Köpehandling gällande Bjärka-Säby i Vist

Köpehandling Bjärka-Säby. Pergamentdokument från år 1371

 Köpehandling mellan Sigrid Håkonsdotter och Bo Jonsson Grip
Gällande Säby i Vist, Haga, i Hovetorp samt torpet Högmo och torpstället Mumsmålen och Risnäs skog och en ägodel i Hovetorps skog dessutom ett ålverke vid Säby.

Alla män som detta närvarande brev höra eller se hälsar jag Peder i Skeda, sittande i häradshövdingens ställe i Hanakindahärad evinnerligen med Gudi. Och gör jag det känt för alla och omvittnar jag det med detta mitt brev, att jag på rätt tingsdag och på rätt tingsstad var själv närvarande och stadfäste att välborna fru Sigrid Håkonsdotter, som var herr Nikles Turessons hustru, till välborne man Bo Jonsson, Östergötlands lagman, överlät lagfart (fäste och skäl) efter landslag på de gods som härefter kommer: först på fyra attungar i Säby, Vist, sedan på nio attungar i Haga /I Hovetorp nio spannars avgäld, därefter ett torp som kallas Högmo, därefter ett torpställe (”torpastad”) som heter ”Mångslögsmåla” (=Mumsmålen), därefter i Risnäs’ skog, en halv attung, därefter en ägodel i Hovetorps skog, som hon köpte av Danne i Hovetorp för ett nöt och etthundra järn, med allt som dessa förutnämnda gods tillhör, därefter ett ålverke som ligger vid Säby, och alla andra tillhörigheter såsom hus och jord, åker och äng, skog och fiskevatten, när by och fjärran, inget undantaget. Och erkände hon sig hava erhållit full ersättning för dessa förutnämnda gods, så att hon därmed var nöjd. Fästemän som med mig stadfäst köpet var Jon i ”Medialothom”, Sven Karlsson, Botulv Tått, Karl långe, Karl lille, Haruk i Tinnerö, Magnus möllare, Jens i Blästad. Till vittnesbörd är insegel härnedan satt, nämligen Harald Bagges, herr Magnus’ i Slaka tillsammans med mitt insegel. Datum Anno Domini 1371 .. in crastino beati Francisci confessoris.