Skogs by

Arkivbilder

 

Före 1869: Södergården, Rusthållet, Mellangården, Norrgården och Skattegården

 

2009: Södergården, Rusthållet och Skattegården finns kvar i Skogs by.

Norrgården och Östanskog (tidigare Mellangården?) är utflyttade till östra sidan om landsvägen. 

 


Skogs by ca 1909

Längst till vänster ses Södergården och längst till höger Skattegården. Mellanliggande byggnader hörde till Rusthållet, Mellangården och Norrgården men är numera "bara" bostäder.

 


Från vänster ses Södergården, Rusthållet, Mellangården och Skattegården

 

Fotoalbum

 

Historik

Skog i gammal tid

Avgärdahemman

De båda hemmanen Labbenäs och Selgesätter, första gången omnämnda i skrift omkring 1620, är avgärdahemman från Skogs by, vilket innebär att de är anlagda på den gamla bolbyns mark, men före storskiftet blivit självständiga hemman.

Storskiftet 1779

Rösen och skälstenar 1780
1780 gjordes en översyn av rösen och skälstenar i rågångarna mellan Skogs by och dess grannar.

Laga skifte 1869

Underliggande torp

Modern tid 1943 -2003

Brukar/ägar-
släkter

Släkten Forsén 1734-1900
Släkten Jonsson 1841-

Personer

Maria Christina Olofsdotter (1785-1862), ett levnadsöde

Jonas Peter Petterssons hemgift 1846

Axel Jonssons arrendekontrakt 1914

Bouppteckningar

Bouppteckning Gustaf Forsén

År 1866 den 1 November förrättades på anmodan laga bouppteckning uti sterbhuset efter rusthållaren Gustaf Forsén i Skog, Wist socken, som afled den 29 nästlidne april.

Bouppteckning Jonas Peter Pettersson
År 1897 den 17 juli blef på begäran bouppteckning förrättad efter f. häradsdomaren, hemmansägaren Jonas Peter Petersson i Skogs Mellangård, Vist socken, som därstädes afled den 27 sistlidna juni

Bouppteckning Carl Johan Jonsson

År 1917, den 9 juni, blev av undertecknade efter vederbörlig anmodan bouppteckning förrättat efter förre Riksdagsmannen Carl Johan Jonsson från Skog, i Vist socken, som avled den 10 mars 1917, och har som sterbhusdelägare efterlämnat sin efterlevande hustru Johanna Kristina samt deras son, Nämndeman Axel Richard Jonsson, hemma på stället.

Övrigt    

Axel Jonsson ger en kort beskrivning av sin hembygd och sitt hem.

Symöte i Skog 1925

Skogsgater, Erik Carlsson berättar