Välkommen till Fornhemmet

vid Bjärka-Säby

"Från godsets gamla gårdar och torp äro alla de byggnader, som nu under namnet Sandgården och torpet Löten bilda Bjärka-Säby Fornhem. Alla bohagsting och redskap härröra ävenledes från godset eller dess närmaste grannskap. Fornhemmet vill därför främst stå som ett monument över den idoga allmogen som släktled efter släktled odlat godsets mark - så gott sig göras låter vill det återge ramen kring lantmannens liv sådant det här gestaltat sig i helg och söcken. "

Manne Hofrén - 1925

Läs mer om fornhemmet i broschyren 1997

Text är hämtad ur den broschyr som togs fram av Wist Hembygdsförening 1997. Generöst bidrag till tryckningen av denna lämnades av Westman-Wernerska fonden och Östgötastiftelsen – natur och fritid.

Ur arkivet

Underhåll på Fornhemmet

1976-1982 Allan Andersson dagbok
2003-10-08Nya vårdträd
2004-08Nytt brunnslock
2004-04-24Ny gärdesgård
2004-06-21Nytt staket, nya vårdträd, målning
2006-10-13Nytt vasstak
2007Takarbeten  
2009-04-08 och 2009-05-10Takarbete vagnslidret
2010-09-15Nya halmtak
2011-08-27Nya vasstak
2014-04-13Nytt vagnslider vid torpet Löten
2015-05-06Nytt spåntak på Lötens loge
2015-10-10Ny ryggning på Sadelmakartorpet
2016-09-17 och 2016-10-15Takunderhållsarbete på Fornhemmet
2018-06-16
Nya skyltar till Fornhemmet
2020-04-02Byte av flera tegeltak
2021-04-10Ny ryggning av råghalm
2022-05-26
Nytt brunnslock och ny vattenho
  

Aktiviteter på fornhemmet

2013-07-07 Slåttergille

2013-04-14 Vårstädning

2012-09-01-02 Östgötadagar

2012-05-24 Magasinet på Tacketorp börjar flyttas till Löten

2012-04-15 Vårstädning

2011-04-17 Vårstädning

2010-04-18 Vårstädning

2006-04-22 Vårstädning

Besök till Fornhemmet

2002-05-23 Wist skola

2004-08-28 Näverdals Hembygdsförening
2005-05-27 Wist skola
2006-06-02 Wist skola

2008-05-22 Wist skola

2008-07-26 Gårdsjö Rippetorp byalag

2008-09-06 Club Corvette

2009-06-02 Wist skola
2011-07-25 Schweiziska scouter

2011-08-08 Scouter från Taiwan
2012-05-22 Wist skola

Kandidat Granberg

2021-10-06 Master-studenter från universitetet (LiU)

2022-06-16 Södra Skogsägare medlemsaktivitet

2022-09-11 Experter från Antikrundan på besök

Vattenledning från Styvinge