Risnäs by

Med underliggande torp

Arkivbilder

 


Risnäs by från luften ca 1980.
Från vänster ses Tomtberget, Överby, Stengården, Storgården (två bostadshus) och Nergården.

Klicka här för ytterligare info.

 


Risnäs by från Tomtberget 1923

 

 

risnas-flygbild-1960c.jpg (39310 byte) nyckel-041030.jpg (38389 byte) risnas-nyckelhuset-041030.jpg (48268 byte)

 

 
Historik


Storskifteskarta 1774
Gårdar från vänster: 
Spånggården?(numera försvunnen), Nergården, Storgården, Stengården, Överby

Kalm 1946

Man räknar med som en möjlighet, att en kyrka skulle ha rests i Vist redan på 1100-talet, ungefär vid den tidpunkt då Linköping nämnes som biskopssäte. Därmed skulle den enhet, som enligt vad andra tecken tyda på redan tidigt varit rådande, ytterligare ha befästs. Redan på 1200-talet funnos flera byar, av vilka numera flera upphört att finnas till. Fortfarande finnas ett par karakteristiska byar kvar, nämligen Risnäs och Vreta. Den förra, som ligger i närheten av kyrkan, är den dokumentariskt tidigast betygade byn i socknen. Den nämndes år 1286, då en bonde Olof i Risnäs med sin hustrus medgivande skulle ha testamenterat en hemmansdel i Risnäs och del i nedre byns skog till Husby kyrka. Bebyggelsen finns ej kvar mer, utom i de nämnda byarna. Av de gamla byarna Tomta och Tegneby finnas blott namnen kvar, då den dithörande jorden lagts under resp. Bjärka-Säby och Sturefors fideikommiss och byggnaderna bortrivits.

 

Risnäs bro

(Hämtat från kopia av en avskrift erhållen av Ingmar Carlsson)

 

Vad särskilt Risnäs och närliggande lägenheter angår, saknade man naturligtvis en för åkdon och dragare avsedd överfart över ån. Behovet härav framfördes vid Andersmässostämman 1775. Då androg Inspektor Brandt helt enkelt, "at han af Hans Excellens fådt i befallning bygga en bro öfver Strömmen från Risnäs, genom bägge holmarne åt Kyrkjan, som kunde blifva Risnäs by och flere af Skogbygden till en ganska stor beqwämlighet i deras nödiga körslor; begärandes at de af Församlingen som deltaga förut i, Spängren åt Risnäs, wille ingå i denna byggnad, då detta broarbete nu i winter med nödiga materialier kunde påtänkas och Spängren sålunda nedrifvas". Häremot protesterade pastor och "erinrade at prästegården blefvo, genom denna nya wägen lidande, då en stor del af åkermålet skulle tagas till wägen". Men Inspektoren lugnade pastorn med löfte, "at utan Prästegårdens och Pastors kostnad med Hans Excellensens folck, låta ditslå den del af åkermålet som till denna wägen kunde blifva utsynt och tillika, från denna wäg låta afföra all den der befinteliga matjord på förra wägen, som går neder åt åen, och den sedan kunde af Pastor såsom åker nyttjas, och Pastor med Prästegården aldrig skulle beswäras med något deltagande i denna projekterade bros byggnad eller wid magthållande". Då begaf Pastor sig dertill, dock (han var tydligen tveksam i det längsta) "så wida Herrskaperne på Säby , som för Husby gård äga del i gjärdet och Herrskapet på Stafsäter med Hans Hög Grefliga Exoellence finna denna nya wägen nödig och angelägen". Pastor skulle inhämta underrättelse härom och meddela densamma till Hans Excellence. "Detta målet stadnade således till Höga Herrskapernas afslutande".

Som bekant torde vara kom bron till stånd. År 1840 begärde Risnäs byamän "något deltagande vid underhåll och ombyggnad af den till deras By öfver Stångån ledande långa och kostsamma Bro, helst densamma af flere begagnades, både åkande och gående än endast af Byns Innevånare; - och lemnades vid sockenstämmotillfället det begifvande af de hemmansåboer , som kunde hafva sin väg öfver samma bro, att de med ett hvar sitt dagsverke ville biträda vid fråga om en betydligare reparation eller ombyggnad af nämnda Bro".

Ännu mera om Risnäs tidiga historia

"Livet i Risnäs" av Bernt Kristofferson

Gårdar 
och torp

Nergården

Storgården

Stengården

Överby

Spånggården

Underlydande torp
Övrigt    

Risnäs bröllop 1924

Litet fotoalbum