Vår studiecirkel om Bo Jonsson Grip har satt upp följande anslag vid Bos Holme:

Kursledare var Göran Graninger.

På initiativ av Oscar Ekman på Bjärka-Säby utgrävdes åren 1914 och 1915 den förmodade platsen för borgen här på den s.k. Bosholme. Grävningarna visade att en medeltida borg funnits på holmen, som då skyddades av ett högre vattenstånd och stridare forsar än i dag. Bo Jonsson Grips borg Bjärkaholm har alltså legat här.

Den egentliga borgen (A) var 19 meter lång och 10 meter bred. Murarna var omkring 180 cm tjocka. I borgen var en brunn inbyggd. Med ledning av kunskaper om hur andra samtida borgar sett ut har försök gjorts att rekonstruera Bjärkaholms utseende.

Också andra byggnader fanns på bosholme. Borgstugans (B) mått var cirka 13,5 m x 7 m. På planritningen över Bjärkaholm finns också byggnaderna C, D och F utmärkta. C har troligen varit ett tegelhus medan huset D tycks ha varit ett trähus. F har varit en källare försedd med träöverbyggnad.

Bo Jonsson Grip dog 1386. Borgen förlorade då sin betydelse. I samband med drottning Margaretas reduktion 1396 beslöts att alla under kung Albrekts tid (1363-1389) uppförda borgar skulle rivas. Det är troligt att Bjärkaholm revs omkring år 1400. Vid utgrävningarna gjordes inga fynd som tyder på att borgen brunnit. Anmärkningsvärt få fynd av vapen som pilspetsar påträffades. Detta pekar på att borgen revs under fredliga former.

 

Bo Jonsson Grip var under senare delen av 1300-talet en av Sveriges mäktigaste män och därtill den störste landägaren landet någonsin haft. I början av sin karriär var han lagman i Östergötland. Han bytte 1367 till sig gården Bjärka från Johan Petersson. Tre år senare utfärdar Bo Jonsson Grip brev daterade Bjärkaholm, en då nyuppförd borg. Belägen vid Stångån nära den då ytterst betydelsefulla vägen från Östergötlands centrala delar till Kalmar.

Litteratur: Sven Brandel, Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby (1929)

Som jämförelse ges här en kort redogörelse för Svaneholm, en samtida borg i Västra Harg.