fordom legat vid Säby bro.
Sätra Ursprungligen äng på Säby, senare på Hovetorp, då den uppodlades till åker och slutligen efter 1904 arrendegård på Bjärka-Säby
Söderhult eller Sörhult Torp på Persbo i Skeda socken.
Sörgården 1 Den sydligaste gården i Torpa by.
Sörgården 2 Den sydligaste gården i Skogs by.
Sörängen Förr även Söderängen. F.d. torp, nu backstuga på Stafsäter.
Tjugumålen St. Arrendegård på Bjärka-Säby.
Tjugumålen L:a Torp sydost om nuvarande Tjugumålen.
Tolebo Gård i Skeda s:n vilken tillhört Stafsäter.
Tolebo L:a Binamn på Buskstugan.
Tolmålen Förr torp nu arrendegård på Kringstorp.
Tolstorp Förr torp, nu arrendegård på Kringstorp. Förr även kallat Morlet, vilket var ett skämtsamt namn på den gamla torpstugan på Tolstorp, som revs omkring 1870 och ersattes med den nuvarande. "Johannes i Morlet" var trög och saktfärdig av sig (morler).
Tomta 1 Torp på Torpa i söder nära landsvägen. Torpet anlades omkring 1850 av torparen G.A.Ströms i Brommetorp fader, vilken fick jorden till "donationshemman", byggde upp gårdshusen och odlade åkern. Något namn på platsen lär inte ha varit känt förut.
Tomta 2 Numera försvunnen gård, som kan antagas ha legat innanför Fårviken söder om Stafsäter. Det gamla namnet "Wijken Forntompta" tyder på att senare leden är ett gammalt gårdsnamn, som viken helt enkelt övertagit.
Torpa Numera nedriven, till Bjärka-Säby lagd större by på 4 mtl som var belägen ett stycke sydost om nuvarande Bjärka-Säby järnvägsstation. Byns stora skattekapacitet på 1400- och 1500-talen tyder Då att byn redan i slutet av 1300-talet måste ha varit en ganska ansenlig by.
Torpahemmet Torp på Säby, son nämnes bland nybyggda torp i början av 1700-talet.
Thorpumstada En troligen i norra delen av socknen belägen plats, som omnämnes i brev av den 27/5 1403. Vid den i nämnda brev omtalade undersökningen angående ett 50 år tidigare gjort jordaskifte mellan Bo Jonsson och Vist kyrka, närvar bland vittnena även en "Agmund i Thorpumstada". Då den omtvistade marken låg i Husby, Sturefors och Risnäs (möjligen Skog) och övriga vittnen voro från socknens nordliga del, är det väl sannolikt att även Agmund var hemma i denna trakt. I brevet 1445 omtalas "een lithin thorpstadh" på. Skog, som då benämnes Rosenkrik, och omöjligt är icke, att det är samma plats som senare lagt sig till med det vackrare namnet i stället för det mera enkla Thorpas stadhum.
Tårtarn Förr kallad Tåtar eller Tåterslätten (Tåtare - tattare) Numera odlad äng på Skogs Norrgård väster om gården och landsvägen. Enligt sägnen skall en tattarestuga ha legat i trakten, och då det enligt kartan av 1696 låg en stuga i ängens sydvästra hörn, är det möjligt, att det är denna stuga som varit tillhåll för tattare.
Tägneby Numera riven och under Sturefors avhyst gård, som delvis redan på Bo Jonssons tid tillhört Bjärka-Säby-komplexet. År 1370 tillbytte sig nämligen drotsen av Staffan Avidsson bl.a. en sjättedels attung i "Tegnaby skog sunnan ana" (söder om ån). Gården låg dock norr om ån strax öster om Vist kyrka, där en plommonskog ännu i dag utvisar dess forna belägenhet.
Uggletorp Utjord på Äskebäcken, som förr tillhört Bjärka-Säby
Ulriksdal Numera rivet torp på Vist Komministerboställe norr om Lugnet.
Vallmo Numera obebott gammalt soldattorp på Skog strax nordväst om byn och norr om Brahus.
Vässentorp Ursprungligen Västrathorp. 1/4 mtl arrendegård på Bjärka-Säby.
Västralund Undantagsstuga under Karsnäs. Byggd 1849 för Karl Fredrik Lund.
Västerås Torp på Stafsäter i söder vid Vårdnäsgränsen. Ligger väster och söder om en hög ås.
Åkroken Förr torp, nu arrendegård på Hållingstorp. Möjligen från början kallat Näckan (se detta ord).
Ånväga Gård i Skeda socken, som förut tillhört Stafsäter.
Åttingen Numera raserad utjord på Skogs ägor, vilken en tid hört till Bjärka-Säby Skall enligt traditionen i forna tider ha varit ett åttondels hemman i Skog, vilket låg på den gamla Norrgårdens ägor innan denna flyttades ut ur byn. Hemmanet kom senare som utjord under Bjärka-Säby, men skiftades åter till Skogs by och lades till Skattegården. Den gamla för längesedan rivna stugan torde ha legat nära platsen för Skattegårdens nuvarande ladugård.
Ängstugan Stugan på Skogs Skattegård utmed vägen vid gamla Byängen.
Äskebäcken Gård i Skeda, som förr tillhört Bjärka-Säby.
Överby En av gårdarna i Risnäs by. Yfraby omtalas redan den 10/3 1286, då Olof i Lysanaes testamenterade till Husby (Vist) kyrka en hemmansdel i sagda by.
Överriket Under medeltiden Yfra Eke och senare även Över Rikena. Namnet uppenbarligen identiskt med det Yfra Eke, varav Elena i Skog, änka efter Ingevast, den 25/5 1350 testamenterade en attung till Vist kyrkobyggnad. Det nuvarande Överriket är en åkerlycka på. Skog väster och sydväst or, Asplund, ungefär mellan Adolfsborg och Asplund. Den gränsar intill den lilla ekbacken, nedan för vilken Asplund ligger. På backens krön finnes en överväxt grund till en liten stuga, men dess ålder har icke bestämts. Omöjligt är icke, att vi här ha platsen för det gamla Yfra Eke och möjligen rent av resterna av någon till den gamla gården hörande byggnad Grunden behöver ju därför icke förskriva sig från 1300-talet. Gården kan ju ha funnits och varit bebyggd långt senare.
Örebro Torp på Stafsäter vid vägen mellan Flådra och Stafsborg.