Bouppteckning och värdering efter mjölnaren Johan Larsson 1771

År 1771 d 14 juni blef efter anmodan laga boupptäckning och värdering förrättad vid frälseqvarnen Skårpa under Säby Säteri Wist socken och Hanekinds härad, hos Enkan ärliga och sedesamma hustru Helena Larsdotter, hvilkens kära man i lifstiden Mjölnaren ärlig och beskedlig Johan Larsson förledne December månad genom döden afgått, och då jemte hustrun äfter sig lämnade 5 st omyndiga barn, 1 son och 4 döttrar. Son Lars på 8de året, äldsta dottern Maja Stina på 13d dottern Greta på 11, dottern Helena 4 och dottern Anna Brita på 3d året.

Att dessa omyndigas rätt vid detta tillfälle bevaka, infannt sig dannemannen ärlig och beskedlig Olof Johansson i Skruvkulla och Vårdnäs socken.

Efter föregången varning och förmaning till Enkan at upgifa Boets rätta tillstånd såsom det vid mannens död befants angafs följande egendom

Att alt är redeligen upgifet och intet med vett eller vilja undandölgt, intygar och underskrifes med edlig förbindelse.

Helena Larsdotter
H. L. D

Att efter angifandet är upteckning och värdering efter bästa förstånd förrättadt betyga

Gabriel Kilström

Johan Andersson i Skog nämndeman
I A S

Närvarande å Barnens sida under skrifaren

Olof Johansson i Skrukkulla

O I S