Tillförlitlige Botemedel emot Frossa och Rödsot

Gifne av Kongl. Wetenskaps-Aceademien1781

Riksens menige Allmoge tilskrifwes detta med trogen brukan af Den Alrahögstes Nådiga beskydd och allsköns Wäsignelse. Efter Riksens Högloflige Ständers Beslut. Stockholm Anno 1757.

Sedan genom några hundrade rön bekräftad. hwar af ej et enda misslyckats, och sedan den nytta som deraf förwäntats, i det at så medelst tusendes Menniskors hälsa med ringa möda och snart sagt ingen kostnad, kan botas och återställas, hwilkas lif af bemälte tärande sjukdomar ofta förspillas, til allmän skanad och förlust. Allmogen borde hällre bruka bepröfwase läkemedel än anlita kloka gummor och dylikt då ju den sjuke ofta aflider af deras Qwacksalwerier än af sin sjukdom.

Emot Frossa

Utaf Spindelwäf, som förut är wäl rensad ifrån flugor och allehanda orenheter, hopwecklas så mycket som till en Hasselnöts storlek, sedan tages fint sönderstött Aspebark, en helt liten knifsudd, lika mycket Ask- och Ahlbark wäl blandat. Barken måste wara den finaste, näst intil trädet. Den bör tagas uti sawen och torkas i wädret utan Solens tilhielp, sönderstötes så till pulwer i en ren Mortare, hertil lägges så mycket Rabarber som hwardera af den sönderstötta barken och lägges altsammans in uti den hopwecklade Spindelwäfven, samt gifwes den sjuke uti et skedblad liumt att dricka, sedan den siuke först trenne gånger frusit, och då Frossan fierde gången börjar kännas. Härwid måste noga i acktagas at alt på en gång swäljes utan at tuggas, och kan sedermera den siuke under det Febern pågår tillåtas at 4 a 5 gånger få läska sig med et halft skedblad ljumt dricka högst 3 a 4 minuter emellan.

När detta botemedel blifwit brukat, höljes så mycket kläder på den siuke at han kommer at ligga ganska warmt intil des den påföljande hettan och swettningen aldeles upphört.

Och när den siuke til hälftenblifwit återställd, måste han på 14 dagar hålla sig ifrån luften, inne uti et warmt rum, samt icke äta någon färsk Fisk eller Mjölmat.Är den siuke plågad af förstoppning gifws honom dagen förut från 1/2 til 2 Lod Engelskt Salt, alt efter des krafter och ålder.

Emot Rödsot

Så snart tecken til denna siukdom kännes, hwilket kännes medelst knipningar uti magen, af swåra trängningar till stols, utan atvderå följer särdeles werkan, intages twenne lagom knifsuddar Rabarber, sedantages en Öronslef, eller en dertil giord träpinne, så mycket Öron-wax som på tvenne personer står at ärhålla hvilket tilsammans ungefär utgör så mycket som en hwit Ärt. Sedan rifwes Muskott ganska fint, och blandas så tilhopa med Öron-waxet. Af denna deg giöres 3 a 4 kulor till storlek som en lagom hwit Ärt. Så snart det intagna pulfret giort wärkan, och den siuke fådt öppet lif, lägges en af kulorne uti et halft skedblad rent watten och gifwes en fierdedels timma emellan hwardera. Sedan kokas en gröt af et halft stop rena korngryn, sedan lägges däri så stort stycke gult Wax som et fullkomligt Höns-ägg, och kokas så at alt wäl blandats, hwarefter alt tages af eden och röres med en träsked, at det blifwer ljummet, då den siuke säraf en timma efter at den sista kulan intogs, äter några skiedar i sänder, och fortfar til des swedan af knipningarna afstannat. Skulle, mot förmodan, durklopp eller som gemene man säger, utsot än wilja wisa sig, så tages et ark fint hwitt papper som med en wass knif fint sönder-skiäres och kokas uti et stop söt Mjölk tillika med en fierdedels stång rödt sönderstött Lack, et skedblad fint raspat Hjorthorn, och et skedblad hwit Stärkelse. Alt kokas till en tunn gröt, hwarefetr gjutes et skedblad Bom- eller Linolja uti gröten som sedan wäl omröres, hwarpå den siuke gifwes twå högst tre skedblad hwar femte timma, men aldeles icke mera, emedan detta mos stoppar om det til öfwerflöd brukas.