Vreta by

Arkivbilder


N1=Nergård 1, N2=Nergård 2, Ö1=Övergård 1och Ö2= Övergård 2
Nere till höger syns rester av den parladugård som brann ned i början på 1940-talet.

Bilderbok

I Vreta by fanns fram till 1945 fyra gårdar:

Vreta Nergård 1, Vreta Nergård 2, Vreta Övergård 1 och Vreta Övergård 2.

1945 slogs de fyra gårdarna samman till en brukningsenhet kallad Vreta Storgård. Denna var i drift fram till 1980.

Byn ligger på en markerad höjd i dalgången NNO om Sturefors samhälle ligger Vreta by med utsikt mot Vist kyrka. Byn, som är i Sturefors ägo, är en oskiftad klungby med rödfärgade timmerhus, bl a fyra manbyggnader och tillhörande bodbyggnader, varav två loftbodar. Boningshusen, samtliga från 1700-talets slut - 1800-talets början, är enkelstugor i en och två våningar, De ligger två och två och bildar med sina bodar två från varandra slutna och åtskilda enheter. 

Av den stora parladugården till vänster i bilden, uppförd 1904 och avsedd för två gårdar, återstår nu (hösten 2005) bara en ruin. Den andra parladugården brann ned i början på 40-talet, troligen 1943, och orsaken var barns lek med tändstickor.

En parladugård delades av två bönder som hade sina djur i var sin ände. 

 

På en moränrygg NNV om byn ligger med största sannolikhet byns förhistoriska gravplats, ett välbevarat och typiskt gravfält av yngre järnålderns karaktär.

 

 

 

Till Vretagårdarna hörde de tre torpen Bergdalen, Källstugan och Rosendal. 

I denna redogörelse redovisas även det närliggande Skrintorp trots att detta egentligen hörde till Prästgården.

 

Om byns gamla historia berättar Britta Pettersson här.

Ivan Thorn berättar:

"I slutet på 30-talet var jag med min bror till Vreta där han skulle söka arbete. Det var så att bönderna fick betala arrende till Sturefors gård i form av ett visst antal dagsverken men i stället för att gå dit själva kunde de betala någon annan som gick dit i stället. Vi kom in i köket och där hade dom en stång i taket där dom förvarade korv och bröd."

Gårdar i Vreta by

Beteckningen Vreta Nergård och Övergård saknas i husförhörslängderna före 1790.

Fram till 1948

1948-1980

Nergård 1

Nergård 2

Övergård 1

Övergård 2

Vreta Storgård

Syneprotokoll 1840

Arrendekontrakt 1866

Arrendekontrakt 1889

Syneprotokoll 1826

Syneprotokoll 1841

Bouppteckning 1778

Arrendekontrakt 1866

Boendeavtal 1942

Mellan 1948 och 1975 arren- derades alla fyra gårdsenheterna av bröderna Nils Gunnar och Karl Oskar Gustafsson. 1975 skapades Vreta Storgård som fram till 1980 arrenderades av Nils Gunnar Gustafsson. Nils Gunnar och Karl Oskar var söner till Nils Ferdinand Gustafsson.
1980 överfördes Vreta- gårdarnas jordbruksareal till Sturefors gård.


Tillhörande torp

 

Bergdalen Buskstugan Källstugan Rosendal Skrinhult  
Löten Norrstugan Nyhagen Tacketorp Toketorp Vinstorp