STADGAR FÖR WIST HEMBYGDSFÖRENING

 § 1
Föreningens ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl a genom
 
att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
 
att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen.
 
att insamla intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
 
att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
 
att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
 
att i mån av resurser restaurera och vårda Bjärka-Säby Fornhem och Bomtorpet.
 
§ 2
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som är intresserad av föreningens syften och till föreningen erlägger avgift som fastställes av årsmötet. Föreningar i bygden kan ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.
 
§ 3
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt av styrelse. Styrelsen, som utses av årsmötet, skall utgöras av ordförande och minst fyra, högst åtta ledamöter samt två suppleanter. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och suppleanter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
 
§ 4
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
 
1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.      Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3.      Val av två justeringsmän.
4.      Styrelseberättelse.
5.      Revisionsberättelse.
6.      Fråga om ansvarsfrihet.
7.      Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
8.      Val av styrelseledamöter och suppleanter motsvarande de som står i tur att avgå.
9.      Val av två revisorer och två ersättare för dessa.
10.    Val av befullmäktigade ombud till Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte och sammanträden, samt val av representant till förbundets representantskap.
11.    Val av tre ledamöter i valberedning.
12.    Fastställande av årsavgift.
13.    Förslag av styrelsen.
14.    Övriga frågor.
15.    Behandling av styrelsens förslag.
16.    Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
 
§ 5
Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens uppgifter är
 
 att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.
 
 att förbereda föreningens möten och verkställa alla dess beslut att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
 
att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper.
 
att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet.
 
att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.
 
§ 6
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte t o m nästkommande årsmöte.
 
§ 7
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.
 
§ 8
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla det regionala hembygdsförbundet, som har att verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.