Årsberättelse från Bjärka-Säby lanbruksskola arbetsåret 1938-1939


Anställda lärare och ämnesfördelning.

Karl O. V. Vieweg, skolans förståndare och egendomens förvaltare. Lärare i jordbrukslära och lanthushållningens ekonomi.

Folke E. Strömblad, agronom, förste lärare. Lärare i husdjurslära, delar av jordbruksläran, svenska språket, räkning, kemi, botanik, geologi, bokföring, fältmätning och avvägning samt linearritning.

Axel H. Helmenius, agronom, andre lärare. Lärare i delar av husdjursläran, svenska språket, räkning, geometri, fysik, byggnadslära, kommunalkunskap, fältmätning och avvägning samt linearritning.

C. Gustav Danelius, distriktsveterinär. Lärare i husdjurens sjukdomslära och hovbeslag.

Åke Joachimsson, godsförvaltare. Lärare i skogsskötsel.

S. Ljunggren, f.d. mejerikonsulent. Lärare i mjölkhushållning.

V. Bergström, f.d. trädgårdskonsulent. Lärare i trädgårdsskötsel.

Fingal Pihl, befallningsman. Ledare av elevernas praktiska arbeten.

Axel Forsling, montör. Lärare i praktisk maskinkännedom.

Eleverna och undervisningen.

Vid undervisningsårets början den 27 oktober 1938 var elevernas antal 38, varav 19 betalande. Av dessa tillhörde 15, varav 4 betalande, den äldre och 14, varav 6 betalande, den yngre tvåårskursen samt 9, alla betalande, ettårskursen.

Elevernas ålder vid kursens början har varit för tvåårskursen högst 31, lägst 19 år och för ettårskursen högst 27, lägst 22 år eller i medeltal 24 4/12 år.

1 st. mindre bemedlad elev och 23 st. obemedlade elever hava under året uppburit statsunderstöd med sammanlagt 2.850 kr.