DAGBOK FRÅN UPPRUSTNINGEN AV BJÄRKA-SÄBY FORNHEM

Ur Hembygdens historia av Allan Andersson

Bilder från 1966 (Sven-Olof Ekström):

Bilder från 1973 (Hans Hansson):

Bilder från 1976 (Hans Hansson):

Bilder från 1978 (Tyra Karlsson):

1976

Wist Hembygdsförening bildades den 26 november1976. Det blev samma kväll ett 40-tal medlemmar. Som ordförande valdes Tage Ekdahl, Vässentorp, sekreterare Ola Persson, Linköping och kassör Birgit Hackl, Sturefors Gård. Som huvuduppgift beslöts att i mån av resurser försöka återställa den svårt förfallna Forngården vid Bjärka-Säby. Den 7 decemberanslog kulturnämnden 15.000 kr. att användas till detta ändamål. Anslaget deponerades under omedelbar kontroll av Länsmuseet att i delar och efter behov utanordnas till Hembygdsföreningen med början omedelbart med 5.000 kr.

 

1977

Lördagen den 26 mars samlades ett 10-tal medlemmar utrustade med motorsåg, röjningssåg och busksaxar och började hugga rent på området. Här var så igenväxt med buskar och sly att husen helt doldes när man kom in vid infarten. Småträd och sly upp till 4 à 6 meters höjd. Mest asp, ek och björk. Dom som inga verktyg hade fick bränna ris i säkert avstånd från husen. När vi skiljdes på eftermiddagen var det med en känsla av att vi kanske skulle få svårt att klara av vad vi åtagit oss. Vi kom överens om att de som hade tid och lust skulle samlas här varje lördag och fortsätta med röjningen. När hösten kom var det mesta av området avröjt och buskarna uppbrända. En del av halmtaken var slut och måste läggas om. Allan Wiqvist, pensionerad gårdssnickare vid Bjärka-Säby, åtog sej arbetet om vi skaffade halm och medhjälpare. Han hade varit med vid förra omtäckningen och kunde konsten. Nu gällde det att skaffa råghalm. Vi fick lov att ta ett rågstycke hos Carl-Johan i Skog. Skaffade och rustade upp en självbindare och den 22 augusti mejades rågen och sattes upp på krakar. Den 1 september. kördes den in och lagrades på Vessentorps loge. Den 29 oktober började upprustningen av Löten. Dessförinnan hade en del förarbete gjorts. Huset hade under ca. 10 år stått skyddat av ett stort plasttält. Visserligen skyddat för regn och snö men tältet hade bevarat fukten. Nu hade tältet tagits bort. Torvtaket som rasat in och låg inne på golvet hade fraktats bort och en mängd bråte röjts undan. En del timmer hämtades från Sätra fallfärdiga ladugård och en del togs från Ullstämma Den 12 revs gamla takstolarna ner och golvet som var svårt skadat av röta röjdes ut. Den grova stocken i nock befanns dock oskadad och fick vara kvar. Den bortre väggen befanns vara så genomrutten att den helt måste ersättas. Den 16 till den 18 byggdes bortre väggen upp, takstolar restes på baksidan och försågs med ett brädtak. Det ingick i vårt kontrakt med godsägare Ekman att vi skulle ha behövligt virke från godset. Det hade varit en mild och vacker höst men natten till den 20 kom 2 dm. snö och följande vecka blev kall. Upp till -14 gr. och omöjliggjorde vidare arbete. Wiqvist som basade för bygget ansåg att främre väggen var så dålig att även den måste byggas om och det var lika bra att göra det nu när taket var av. Från den 28 till 30 november revs framsidan och byggdes ny. Nya takstolar med brädtak. Det var omkring 10 minusgrader hela tiden och en stor stockeld underhölls. Eftersom vi måste arbeta utan handskar fick vi lov att värma händerna rätt ofta. Efter att ha täckt över taket med presenningar ansåg vi att arbetet för året kunde avslutas. Tack vare Wiqvist, Evert Lindholm och många entusiastiska föreningsmedlemmar är en god början gjord. Med Tage Ekdahl som en optimistisk och kunnig pådrivare.

 

1978

I mitten av januari kom en mild väderleksperiod. Snön smälte bort och det blev flera plusgrader under dagen. Vi beslöt fortsätta vid Löten.

Den 13 och 14 januari spikades vindskivor upp på huset och taket kläddes med tjärpapp. Nu kunde huset stå medan diskussionen pågick antingen det skulle bli tegel- eller torvtak.

Den 18 februari samlades vi några stycken på Vessentorps loge för att pröva på att slagtröska den förra hösten bärgade rågen. Ett par hade egna slagor och ett par var lånade från Fornhemmet. De senare visade sig ha dålig hållbarhet så två nya tillverkades. Ingen av oss var van vid detta arbete men vi kom snart underfund med tekniken. Ett från Fornhemmet lånat dragverk visade sig skada halmen och övergavs snart. Eftersom vi var mitt inne i en kall period, det var för dagen minus 15, beslöts invänta mildare klimat.

Den 11, 18 och 20 återupptogs trösken och den 1 april var den klar. Det stod en trasig gärdsgård emellan Löten och gården som vi beslöt ersätta med en ny.

Den 1 maj rensade vi upp 6 tjog granstaver på ett hygge i närheten.

Den 6 revs en gammal gärdsgård vid Sand och kördes till Fornhemmet. Samtidigt var ett annat lag sysselsatt med att rensa upp toppar o.d. till trinne.

Den 14 var de 25 första hoten färdighägnade.

Under de ljusa kvällarna 22 och 23 avverkades och barkades lagom stora unggranar som skall användas till takryttare på blivande halmtak. Även en del trinne höggs.

Den 25 t.o.m. 27 lades tegeltak på Löten. Vi hade fått enkupigt från Hovetorp och Selgesäter. Den 14 juni rödfärgades Löten.

Den 27 till 29 juli revs brädtaket på källaren och ersattes med ett nytt. Den 9 augusti gjordes samma sak med ”vedskjulet”. Båda taken impregnerades med Cuprinol.

14 – 18 augusti Halmberedning. Nytt halmtak läggs på svinhuset ca 40 cm tjockt. Nya vindskivor på dito. Nytt tak av vass på torkladan. Nytt källkar.

Den 19 mejades råg i Mannebo och kördes till Fornhemmet att användas till blivande tak.

Den 26 augusti och 2 september röjdes smedjan ur. Skorsten och det mesta av fyren hade rasat ner och låg på jordgolvet inne i smedjan. Blandat med jord från det delvis nerrasade torvtaket. Tre lagom torrgranar hämtas från Skog. De ska bli till bärstockar i blivande taket.

Den 23 och 24 oktober. Arbete på smedjan. Bytt ut syllarna som var svårt rötskadade, vägt upp huset som var ganska snett. Lagt på brädtak och underhållsfri papp.

Den 25 och 26 lagades alla halmtaken och sattes upp nya vindskivor på ladugård och loge.

Hägnat en bit gärdsgård den 3 november.

 

När vi summerade ihop årets arbete var vi förvånade över hur mycket som åstadkommits -men mera finns att göra. Utom de ovan redovisade arbetena har gräset slagits med lie två gånger på området. Det har kommit upp stora mängder rotskott efter de nerhuggna träden och buskarna. Många dagsverken har åtgått till bekämpning.

 

1979

Den 9 mars hamlades de två lönnarna som står innanför porten vid Sandstugan. Dom hade brett ut sej för mycket och skymde huset. Eftersom hela området varit kringhägnat med gärdsgård beslöts att återställa även denna detalj. Då inget dugligt gammalt trinne fanns måste det skaffas både gammalt och nytt. Åtgången är en ny trinna och en ny staver till vart hot. Resten går att hägna med gammalt.

Den 26 april och 1 maj höggs trinne (vid Göttorp) som klövs med yxor och den 7 höggs 6 tjog enstaver vid Vessentorp.

Den 6 och 7 juni hägnades gärdsgård vid Löten. Då vi hade tröttnat på att slå gräs och hugga rotskott beslöts att köpa fårstängsel och låna får till att sköta området. Det lyckades bra och fåren höll rent för både gräs och sly.

Den 14 och 15 augusti lades halmtak på snickar- och redskapsboden. Då det var svårt att hitta någotsånär ogräsfri råg härikring, det behövdes snarast till de läckande taken på vagnskjul, ladugård och loge beslöts att inköpa halm från en odlare i Skåne. En långtradare som skulle förbi tog den med hit. Nu fanns halm till över 100 kvm. till ett pris av 3.000 I Löten var ursprungliga väggarna rappade men med museets medgivande satte vi spånskivor på väggarna. Dom räknade som så att eftersom endast gavlar och mellanväggen var de gamla så var det ju nästan ett nytt hus. Golvet i Löten var helt förstört av röta. Det måste bli ett annat. Nytt virke gick ju inte an att lägga in. Wiqvist visste att det fanns balkar kring logkistorna i Sjöberga och Sätra. De hämtades och lades in som golv den 27 till 29 augusti.

 

Det hade varit åtskilliga inbrott i Fornhemmet under åren. Hur mycket och vad som stulits är väl ingen som vet. Ekmans hade låtit tillverka luckor av trä och spikat för fönstren. Det var besvärligt vid visningar att bryta loss och efteråt spika fast dessa luckor. Efter att ha diskuterat olika möjliga lösningar, beslöts att sätta in skyddsfönster av okrossbart glas. Med början i Sandstugan 26 – 30 oktober.

Den 7 och 8 november reparerades källaren och den nerrasade ingången murades upp.

Den 28 och 29 hägnades en bit gärdsgård bakom Sandstugan.

Det hade varit visning av Forngården vid flera tillfällen, för mindre grupper under sommaren. Bl.a. Sigurd Ericssonkommittén den 18 augusti. Eftersom vi nu själva tyckte att Forngården borde beses av en större allmänhet ordnades en dag med ”öppna hus”.

Lördagen den 25 augusti med ett 100-tal besökare. Dessförinnan hade en grupp av föreningens kvinnor lagt ner ett stort arbete inomhus. Alla golv skurades, tak och väggar torkas av och möbler och alla föremål befrias från flera decenniers damm. Med nya gardiner och blommor på borden såg det riktigt hemtrevligt ut.

 

1980

Godsägare Ekman hade samlat in tygprover ur allmogens hemslöjd. De bestod av små tyglappar, samt en noggrann förteckning av vävteknik, användning, gård och givare. Märkligt nog är de från socknens södra delar samt från norra Vårdnäs. Liksom många av föremålen. Kanske har den s.k. utvecklingen gått saktare i dessa trakter. Tygproverna förvarades i papperskassar och för att de skulle bli mera överskådliga och kunna visas, beslöt en grupp kvinnor i föreningen att sy fast dem på elfenbenspapper och skriva vad som stod att läsa om varje prov. Detta gjordes i en studiecirkel i början av året. Det är 112 prover och fyller två pärmar.

 

I behaglig tid, innan taket på Löten rasade in, hade Ekmans fraktat upp inventarierna till ”nya” slottet och ställt in dem i källaren. När nu slottet skulle överlåtas till Sionförsamlingen måste de flyttas. Vi fick disponera två rum i kontorsflygeln i gamla slottet . Föremålen, som var i ett bedrövligt tillstånd, kördes dit och ett besvärligt men både roligt och intressant renoveringsarbete vidtog. Vi fick sakkunniga råd av Gunnar Elvstrand från Museet och Fridner Eriksson, Kisa. Efter att ha skrapat bort mögel och rost, tvättades sakerna och sedan de torkat, behandlades träet med en blandning av linolja och förtunning. Järnet med samma blandning, tillsatt med något sot. Wiqvist och Lennart Wistfors i Hovetorp lagade möbler som fallit sönder och ersatte olagbara delar.

 

Efter att Löten blivit målat invändigt återställdes inventarierna på ursprungliga platser enligt gamla foton. Under maj månad omtäcktes halmtaket på vagnslidret och alla tegeltaken sågs över och lagades. I början av augusti inventerades Forngårdens samlingar. Det finns förteckning över mer än 1.600 föremål och varifrån de kommit. Numren på sakerna kollades med förteckningen och det kunde konstateras att mycket fattades.

 

Söndagen den 24 ordnades en Hembygdsträff med tal av ambassadör Gunnar Granberg, f.d. Wistbo. Han var själv med och samlade in gamla föremål på -20-talet. Stureforsgillet medverkade och vi kunde även visa hur man bereder lin.

En studiecirkel, ”Hembygdens växter”, har iordningställt en kryddgård med ett 60-tal olika växter på området. Ytterligare ett stycke gärdsgård har hägnats.

 

1981

Den 1 maj börjar arbetet med röjning och allmän uppsnyggning av området. Även inomhus där föreningens städvana kvinnor gjorde en lovvärd insats. Vi samlas som förut om åren varje måndagskväll kl. 18 under den ljusa årstiden och därefter på lördagarna. Trots att föreningen har ca. 220 medlemmar har de aktiva efterhand minskat.

Under sommaren har det mest varit underhållsarbete. Det har pågått årslånga diskussioner om vad slags tak vi skulle lägga på smedjan. Lämpligt taktegel fanns på lager och det vore en enkel sak att läkta upp taket och lägga upp pannorna. Men det vore roligt att ha ett tak av torv, detta uråldriga material. Då skulle gården kunna visa upp de vanligaste gamla taken. Fattas endast tak av spån. Så blev det äntligen beslutat om torvtak. Det användbara av gamla tegelstenarna rensades från murbruk och en del hämtades från Hovetorps Gård.

Den 1 oktober började murare Nils Larsson med biträde av hantlangare att mura upp fyren i smedjan.

7 (var) fyr och skorsten färdiga.

Ganska mycket väggrappning hade under åren lossnat och fallit ner inne i stugorna. Den 8 och 9 rappades en hel vägg i köket i Sandstugan och lagades muren i öppna spiseln i Löten. Den är nu av sotarn godkänd som laglig eldstad.

Emellan den 10 och 14 november hägnades gärdsgård. Där finns nu ca. 330 hot hägnat med järntråd som den förutvarande. Den är en mans arbete men många har varit engagerade med virkesanskaffning. De återstående 35 hoten skall hägnas med vidjor. Två medlemmar skall utbildas för detta på en tvådagarskurs vid Hallsta ängar nästa år.

En ny brunnsvipp har tillverkats och rests under året.

 

1982

Under den snörika vintern har det varit stora påfrestningar på taken. Detta har medfört att en del av bortre väggen på logen tryckts ut omkring en halv meter.

Den 1 maj riktades väggen upp och drogs tillrätta. En ny bindstock sattes in och förkolvades. Sorgligt nog fick inte vår avhållne ordförande, Tage Ekdahl, fullfölja sitt verk med återuppbyggnaden av Fornhemmet som han så innerligt önskade. Efter en svår sjukdom avled han den 10 maj. Nya ordföranden Ingmar Carlsson, leder nu arbetet i fortsättningen.

Den 10 och 11 lagade murare Larsson rappning i undantagsstugan och drängkammaren.

Den 20 och 22 målades i Sandstugans kök, undantagsstugans tak och väggar. Göranssons fina stänkmålningar måste offras men ett par prov sparades i två hörn. Charles Classon har sedan svarat för återställandet av de konstnärliga målningarna på de lagade väggarna så väl att ett otränat öga knappast kan skilja mellan gammalt och nytt. I redskapsskjulet har de gamla, ruttna syllarna ersatts av nya. Det dåliga golvet rivits ut och ett annat lagts in på nya bolsterstockar. Alla trätak har under sommaren strukits med en blandning av Cuprinol och Bitex. Gamla takrännor i gott skick, från Åkroken, har satts upp på träkryckor på båda sidorna av Sandstugan. Nya, tillverkade av Larsson i Dånehall, på Undantaget och drängstugan.

Den 12 och 13 juli underlagsmatta, specialgjord för torvtak, läggs på smedjan och nya vindskivor monteras. Den 19 juli . Mullrevlar av ek sågas till och fästes med järn vid takfoten. De skall hindra torven att rasa ner. Ett arbetslag skar ut grästorv vid gränsen till hjorthagen. Torven skall läggas i två lager om 7 cm. tjocklek vardera. Lagret närmast taket med grässvålen ner och det andra lagret med gräset upp. En traktor med skopa forslade fram och hissade upp torven i takhöjd där ett annat lag tog emot och lade tillrätta. Det såg ut att bli bra trots att ingen varit med om dyligt arbete förut. Det pågick en långvarig värmebölja och trots att vi vattnade flera gånger under dagarna efter blev gräset brunt.

Den 9 augusti gjordes taket färdigt. En plåtslagare hade dessförinnan lagt en avrinningsplåt av bly runt skorstenen och en plåthuv över densamma. Efter regnet i slutet av månaden började det brunbrända taket grönska igen och i oktober såg det riktigt bra ut. Vi hade lyckats.

Den 15 augusti anordnades vår numera traditionella Hembygdsdag vid Forngården. Vackert väder och över 200 besökare. Den inleddes med Gudstjänst av Kyrkoherde Hans Enerot och sång av Lilla kören. Därefter kaffe med hembakat . Folkdansuppvisning av Stureforsgillet. Det ekonomiska utbytet av festen blev ett netto på över 1.100 kr.

Under senhösten har alla tak setts över. Trasiga tegelpannor har bytts ut och det gamla, läckande taket på ladugårdslängan lagats. Ett fönster i undantagsstugan har försetts med okrossbart glas. Nu har alla fönster sådana. En del spräckta och söndriga fönsterrutor har lagats och kittats. Arbetsbänkar i smedjan. Då det kan befaras att det kan bli stora påfrestningar på taket i smedjan i vinter har stöttor satts upp under bärstockarna. Enligt sakkunniga måste taket kunna bära 400 kg. per kvm.

Vi har inte haft några får på området i somras. De gör visserligen ett gott arbete genom att beta av gräs och sly men lämnar ett oundvikligt avfall efter sig. Det är risk att besökare får det på skorna och drar in det i stugorna. Kanske fåren kan få återkomma en kort tid på våren innan vi öppnar.

I år har vi skrivit upp tiden vi arbetat i Fornbyn. Det blev 626 timmar under 36 dagar. Efter ett par år av nedgång ser det ut att ha blivit ökat intresse i år. I gästboken har 773 besökare skrivit sina namn. Stugorna har för första gången hållits öppna för en större allmänhet i sommar. Varje söndag mellan kl. 13 och 16 ifrån 30 maj till och med september. 3-4 av föreningens medlemmar har varje söndag vaktat i stugorna och kunnat svara på besökarnas frågor och berättat om verksamheten.

Bilder från 1983:

Anteckningar om dagar som Bjärka Säby Fornby varit öppen under 1982 samt vilka som guidat vid olika tillfällen.

12 maj kl. 19:00 Karin Druid visat anläggningen för 25 dagmammor.

23 maj kl. 12:30 Vreta Klosters Hembygdsförening Karin Druid, Stina och Allan Andersson.

26 maj Maj och Karl-Johan Jonsson, Anette och Carl-Axel Jonsson.

31 maj Märta Sundgren, Gunilla Carlsson, Astrid Wiqvist och Maria Larsson.

6 juni Birgit och Josef Hackl, Stina och Allan Andersson.

13 juni Karin och Per Druid, Birgit och Josef Hackl.

20 juni Britta och Åke Pettersson, Stig Öberg, Ingrid och Ingmar Carlsson.

27 juni Stina och Allan Andersson, Olga Johansson, Astrid o H. Wiqvist, Karin Druid. 4 juli Ingegärd o John Drott, Märta Sundgren och Birgit Hackl.

10 juli. Östergötlands JUF Distrikts slåttertävling. Allan Andersson, Hilding Borg, Ove o Birgit Karlsson, Ingrid och Ingmar Carlsson.

11 juli Britta och Åke Pettersson, Gunilla Carlsson, Ingrid och Ingmar Carlsson.

18 juli Maj o Carl-Johan Jonsson, Anette och Carl-Axel Jonsson, Astrid o H. Wiqvist. Holmfrid spelade bygdemusik på fiol.

21 juli CKF Stjärnorp. Stina och Allan Andersson.

25 juli Maja o Evert Lindholm, Anita o Gunnar Dahlstedt, Gunilla Carlsson.

1 augusti Karin o Per Druid, Stina och Allan Andersson, Karin o Katarina Andersson. 8 augusti Birgit o Torsten Lewisson, Stig Öberg.

15 augusti Hembygds och kyrksöndag Hans Enroth, Holmfrid Wiqvist, Lilla kören samt Stureforsgillets många medlemmar hjälpte till på en lyckad dag.

16 augusti kl. 18:00 Personal från Valla sjukhus, Karin Druid.

22 augusti Britta och Åke Pettersson, Maria Pettersson. 29 augusti Gunilla Carlsson, Maria Larsson, Pettersson.

5 september Karin Druid, Allan Andersson o Ingmar Carlsson.

12 september Olga Johansson och Ingrid Carlsson. 17 september Skeda Missionsförbund Juniorerna, Ann-Sofie Nilsson.

19 september Astrid Wiqvist, Ingrid Carlsson och Allan Andersson.

20 september Valla Folkhögskola 4H u-landslinjen, Britta och Åke Pettersson.

26 september Sista visningen för sommaren.

 

Avslutning guidegruppen med tårta och Tack.

När ingen tid varit angiven har byn varit öppen för allmänheten mellan kl. 13-16. I regel när vi kommit har folk redan stått och väntat.