Det förolyckade lokomotivet ”Mörlunda” ligger ännu i Stångån

Ur Östgötaposten 1899-10-27

Det förolyckade lokomotivet ”Mörlunda” ligger ännu i Stångån uppe vid Risnäs brygga. Ehuru lokomotivet icke ligger omedelbart intill stranden, befinner det sig till större delen ofvan vattenytan, hvilket ju vittnar om, att den leriga bottnen i sjelfva verket är ganska fast. Det var särskildt varit pålarne under ena sidan af bryggan, som gåfvo vika, hvarvid lokomotivet välte öfver, så att det nu ligger på ena sidan medan den andra sidans hjulpar ligger ofvan vattnet.
Centralbanans arbetschef löjtnant Lagergren har genom särskildt kontrakt med banbolagets styrelse förbundit sig att för en ersättning af 1,800 kr. skaffa lokomotivet upp på det torra. Det torde häråt framgå – hvad föregående notiser gifvit vid handen -, att missödet med ”Mörlunda” och hvad dermed står i samband varit en affär, som icke vidkommit jernvägsbyggnadens entreprenör eller arbetsledare.

 (Avskrift för Whbf 2014-11-25 /HH)