Natur i vist

Ur Bengt Nilssons examensarbete från 1942

Examensarbete av Helén Gustavsson

En beskrivning av Stångån mellan Bjärka-Säby och Skorpa som den såg ut före och efter bygget av kraftstationen i Hovetorp 1962.

Korallticka

Korallticka är en vednedbrytare som orsakar vitröta. Den växer vid basen av gamla, levande eller döda ekar i mer eller mindre öppna hagmarker, lövskogar och vägkanter. Ibland utgår fruktknopparna från i marken dolda rötter flera meter från stammen. I Sverige är arten enbart funnen vid ek, men i andra europeiska länder har den även påträffats på andra lövträd, t.ex. alm, bok och lönn. Korallticka visar på gamla ekar och lövskogsområden med gamla träd som har höga naturvärden. Ofta förekommer den tillsammans med andra sällsynta och rödlistade arter. Samtliga träd med korallticka bör värnas och klassas som naturvårdsträd.