Brandbomber över Östergötland

Ur Östgöta Correspondenten måndagen 7/6 1943

Bränder uppstodo på Sturefors gods, i Stora Åby och Björsäter
Några mindre ballonger med vidhängande behållare, innehållande eldfängd vätska, samt ett antal brännflaskor ha på söndagsmorgonen påträffats på olika platser i Östergötland. Då behållarna exploderade, uppstod mindre bränder. Brännflaskor ha bland annat anträffats vid Sunnebo i Björsäter, Bäckfall under Sturefors, vid Krisseby gård i Stora Åby samt i trakten av Loftahammar.
Ballonger ha tillvaratagits i trakten av Kåseberga på Skånes sydkust. Ett antal brännflaskor ha anträffats vid sjön Åkervristen c:a 1,5 mil sydost om Åtvidaberg, vid Hudebo fyra km öster om Ukna kyrka, i trakten söder om Hindås, vid Möklinta c:a två mil norr om Sala samt i trakten av Skyttorp c:a 2,5 mil norr Uppsala. I Värnamo uppstod eld i en mekanisk verkstad genom brännflaskor.
Allmänheten varnas för att ta befattning med nämnda effekter samt uppmanas att omedelbart inrapportera nya fynd till närmaste militära myndighet. Undersökning har igångsatts för att söka fastställa de tillvaratagna effekternas ursprung, meddelar försvarsstabens luftförsvarsavdelning.

Brand i skogen vid Sunnebo i Björsäter
Två mystiska och svårsläckta skogseldar, som man satt i samband med de ballonger med brännflaskor, som drivit in över landet, upptäcktes vid 4-tiden på söndagsmorgonen i skogen vid Sunnebogårdarna i Björsäters socken. När elden varsnades, brann det på två ställen på c:a 50 m avstånd från varandra, och på vartdera stället avbrändes 150 kvm., dess bättre utan att några värden gingo till spillo. Den ena brandplatsen var på Sunnebo Storgård, den andra på Sunnebo Norrgårds ägor. Gårdarnas folk kunde endast med mycket stor svårighet komma till rätta med elden, som oupphörligt blossade upp, och först omkring kl. 12,30 på middagen kunde den anses släckt. Man kunde tydligt iakttaga något slags kemikalier, där flaskorna tycktes ha slagit ned och innehållet spridits omkring.
En påfallande stark svavellukt förmärktes också på båda ställena. Det såg vidare ut, som om vatten inte skulle bita på elden, och när solen lyste fram, brann det värre i den bergiga terrängen. På brandplatserna hittades en sönderslagen butelj samt en del glasbitar, allt av mycket tjockt glas. Någon ballong har ej iakttagits.

Rester av nätkorg påträffades vid Krissleby
På Krissleby gård i Stora Åby hamnade vid 6-tiden på söndagsmorgonen en ”brandbomb” med sju flaskor, fyllda med brandalstrande vätska, vilka spredos över ett område med cirka 50 meters diameter i kanten av en åker. En av flaskorna hamnade blott c:a 15 meter från en ladugård.
Bomben hade tydligen utgjorts av en nätkorg, ty resterna av en förbränd sådan ha hittats. Flaskorna bestodo av en plåthylsa med knappt en kvarts liter rymd och i flaskhalsen var med ett snöre fäst en järnkula, troligen för att flaskorna skulle slås sönder vid nedslaget. Innehållet var fosforolja, blandad med någon vätska, som man inte kunnat bestämma. Nätkorgen har tydligen fallit från mycket stor höjd, ty flaskorna hade trängt ned ända till en halv meter i jorden. Den brinnande oljan, som kastades vida omkring vid nedslaget, kunde icke släckas med vatten eller trampning och man fick gripa sig an med att genom grävning försöka släcka elden. I flera timmar vaktades elden av hemvärnsmän, som tillkallats.
Från platsen påpekas, att folk tydligen inte har klart för sig vad uppmaningarna att i slika fall vända sig till närmaste militära myndighet innebära. Rapporten till hemvärnsbefälhavaren kom nämligen först efter flera timmar. Att det var mycket som stod på spel, förstår man kanske därav att Krisseby gård ligger endast någon kilometer från häradsallmänningens stora skogar.

Brännflaskor föllo ned på betesvall vid Bäckfall
Vid Bäckfall under Sturefors påträffades vid 7-tiden på söndagen fem flaskor med eldfängt innehåll. Tre av dem hade sprungit sönder, varvid innehållet antänts, medan man kunde tillvarataga de två övriga. Flaskorna hade hamnat ute på en betesvall och branden vållade inga skador. Något spår efter ballongen har inte anträffats.

Brännflaskor jämväl över Danmark
KÖPENHAMN söndag. (TT) Ett antal ballonger med olika slags branddunkar ha drivit in över Danmark på flera platser. Branddunkarna innehålla antingen en mycket eldfarlig vätska eller några flaskor som utlösas automatiskt från dunkarna, medan de befinna sig i luften. Tidigt på söndagsmorgonen oskadliggjorde sprängkommandot från Köpenhamn ett antal brandflaskor från en eller flera av dessa branddunkar, vilka då brunno. Flaskorna innehålla en gummi-fosformassa, vilken är mycket farlig därigenom att de – även om den eld, som uppstår då luften kommer i beröring med fosforn, till synes är kvävd med jord eller liknande – fortfarande fungerar och kunde genom beröring med den omgivande jorden frambringa gnistor och glöd, vilka kunna åstadkomma allvarliga brännsår.

—————————————–

Anm.

Jag har pratat med Maja i Solebo om händelsen i fråga. Hon bodde som barn i Bäckfall, 1943 bodde hon som gift i Hökhult, inte långt från Bäckfall. Maja hade inte hört talas om några brandbomber, ej heller Sören i Hagen.

Hans Hansson