De gamla vägarna

Kyrkstigen

I dag ligger Hjortkälla bildlikt ”vid vägs ände”. Den nuvarande vägen till Hjortkälla anlades 1941, då hade Hjortkälla varit obebott sedan 1919. Situationen under den tid Hjortkälla var bebott var en annan. En gammal, primitiv väg, ”Kyrkstigen”, ledde då från Styvinge via Murtorpet och Nytorpet till Hjortkälla. Som namnet anger användes ”Kyrkstigen” bl.a. vid de en gång obligatoriska besöken i sockenkyrkan. Enligt 1650 års kyrkobänksindelning hade Hjortkällaborna sina platser på bänk 21 på kvinnosidan och bänk 27 på manssidan.

För torparen på Hjortkälla, som var ålagd att göra dagsverken på Styvinge. var ”Kyrkstigen” den till buds stående vägen.

Från Hjortkälla ledde andra vägar till Börsebo respektive Idingstorp och Äskebäcken. Dessa gamla vägar kan med viss svårighet fortfarande följas där de slingrande leder genom skogen och inte skadats av moderna skogsmaskiner, men däremot har ”Kyrkstigen” plöjts upp där den passerade åkern väster om Murtorpet.

Fägata , transportled för djur från Labbenäs mot Linköping

På Hjortkällaområdet, som ligger i raka sträckningen mellan gården Labbenäs och Linköping, kan spåren anas av en fägata. Om man går utmed gärdesgårdshägnet, går man på denna gata. Fortsätter man ett 30-tal meter från hägnet mot bergtäkten finns märkliga stensättningar som kan vara lämningar av en rastplats för kreatursdrift (framtida utgrävningar får avgöra).

Djuren transporterades på pråmar från Kindabygden, Rimforsa, Horn, Hycklinge, Tidersrum med flera socknar till Labbenäs och drevs sedan närmaste vägen till sannolikt Kampen i Linköping.

Kampen var en marknadsplats som låg vid Hunnebergsgatans västliga del. Ägare till marknadsplatsen var Germund Cederhielm på Bjärka-Säby.