Arrendekontrakt Flånstorp 1866

Contract.
Härmed upplåtes och bortarrenderas till …………………Torparen Eric Carlsson …………….
……………………….Torpet Flånstorp ……….., lydande under Sturefors Fidei Commiss
Egendom och beläget i ………………… Wist ……………………Socken samt Hanekinds
Härad, att tillträdas den …. 14de nästkommande Mars …. med ömsesidig uppsägningsrätt
samt med åtnjutande av laga fardag, så widt alla bestämmelser i detta Contract noggrant uppfyllas.
I öfrigt fastställes följande wilkor att utgå i kontanta penningar, spannemål och tjenstbarheter.
1:o a) Årliga utskylderna blifwa kontanta penningar ——-Rdr —öre R:mt samt —— kub. fot Hwete, —– kub. fot Korn —– kub. fot Hafra samt in natura med ren och afdragsgild säd, skall wara levererad till den 15 December hwarje år samt 156 Karldagswerken på egen kost hwilka skola i hwarje wecka utgöras på Tisdag, Torsdag och Lördag.
b) Alla för Egendommarnes räkning förekommande körningar så wäl för Åkerbruket som andra såsom Qwarnstensskjuts, Kalksten, Kohl, Wed och Gödselkörningar m. m. samt Resor om 6 mils afstånd från Gården bestrides af Dagswerksgodset i tur efter budning.
c) Hjelpdagswerken efter budning.
d) Bärja och rödja Ängshump wid Sturefors i händelse densamma upp-plöjes och besås med säd, skall Åboen densamma inberga.
e) Skära ett tunnland höst- och ett tunnland wårsäd samt inberga detsamma, hwarför Åboe godtgöres med twå Karldagswerk för det förra och 1 för det senare.
f) Underhålla ett wägstycke för Sturefors som wid laga answar bör wara grusade till wägens fulla bredd, till tid som bestämmes.
g) Fortskaffa bref och budsedlar till och i från Herregården.
h) Aska –1,6– kub.-fot.
i) Bryta och leverera –240 kärfwar Löf.
k) Spinna fint och wäl –2– sklp. Tågor, eller –5– sklp Blånor.
l) Linberedning i tur. med 4 arbetsföra personer-.
m) Lerkörning till tegelbruket werkställes af Dagswerksbönderna i tur men med gårdens dragare. fri
n) Hugga och leverera =12- tjog Stafwer.
o) Postskjuts. fri
p) Qwastar till Logarna. fri
q) Barrqwastar till Stenhuset. efter tur –
r) Fattigwed upphugges. 1 famn hwarje år –
s) Wass-Slottern
t) Upphugga efter anwisning 12 famnar Kastwed och 2 famnar Tegelwed hwarför Åboe godtgöres med 1 dagswerk för hwarje famn av den förra och 2 för den sednare.
u) Sysel? Dagsverken i Ladugården efter tur.

Under bergseln eller då så erfordras Åboe blifwer urbudad med Dagswerkare så måste budningen hörsammas och kommer de Dagswerken som sålunda utgöres att gå i afräkning på de ordinarie. Dagswerkare skall medhafwa Yx, Spade, Töm- och Haksimme, dessutom hwad de i öfrigt särskilt blifwa budade med för redskap. Wid hwarje års slut kommer afräkning att ske, då alla utskylder till Herregården bör wara utgjorda eller och mig då godtgöras, derwid Dagswerken skall betalas för 6 Månader med 1,25 R:mt och 6 Månader med 75 öre pr st.; för Öfwer-Dagsverken godtgöres Åboe med 75 öre för sommaren och 50 öre för wintern.
Åboe som efter skedd budning icke hörsammar den, ware sig på Körningar, Dagswerken eller hjelp, skall för hwarje uteblifwande göra en resa utöfwer turen i händelse han är budad till körning eller 1 Karldagswerke öfwer om budningen warit enahanda, wid anmält förfall befrias han härför.

 

Anm.
I ”Protokoll hållet vid Landbostämma med dagswerksbönderna wid Sturefors den 16de December 1837 ” står det angivet att dessa skall infinna sig vid ringningen på morgonen och under ringningen gå in på kontoret för uppskrivning i dagverksboken. De som kommer efter ringningen blir hemvisade.