Axel Jonssons arrendekontrakt 1914

 Arrendekontrakt

 

Axel Jonsson arrenderar Skog Rusthåll och Södergård av sin far

 1

Jag C J Jonsson utarrenderar på obestämd tid och laga uppsägning mina ägande Hemmansdelar 5/6 dels mantal Skogs Rusthåll och ½ mantal Skogs Södergård i Vist socken till min son nämndemannen Axel Jonsson i Hofetorp att tillträdas den 14 mars 1914 med utsådd höstsäd på 8 Hektar hvild och gödslad jord med råg och vete samt 1/3 del af åkerjorden insådda Fodervallar och 1/3 del upplöjd till vårsådd och som tillträdesfoder af 20.000 kilogram klöfer och Temotej hö, 20.000 kilogram Råghalm och Wetehalm och 20.000 kilogram Blandsädeshalm, och är arrendatorn skyldig att på samma sätt vid afträdet lemna 1/6 del af åkerjorden besådd i vild och väl häfdad samt gödslad jord med höstsäd 1/3 del i fodervallar och 1/3 del af åkerjorden upplöjd till vårsådd, samt lemna lika mycket foder som vid tillträdet emottogs och som skall vara välbergat.

2

Egendomen emottages utan syn, men är skyldig att vidmakthålla Husbyggnader och stängsel samt diken i gott skick.

3

Till reparationer af hus och stängsel samt till vedbrand Erhålles från Gårdens skog efter utsyning.

4

Från arrendet undantages för min och min hustrus räkning Byggningen vid Södergården och en visthusbod och Hemlighuset och del i Brygghuset vid Bykning samt det vedskull som nu av mig användes och hela trädgården vid Södergården hemköra och i småved i vedskullet upplägga erforderlig ved för min räkning tillhandahålla åt mitt hushåll så mycket oskummad mjölk som behöves för ett pris av 10 öre litern, och smör som betalas efter ortens pris samt behöfliga skutsar med tjänligt åkdon och körkarl för 2 kr per mil.

5

Torpet Haglund ingår äfen, men skall Torparen C G Karlsson sitta orubbad och bibehålla sina rättigheter och skyldigheter som hans kontrakt bestämmer.

6

Förre torparen C O Johansson skall hafa sin bostad i Rusthållet, jemte träd och jordland som han nu har utan ärsättning.

7

Grenadjertorpet Sjögsätter är af mig undantagit.

8

Alla utskylder till stat och kommun för Egendomen betalas af arrendatorn och får detta kontrakt icke på annan person överlåtas.

9

Årliga arrendet är bestämt till 500 kronor och som betalas den 1 December efter varje års skörd hvarmed början sker den 1 December 1915, stallrum och foder till främmandes hästar skall lemnas af arrendatorn utan ärsättning

 

Skog den     augusti 1914

 

C F Jonsson

 

Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig dess noggranna fullgörande som ofan.

 

                                                                                        Axel Jonsson

 

                                                                                        På en gång närvarande vittnen

 

Att jag undertecknad försåldt all min vid Skog ägande yttre lösegendom, såsom kreatur och Redskap samt all vid Skogs Egendom inbergad Gröda till min son nämndeman Axel Jonsson i Hofetorp att tillträdas den 1 nästa november för ettöverenskommet af Sextusen (6.000) kronor.

 

                                            Som härmed Erkännes

 

Skog den 8 ocktober 1914

 

                                             C J Jonsson