Broschyr om Fornhemmet 1997

BJÄRKA-SÄBY FORNHEM

Nedanstående text och bilder är hämtade ur den broschyr som togs fram av Hembygdsföreningen 1997. Et fåtal bilder saknas eller är utbytta. Generöst bidrag till tryckningen av denna lämnades av Westman-Wernerska fonden och Östgötastiftelsen – natur och fritid.

Besök våra torp och uthus, bodar och lador och upplev vardagen för bygdens folk under 1700- och 1800-talet.

Avsnitt

Fornhemmet skapas

Fornhemmet kom till på initiativ och bekostnad av godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby redan under 1920-talet. Hans syfte var att för efterkommande visa hur bondgårdar och torpställen såg ut och fungerade. Därför lät han från godsets ägor flytta en samling gamla byggnader till den vackra ek- och hjorthagen strax intill Stångån. Fornhemmet är en bondgård typisk för våra trakter, på gränsen mellan slättland och skogsbygd, under förra delen av 1800-talet. Det var den framstående folklivsforskaren Sigurd Erixon som hjälpte Oscar Ekman att färdigställa Fornhemmet. Han kom från Söderköping och trots att han större delen av sitt liv verkade i Stockholm, bl.a. som intendent vid Nordiska museet och som chef för Skansens kulturhistoriska avdelning, visade han särskilt intresse för Östergötland i allmänhet och Bjärka-Säby-trakten i synnerhet. Erixon gjorde en omfattande undersökning av bygdens allmogekultur och hade tänkt doktorera med hjälp av detta material. Någon doktorsavhandling blev det dock inte. Däremot publicerades 1953 boken Östgötska kulturbilder, där Bjärka-Säby-mater

ialet redovisas. Förre ambassadören Gunnar Granberg var en av Sigurd Erixons flitiga medhjälpare vid uppbyggandet av Fornhemmet.

WIST HEMBYGDSFÖRENING TAR ÖVER

1976 bildades Wist Hembygdsförening på initiativ av Tyra Karlsson, Hovetorp. Tyra hade varit ledare för JUF:s (Jordbrukare Ungdomens Förbund) studiecirkel om hembygdens historia under många år och hade vid ett flertal tillfällen påpekat, att Fornhemmet behövde rustas upp, innan stora kulturhistoriska värden förstördes. Med föreningens förste ordförande, Tage Ekdahl, Vässentorp, i spetsen påbörjades ett omfattande arbete för att restaurera Fornhemmet. Föreningens medlemmar har varit mycket försiktiga med att ändra på något gammalt. Dock fann man en skiss från godsägare Ekmans tid, där det framkom att en ladugård planerats men aldrig uppförts vid torpet Löten. Hembygdsföreningen fann en passande ladugård som flyttades till Fornhemmet 1985. 1990 installerades även en gammal tröskvandring vid den nya ladugården.

Sandgården

Om man vandrar fram på den lilla stigen som löper genom Fornhemmet, och vill börja utforska området vid de bortersta byggnaderna, hamnar man till slut vid en vitmålad trägrind. Innanför grinden finner man de tre hus som utgör Sandgården. I mitten står den större mangårdsbyggnaden, till vänster dess undantagsstuga och till höger bod och drängstuga.

 

 

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden har flyttats från gården Sand under Stavsäter vid sjön Rängens norra ände. Byggnadssättet är gammalt. Kraftigt timmer har sammanfogats i ”utknutar ”. Mindre ålderdomligt är dock bruket av tegeltak och rödfärgade väggar. Fram till 1800-talets första hälft var väggarna ofärgade och taken gjorda av torv. Fönstren var tidigare betydligt mindre. Vindsvåningens små fönster som vetter mot gårdssidan har förut suttit nere och utgjort husets enda fönster. I knuten till vänster om ingången finner man några borrade hål s.k. ”trollpinnhål”. Enligt folktron kunde man bota krämpor genom att runt en pinne linda en tyglapp, som vidrört t.ex. ett sår, och sedan sticka in pinnen i hålet. Det onda skulle då gå över till träet istället.

Den 22 oktober 1781 beviljades Friherre Germund Carl Cederhielm privilegier ”att vid dess sätesgård Säby i Hanekinds härad få anlägga ett glasbruk ”. Glasblåsare och andra arbetare anställdes 1782. Bruket anlades vid gården Cedersberg, tidigare Djursberg, ca 2 km norr om Bjärka Säby, vid vägen till Kvarntorpet och ruinerna efter Bjärkaholm.

Väl inne i huset befinner man sig i förstugan. Till höger ligger stugan och rakt fram köket. Till vänster leder en trappa upp till vindsvåningen.

Stugan är ett stort rum med rappade, stänkmålade väggar och panel i taket. Trasmattorna på golvet är en tämligen sen tradition. Tidigare låg golvet oftast bart men kunde beströs med sönderhackat enris till helgerna. Den stora öppna spisen brukade bara användas på vintrarna som ljus- och värmekälla. Under somrarna vitlimmades den och pryddes med en blombukett eller ett knippe en- eller tallris.

Möbleringen är typiskt östgötsk med skåpet vid förstudörren, sängar och soffor längs långväggarna, vid gavelfönstret ett bord med stora skåp på båda sidor.

Sängarna är högt uppbäddade utdragssängar, vilka ersatte de tidigare vanliga sparlakans- eller himmelssängarna. Framför fönstret finner man faktiskt ytterligare en sovplats, en ”enmanssoffa ”. Denna korta utdragssoffa brukade användas av barnen.

Av praktiska skäl finns numera inga krukväxter vare sig i Sandstugan eller i Fornhemmets övriga boningshus. När dessa var bebodda, brukade fönstren i allmänhet smyckas med blomkrukor. Vanliga arter var myrten, pelargon och balsamin, ”Kristi bloddroppe ” och ”Kristi kors blomma ”, provinsrosor och ”Grise ”, en fetbladig växt som man kunde göra en läkande salva av.

Köket är litet med rappade väggar och en stor öppen spis med bakugn. I stället för luckor med gångjärn täcks bakugnens öppning av en ”ugnstäppe” d.v.s. en lös järnplåt med handtag. Invid muren finns en ”vevrå ”, en vrå för bränslet, och i taket framför spisen hänger ”bröspeta”, den stång där brödkakorna hängde och torkade. Köket är i övrigt typiskt möblerat med ’ fällbord ” och skåp vid fönstret, likt stugans möblering. Längs med vänstra långsidan står en soffa och vid den motsatta väggen finner man ett stort skåp, en ”fathylla ”, d.v.s. en öppen hylla för kärl, samt en ”mattavla ”, även kallad ”bordstol” eller ”ätstol”, alltså en kombination av stol och bord.

Förstugans trappa leder upp till vinden. Både i trappan och i vindens förstuga ser man de kraftiga timmerväggarna stå obehandlade och nakna. Det vänstra lilla vindsrummet är kammaren. Den bonde som ägde huset i början av 1800-talet, lär ha låtit inreda det lilla rummet till sin dotter. Annars kunde rum av denna typ användas som undantagsbostad åt någon äldre familjemedlem. Väggarna är brukslagna och dekorerade med schablonmönster i form av stjärnor och virvelrosetter. Kammaren värmdes upp av en s.k. ”rörspis ”, en enklare variant av kakelugnen. Rörspisarna blev vanliga under andra hälften av 1800-talet. Sängen och klaffbyrån är, precis som i stugan, av äldre modell. Vid fönstret står en intressant ”vridstol ”, som lär ha varit ”postmästarstol” i Brokind. 1 övrigt finns ett stort antal stolar från olika tidsepoker i boningshusen.

Vindens större rum kallas ”nattstugan”. Namnet avslöjar dess användningsområde och kunde alltså, inrett med sängar och eldstad, användas som sovrum. Vanligt var dock att låta den förbli oinredd och utnyttja den till förvaringsutrymme och vävstuga, i likhet med detta vindsrum. Här vittnar många föremål, bl.a. den rejäla vävstolen som dominerar golvytan, om vikten av att kunna göra sina egna kläder och textilier.

 

Ull och lin, kläder och tyger

En nyfödd flicka ska läggas i en ullkorg
för att bli en skicklig spinnerska
och en nyfödd pojke i en såskäppa
för att bli en god såningsman. ”

Vår och höst var det dags för kvinnorna att ta itu med ullen. Först skulle fåren klippas med ullsax. Antingen tvättades fåren före klippningen eller också tvättade man den klippta ullen eller det färdiga garnet. Ullen måste sedan sorteras, eftersom både färg och kvalitet kunde variera. På senhösten brukade man karda och spinna ullen. I nattstugan finner man bl.a. en ”skrubbstol ”, ett redskap som användes vid grovkardningen. Skrubbstolen är en bänk, som man kan sitta på, med en karda fastsatt i en ställning. Den andra kardan höll man i handen.

Redan under 1500-talet blev linet vanligt i Sverige. De flesta bönder hade en liten jordbit, där man odlade lin till husbehov Innan linet var färdigt att spinnas, måste det genomgå en mycket omständlig bearbetning. På eftersommaren ryckte man upp de mogna linplantorna med rötterna, torkade dem och repade av frökapslarna med en ”linrepa ”. Fröna kunde användas till nästa års lin eller kanske till linfrövälling. Linhalmen skulle rötas genom vatten eller landrötning. Vid rötningen upplöses växtlimmet som håller samman fibersträngarna med linets ved-del. När linet sedan torkats, skulle det bearbetas så att de sega lintrådarna skiljdes från de vedartade delarna. I tur och ordning skulle det bråkas – bryta sönder veden genom att lägga den mellan den stora ”bråkans ” käftar, skäktas – lägga linet över en ”skäktstol ” och banka med en ”skäktkniv ”, häcklas – kamma de långa lintågorna och blånorna genom att dra det genom ”häcklan”, ett antal järnpiggar fastsatta på en bräda. På detta sätt skiljdes de finare lintågorna från de sämre, innan linet kunde spinnas. Linrepor, bråkor, skäktstolar, skäktknivar och häcklor finns bl.a. i undantagsstugan.

På hösten och vintern var en av kvinnornas viktigaste uppgifter att spinna ullen och linet. Man brukade börja med ullen, vilken en duktig husmor helst skulle ha färdig till julen. Länge använde man sländor, vilka hade fördelen att de var lätta att bära med sig, och varje liten ledig stund kunde lätt utnyttjas. Man vet att spinnrocken hade kommit till Sverige vid 1500-talets mitt. I nattstugan finns både ålderdomligare ”långrockar ”, d.v.s. spinnrockar med stora hjul som drevs för hand, och nymodigare ”tramprockar ”.

När Wist Hembygdsförening vid övertagandet inventerade Fornhemmets stugor, fann man ett stort antal textilier och kläder. Bland de plagg som hittades kan nämnas ett flertal ”bindmössor ”, välbevarade silkessjalar, ett par vackra herrvästar, skjortor, underkläder, kjolar och klänningar. I stugan kan man se ett gammalt förkläde i skinn på en krok på väggen och därunder ett par långskaftade mansstövlar.

Bland Fornhemmets textilier finns även ett 15-tal ’förningsdukar” i olika mönster och färger. Man brukade förr ha med sig mat, ”förning”, som gåva till värden vid stora fester. Maten packades in i en förningsduk, som sedan togs med hem igen. Förningsdukarna var därför ofta märkta med ägarinnans initialer.

Av särskilt värde för den vävintresserade är kanske Fornhemmets stora samling tygprover från södra delarna av Bjärka-Säby samt norra Vårdnäs. Vid tillträdet till Fornhemmet fann man 1 12 numrerade tyglappar, som godsägare Ekman hade samlat in från allmogen. Man fann även dokument där varje tygprov beskrevs: dess ursprung (gård och socken, ibland t.o.m. väverskans namn), ålder (de flesta från 1800-talets senare hälft), garntyp, vävteknik och användningsområde (alltifrån förklädestyg till hästtäcke). Under en studiecirkel sorterades tygproverna in i pärmar.

 

Undantagsstugan

Till vänster om mangårdsbyggnaden ligger Sandgårdens undantagsstuga, flyttad från Stora Fallemo någon kilometer sydost om Bjärka Säby. Till undantagsstugan brukade gårdens gamla flytta, när den yngre generationen tog över. Byggnadssättet liknar mangårdsbyggnadens: Huset är väl timrat med utknutar, väggarna är rödfärgade och taket har enkupigt taktegel.

Byggnaden rymmer förstuga, stuga och ett litet kök. Stugan har brukslagna, stänkmålade väggar, dess dörrar och foder är målade i en brun och blå ådring och innertaket är klätt med panel. Mitt på den inre gavelväggen finns en öppen spis. Möbleringen är, även i detta hus, lantligt. Karakteristiskt är det höga golvuret på rummets högra långsida. I hörnet bredvid uret står en klaffbyrå. Möbeln vid fönstret är intressant. Det är en ”bordbänk” eller ” fållbänk ”, alltså en kombination av bord och säng. Längs med vänstra långsidan står två utdragsmöbler: en träsoffa och en liten utdragsbädd.

Köket är ett litet, naket rum. Väggarna är timrade, endast strukna med limfärg. Den lilla spisen är anspråkslös.

förstugan finner man bl.a. redskap för vävning och garnberedning.

Bod och drängstuga

Sandgårdens högra flygelbyggnad har flyttats från Stora Tolemålen och rymmer både matbod och en trevlig liten drängstuga. Den timrade byggnadens ytterväggar är brädklädda.

Den högra dörren leder in i drängkammarenAtt ha en särskild bostad för drängarna är ett tämligen sent påfund. Det var annars vanligt att tjänstefolket bodde tillsammans med husbondefolket i stugan, eller om det var varmt ute kunde åtminstone drängarna sova i lador och bodar.

Kammarens väggar är brukslagna och vackert dekorerade med schablonmönster på en blå-vitrandig botten. Rörspisen har ersatt den lilla öppna spis som ursprungligen värmde upp rummet. Den vänstra dörren leder till matbod och spannmålsvind. Matboden rymmer bl.a. en mängd föremål för förvaring av mjölk, mjöl och kött samt för tillverkning av smör, ost och öl. Förvaringskärl av denna typ, s.k. ”stånnor ”, kunde vara tillverkade av urholkade trädstammar. De har kunnat dateras till 1800-talets början, eftersom namn och årtal skurits in i träet.

Osttillverkning

Att göra ost var en viktig syssla på gården och flera av bodens föremål avslöjar detta. Vid tillverkningen skulle mjölken värmas tills den var ”spenvarm”. Sedan tillsattes löpe för att mjölken skulle ysta sig. ”Löpe ” kommer ursprungligen från ordet ”löpmage”, eftersom det var just löpmagen från en kalv som användes förr i tiden. När mjölken stelnat skulle vasslan tas bort, så att ostmassan kunde pressas ner i ostformar. Ostformarna kunde vara flätade, laggade, svepta eller svarvade. Vanligast blev kvadratiska eller rektangulära ”ostkar ”, gjorda av en träbotten och fyra löstagbara sidor. Ostkarets botten hade ofta ett vackert snidat mönster, vilket sedan avtecknade sig på den färdiga osten. När vasslan pressats ur ostmassan skulle osten torka. Först fick den vara kvar i ostkaret, där den skulle vändas 1-2 gånger per dygn under en veckas tid. Därefter kunde osten flyttas till ett ”ostbänne ”, en hylliknande anordning som hängdes i taket, eller till ett särskilt ostskåp.

Vargjakt

Boden innehåller även jakt- och fiskeredskap. Intressantast bland dessa är kanske de tre vargnäten.

Vargen var det mest hatade av rovdjuren, då den rev både boskap och vilt. Det utgick t.o.m. skottpengar för varje dödad varg mot uppvisande av örsnibbarna. Vargen kunde fångas med hjälp av en vanlig fångstsax eller i en varggrop med en gås eller något annat bete på en påle i mitten. Karlarna i gårdarna kunde även samla ihop sig till ”vargskall ”. Männen placerade sig på en lång rad med några meters mellanrum och drev vargen framför sig, tills den kom fram till vargnätet. Där tog det stopp och djuret kunde skjutas. Så sent som 1864 sköts en varg här i trakten. Häradsdomare Wirén från Markustorp berättar för Tullia Lundblad, Solängen, Bjärka-Säby:

”Di sköt 6 varge på ett år. Dä va e rekti lannsplåge. Är 1848 sköt vi en i mars. I850 sköt vi två. När djura geck ute på bete måste nånn va mä å valle å fri dom för varga.

VARGSKALL 

Då va di hopbudede allt folket te skogen. Ju hadde torpere på ägera å di to 6 vargunge, dä va 1847 på våra. På nått rätt vargskall var ja inte mä, där di hadde nät å sånt. Men på min öppväxt, l842, höll di två skall, men di feck inget å då överga di å skalle. Di satte ut folket 4-5 meter frå varannre, 10 meter om skogen va gleser. En skulle si ätter i buska å bergskrevera om varga hadde gjort nått spår.

Di bar sej inte rätt åt när di hitte alle di där vargunga. Di skulle ha satt ut vakt å väntet te mora hade gått in i bot. Då hadde di kunnet skjute henni först å taje unga sen. Nu vart di så glae å te sej så di rev bot å slo ihjäl unga å när vargen kom va dä borte.

1848 då köpte vi en dö häst å lå å vakte. Två gånger sprung ja ätter dom å trodde ja skulle komme inom skotthåll. Ja hadde bare e gammel hagelbysse. Den träffe en allri mä.

Ve Kringstörp hadde di kora ute på hösten. Dä va på 1860-talet då kom dä fram 8 stycken varge. Bror min sköt två stycken l864. Sen ätteråt har ja inge minne å att vi så nånn.

Far min å ja va ve smeja i oktober måne en gång. Då kom varga fram å bet å rumpa på e ung kvige. Di to å na ånna öpp ve länna Å så va dä i april en gång vi hörde svina skrike å leve så dant. Vi hadde en skåck på sex-sju stycken. Ja sprang opp å titte va dä va. Då va dä två varge i svinhopen, en motte å den annre svängde .svinhopen. Ja skrek te å då försvann di ner åt gälet. Hadde ja hunne springe ätter byssa så kunne ja ju ha rammet å ett skött.

Borte i Kringstörp hände att di va så närgångne å to grise å unnat. En gång to di två stycken i mun å la å mä. I febr. 1848 sköt di en hanne å sen kom hona fram. Ho va teress te å lägge unge, ho la å te Vårnäs, en kar kom å feck si na. Han to unga å sköt hona ”

Fornhemmets flora

I Sandgårdens trädgård, vid bodens kortsida, finner man en liten örtagård, som anlades 1980 av cirkeldeltagare i en kurs om medicinalväxter. Örtagården består av två bäddar med rutverk av trä, sammanlagt 99 rutor. Det 60-tal växter som man planterade kom dels från Hembygdsföreningens medlemmar, dels från örtagården i Gamla Linköping. Sedan örtagårdens tillkomst har en del växter fått bytas ut, men fortfarande innehåller den enbart medicinalväxter. Varje växt är under sommarhalvåret skyltad med svenskt och latinskt namn samt användning inom medicinen.

När Fornhemmet anlades, planterade man en humlegård på örtagårdens nuvarande plats. Utan humle kunde ju gårdarna inte brygga det viktiga ölet. Den ursprungliga humlegården är sedan länge borta, men Hembygdsföreningens medlemmar har planterat fem ättlingar till de gamla plantorna utmed väggen till boden.

Rundeln framför Sandstugan anlades också av studiecirkelns medlemmar. Där planterade man apoteksrosen (Rosa gallica officinalis), känd redan på 1300-talet.

De två vårdträd som står på vardera sidan om grinden, planterades på 1920-talet. Dessa lönnar hamlades, d.v.s. toppades, 1979.

Den vita syren, som står mellan Lötstugan och den lilla boden, är en ättling till den syren, som växte där Löten ursprungligen låg.

Hembygdsföreningens ordförande, Ingmar Carlsson, har gjort en liten betraktelse över Fornhemmets vilda växter:

”Man kan undra om Fornhemmets tillskyndare var stora blomsterälskare eller om det är naturen själv som har skapat detta vackra ek- och odlingslandskap. vi skall kort beskriva några träd och växter som finns på området och som starkt bidrar till det mosaikartade landskapets utseende.

Eken (Quercus robur): De gamla grova ekarna skänker r e n .skönhet, storhet och inramning av miljön kring hela Fornhemmet. Bjärka-Säby är själva hjärtat i eklandskapet, kanske är det just därför som folk ,som folk vallfärdar hit från hela Sverige, ja till och med från andra lände r, kanske var det därför som Ekfrämjandet förlade .sitt 50-årsfirandet just till Fornhemmet. Hembygdsföreningen fick vid detta tillfälle det första exemplaret av Ekfrämjandets jubileumsbok, vilken nu förvaras i Sandstugan. Vi gläder oss åt att dessa gamla ekar f finns här och erbjuder r ett gott hem för många hotade djurarter.

Lungört (Pulmonaria officinalis): Tidigt på våren skapas en matta av dessa små blommor, vilkas röda färg snart övergår i blåviolett. Liljekonvaljen (Convallaria majalis ), som möter redan vid grinden, är väl den blomma .som är mest älskad av oss alla.

Nattviol (Habenaria bifolia) är den vanligaste orkidén. Den före kommer så rikligt att det är .svårt att hantera lien när vi hur vår slåtter. Strålande vacker, säger det yngre slåtterfolket och sparar de n för kommande, fröbildning och förökning. Orkidén uppskattas där den .slår och sprider sin väldoft.

Pyrolerna, björk- och ögonpyrola (Ramischia secunda och Moneses uniflora), får många besökare att stanna till och undra vad det är för några blommor. Lyckligtvis sprider de sig genom rottrådar och verkar trivas bland oss som arbetar i deras närhet. Trolldruvan (Actaea spicata) blommar troget varje sommar strax intill Lötstugan. En gång i tiden var den botemedel mot pest Dess bär, liksom tibastens, är giftiga men mycket vackra.

Sårläka (Sanicula europaea): vid midsommartid passar sårläkan på att blomma. Med sina ljusröda och vita blommor står den .som en tät sky under ekarna och när JUF:arna samlas någon månad senare vid slåttergillet, så knastrar fröna runt lien. Vi får en ny planta som sprider glädje och igenkännande nästa midsommar. Så går tiden och vår historia – inget står stilla. ”

Förvaringshus och smedja

Att göra ost var en viktig syssla på gården och flera av bodens föremål avslöjar detta. Vid tillverkningen skulle mjölken värmas tills den var ”spenvarm”. Sedan tillsattes löpe för att mjölken skulle ysta sig. ”Löpe ” kommer ursprungligen från ordet ”löpmage”, eftersom det var just löpmagen från en kalv som användes förr i tiden. När mjölken stelnat skulle vasslan tas bort, så att ostmassan kunde pressas ner i ostformar. Ostformarna kunde vara flätade, laggade, svepta eller svarvade. Vanligast blev kvadratiska eller rektangulära ”ostkar ”, gjorda av en träbotten och fyra löstagbara sidor. Ostkarets botten hade ofta ett vackert snidat mönster, vilket sedan avtecknade sig på den färdiga osten. När vasslan pressats ur ostmassan skulle osten torka. Först fick den vara kvar i ostkaret, där den skulle vändas 1-2 gånger per dygn under en veckas tid. Därefter kunde osten flyttas till ett ”ostbänne ”, en hylliknande anordning som hängdes i taket, eller till ett särskilt ostskåp.

Källaren

Källaren, som tillsammans med vedboden och smedjan ligger utanför Sandgårdens egentliga gårdsplan, har flyttats från det numera försvunna torpet Hultet vid Vässentorp. Källarrummet är nedgrävt i sluttningen och täckt av en liten timrad bod med brädtak. Ofta brukade man dock förvara sina rotfrukter och potatis i en mycket enkel s.k. ”pärgrop ”, en liten grop grävd på torr mark, försedd med skyddstak.

Vedbod

Vedboden, eller ”vedskullet ”, är en mycket primitiv byggnad. Ett sadeltak har ställts på marken och två väggar har byggts upp, den ena i vanlig gärdsgårdsteknik, den andra i s.k. skiftesverk- korta, i ändarna tillspetsade stockar har fällts in i stående stolpar. Byggnaden kommer från torpet Berglund.

Smedja

Smedjan brukade förläggas långt ifrån boningshusen p.g.a. brandrisken. Sandgårdens smedja, som flyttats från Gräshorva, är ett vackert timrat hus med torvtak. 

Fägård

Sandgården är indelad enligt den götiska gårdstypen, vilket innebär en uppdelning i mangård och fägård, vilka åtskiljs av ett stängsel med grind. Fägården består av tre timrade längor. Väggarna var från början omålade och grå, men har senare rödfärgats. Taken är täckta med halm av råg enligt gammal metod. Mellan 1978 och 1980 måste dessa tak läggas om. Logens och ladugårdens tak behövde endast repareras. Ett mycket hårt och tidskrävande arbete låg bakom takläggningen. Hembygdsföreningens medlemmar hade själva skördat och slagtröskat råghalm på gammalt vis. Denna halm kompletterades med halm som köpts från Skåne.

 

Redskapsbod och stallbyggnad

Stallängan består av två delar. Den norra rymmer en öppen redskaps- eller
vagnbod, även kallad ”vagnskull ”, vilken flyttats från Stora Långnäs. Den södra, hämtad från Häradssveden, är uppdelad på stall, numera använt som redskapsbod, slöjdbod och ett mindre vagnslider.

Redskapsboden innehåller gammaldags jordbruksredskap och åkdon bl.a. olika sorters årder, äldre och yngre plogar och harvar, en arbetsvagn med kraftiga hjulaxlar av ek samt en vacker släde.

stallet finner man bl.a. ok och seldon samt ett tröskverk. Rummet intill stallet är slöjdbod och rymmer redskap för snickeri, träskotillverkning och laggning. I vagnslidret finns en gödselvagn och en kolryss, d.v.s. en vagn med flätad korg för transport av träkol.

Loge och ladugård

Mittemot stallet ligger en länga bestående av loge och ladugård från Sadelmakartorp.

Logen är typisk för bygden med sitt smala mittrum, ”logkistan ”, där tröskningen skedde. Man tröskade med ”slagor ”, vilka bestod av två delar, som sammanbundits med ålskinn eller läderremmar. Här finns även andra redskap som använts vid sådd, skörd och tröskning, samt gammaldags grepar och spadar. Ett mycket primitivt redskap, ”rysttjugan”, användes till att skaka om den tröskade halmen.

Ladugården, eller ”fähuset”, är trång och mörk och upplyses endast genom en liten glugg med skjutlucka. För att bibehålla värmen finns även ett innertak. Genom en dörr kommer man till logens ena lada, där kreatursfodret förvarades. I fähuset finns bl.a. klovar, skällor och före

mål som använts vid mjölkningen.

En redskapsbod, eller ett ”skull ”, i skiftesverk med snedtak har hämtats från Kolbotten och byggts upp mot ladugårdens gavel.

Svinhuset

I vinkel mot de beskrivna längorna ligger svinhuset, som flyttats från Mumsmålen. Det består av två rum: ett äldre med timret hopfogat i korsknut samt en yngre tillbyggnad i s.k. ”laxknut ”

Höladan

En bit från fägården ligger en liten hölada, som hämtats från torpet Röken. Den är byggd av smäckert, obilat timmer och taket är täckt med vass.

Brunnen

Mellan fägård och mangård finns en brunn med nytillverkad brunnsvipp. I anslutning till brunnen finns en lång urholkad stock, som användes till vattenho för djuren.

TORPET LÖTEN

Fornhemmets i grunden ålderdomligaste hus är torpet Löten. Stugan och boden låg ursprungligen inne i skogen, i närheten av torpet Lugnet, där det numera bara finns obetydliga lämningar kvar. Ladugården flyttades 1985 och dess tröskvandring fem år senare.

Boningshuset

Boningshuset är byggt av korsknutat timmer och är en ”sjuvarvsstuga ”, d.v.s. sju timmervarv högt. Fönstren är små och kvadratiska och dörren mycket låg. Huset saknar innertak och är en s.k. ”kroppåsstuga ”.

Renoveringen

När Wist Hembygdsförening under vintern 1977-78 skulle börja renovera Löten, var delar av byggnaden förstörda. Det ursprungliga torvtaket hade rasat in och under tio år hade huset skyddats mot regn och snö av en stor presenning. Denna hade dock bevarat fukten och en stor del av träet hade fuktskadats. De gamla takstolarna måste tas bort och ersättas. Nockstocken kunde dock bevaras. Både bortre och främre väggen måste rivas och byggas upp på nytt. Efter mycket hårt arbete under ett kyligt vinterhalvår kunde man på försommaren avsluta det viktigaste renoveringsarbetet genom att lägga tegel på taket och rödfärga väggarna. Ursprungligen var dock taket täckt av torv och väggarna omålade.

Under 1979 återupptogs arbetet med Löten. Innerväggarna i stugan var ursprungligen rappade, men med Länsmuseets medgivande sattes spånskivor på väggarna. Eftersom endast gavlar och mellanväggar var ursprungliga, så var det ju nästan ett nytt hus. Golvet var helt förstört av röta men man fann gammalt virke att ersätta det med.

Innan Lötens tak hade ramlat in, hade Ekmans på Bjärka-Säby fraktat inventarierna till Nya Slottets källare. Under 1980 satte Hembygdsföreningens medlemmar igång med ett besvärligt men intressant och roligt renoveringsarbete. Gunnar Elfström från Länsmuseet och Fridner Eriksson, Kisa, bidrog med sakkunniga råd. Efter att Löten målats invändigt återställdes inventarierna på de ursprungliga platserna enligt gamla fotografier så långt det nu gick

Inredning

Löten har, precis som Sandstugan, förstuga, stuga och ett litet rum innanför förstugan. Detta lilla rum, ”kontoret”, har dock ingen eldstad och är alltså inte inrett som kök, utan används till förvaring. Bakugnen har sin mynning mot det stora rummet, stugan, som därför även får tjänstgöra som kök. Detta var vanligt i bygdens boningshus ända tills man under 1700-talet började bygga särskilda kök, likt Sandstugans. Ett annat ålderdomligt drag är att rummet saknar innertak.

Möbleringen går i den typiska östgötska stilen med ett skåp vid ingången och sängar i hörnen. På väggen till höger om spisen finner man en ”fathylla ” och över dörrarna sitter ytterligare en hylla. De gamla kroppåsstugorna brukade ha en sådan lång hylla på främre gaveln över dörrarna. Ibland kunde den bestå av flera våningar och fylla hela gavelfältet.

Boden

Lötens bod är ett mycket litet, knuttimrat hus, täckt med bräder. Ingången är på långsidan och den innehåller endast ett rum.

Ladugården och tröskvandringen

Lötens ladugård är den enda byggnad som tillkommit, sedan Wist Hembygdsförening övertog skötseln av Fornhemmet. En ladugård på denna plats hade ju planerats redan vid Fornhemmets tillblivelse. 1984 hittade man en lämplig ladugård vid Gatan, Bjärka-Säby, och Föreningens medlemmar märkte upp timmerväggar och stockar samt fotograferade byggnaden före flytten. 1985 var den på plats.

I anslutning till ladugården finns en gammal tröskvandring, även kallad ”körvandring”. Det var vanligt med en tröskvandring på torpen och gårdarna i slutet av 1800-talet, och Hembygdsföreningen fann spår efter att en sådan också hade existerat vid Gatans ladugård. En tröskvandring hämtades från Småland och ett litet småbrukaretröskverk skänktes från Skälstorp. Takresningen över vandringen kommer från Storängen i Vist. 1992 kunde tröskvandringen invigas.

BIODLING I VIST – EN TRADITION

På Fornhemmets mark finns även en bigård med tre kupor. Den anlades 1963 av bröderna Ragnar och Hugo Wiqvist från Lugnet, Bjärka Säby, och bröderna skötte den, vid sidan av sin egen bigård, under 30 år. 1993 köptes deras bin av Wist Hembygdsförening och sköts sedan dess av Ove Berggården från Mariehov, Hovetorp, som också har egna bin. Från bigården i Fornhemmet levererar Ove, om inte bisjukdomar eller dåligt väder lagt hinder i vägen, 50 kg honung varje år. Burkarna finns att köpa i Bomtorpet.

Redan för 100 år sedan var Vist välkänt i biodlarkretsar. Per Axel Johansson från Grimsmålen i Vist socken bedrev på 1870- och 80-talen biodlarskola i sin bigård. Han konstruerade även en prisbelönat bikupa som kom att kallas ”Östgötakupan”. 1882 bildade Johansson och några till länets första biodlarförening, ”Östergötlands Biskötareförening”, numera kallad ”Linköpings Biodlarförening”. Två år senare fick han i uppdrag av Hushållningssällskapet, där han var anställd som lärare i biodling, att anlägga en bigård i Linköpings Trädgårdsförening.

ETT LEVANDE FORNHEM

Efter vinterns sömn blommar Fornhemmet upp under vår och sommar. En gång i veckan hålls husen öppna för allmänheten och kunniga guider berättar om byggnaderna och deras inventarier. Även större sällskap och föreningar har möjlighet att boka guidning vid andra tillfållen. Årligen återkommande evenemang är Slåttergillet och Hembygdsdagen. Under Slåttergillet genomförs slåtter och höhässjning på gammalt vis, gärna i tidsenliga kläder. Hembygdsdagen brukar bjuda på gudstjänst, musik, sång, folkdansuppvisning och kaffekalas.

Slutligen ett varmt TACK till alla medlemmar i Wist Hembygdsförening som lagt ned så mycket tid och ovärderligt arbete på att renovera och underhålla Fornhemmet.

Ett lika varmt TACK till familjerna Ekman för deras generositet gentemot Hembygdsföreningen.

Denna skrift tillkom genom en studiecirkel inom Studiefrämjandet 1996-97. Fotot visar några av cirkelns medlemmar: Josef Hackl, Arvid Larsson, Ingrid Lundquist, Ingmar Carlsson och Sture Oscarsson. Övriga deltagare var Ove och Anne-Marie Berggården, Gunilla Carlsson, Jan-Erik Carlsson, Ingegerd Drotth, Karin Druid, Birgit Hackl och Olga Johansson. Fakta om husen har hämtats från Manne Hofrens skrift Bjärka-Säby Fornhem från 1925. Endast några få referensexemplar finns kvar i Hembygdsföreningens ägo. Materialet har bearbetats och utvecklats av Ingrid Lundquist.

LITTERATURFÖRTECKNING:

Acta Ostrogothica II, Uppsala, 1930.
Biodling och biodlare, red. Bertil Wahlin, Linköping, 1968.
Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby, red. Göran Rosander, Kristianstad, 1984.
Cedrenius Gunilla, Kärna tråg spinnrock, Bonniers, 1971 .
Erixon Sigurd, Byalag och byaliv, Kristianstad, 1978.
Fredlund Jane, Stora boken om livet förr, Västerås, 1991 .
Hofren Manne, Bjärka-Säby Fornhem, Stockholm, 1925.
Östergötlands byggnadsminnen 1983, red. Anders Moderatho, Linköping, 1984.