UTDRAG AF HANEKINDS HÄRADS RÄTT DOMBOK HÅLLEN Å LAGA HÖSTETINGET UTI SLAKA DEN 3 NOV 1768

 

Samma dag låter hammarsmedsenkan Brita Caisa Uhrbom inlemna then Bouppteckning hon den 16:e sistlidne April efter sin man Hammarström upprättat, andragandes ther vid inlagd skrift, det qvarlåtenskapen inte kunnat värderas höge än 347 daler (koppar) 24 öre innan gäld och skuld däribland 280 daler utgörande hammararrende och kol. Hela skuldsumman är 1027 daler (kopparmynt) och 22 ören.

Anhålles därför att all egendomen få afstå och att blifva fri ifrån sina borgenärers vidare kraf. Härvid gifer Brita Uhrbom äfven tillkänna det Rusthållaren Jonas Germundsson i Markustorp som är förmyndare för Hammarströms omyndiga svågrar berättat sig lånat honom af barnaarfvet 452 daler (kopparmynt) och 8 öre som ibland gäld och skuld är upptaget, ehuru ovisst änkan kan vara om deras försträckning.

För öfrigt begärer Enkan att Inspektor Kihlström måtte förordas till auctionsförrättande och att tillse hennes barns rätt.

Utslag Jäms med hvad är fördt blivit skall rätten i anledning af Kongl. Förordningen 1767 genom offentligt anslag, som nu beviljas till nytt sommarting.

 

År 1768 den 3 November å Lagtima Höstetinget med Hanekinds Härad vid Slaka kyrka är ett likalydande ingifvit. Och som Enkan till Credetorerne upgifvit sin egendom, så är Resolfverat till deras inkallande till nästa sommarting samt at undertid qvarlåtenskapen av Kihlström bör försäljas och han medlen indrifer samt gäldenärerna tillhandahåller

Ut Supra

På Härads Rättens vägnar

? Loftbohm

UTDRAG AF PROTOCOLLET HÅLLET VID ÖSTRA GÖTALANDS OCH WADSTENA LÄNS LAGMANS TING UTI LINKÖPING DH 9 JUNI 1769.

 

Samma dag. I stället för inlagans afgifande andrager Härnedan, Hustrun Brita Caisa Urbom, som inlagt vad emot Aska Härads Ting Rätts, den 19 september uhtledit år, gifna Utslag emellan henne och thess omyndiga Barns förmyndare, Anders Larsson i Hycklinge, å ena, samt Hammarsmeden Gabriel Larsson i Kjursby, å andra sidan angående et arrende Contracts fullgörande, at som hon nu mera, till thess Borgenärers förnöjande, all sin egendom upgifvit, med anhållan, ifrån theras vidare kraf, varder fri, och thet hvarom tillstadt och vädjat är, nu mera icke henne eller thess barn utan Borgenärerna skall tillhöra, så anhåller hustru Urbom att Lagmansrätten thetta mål, till nästa års Lagmansting ville uppskjuta, samt lämna the Creditorer och vederparter öppet at thet tagna vadet fullfölja, och som Lagmans Rätten sedan vederpartens ombud mästerskrivaren Enbring föregifven närvarande blivit hörd, och sig förklarat, thet han, för sin del, kärandes ansökning icke bestrida vill, befant att Hammarkinds Härads Tings Rätt, genom utfärdad Proclama, till innevarande års sommarting inkalla kärandens aflidne mans Hammarsmedens Jonas Hammarströms samtliga Borgenärer, at, äfven then af hustru Urbom gjorda ansökning, höras, och om förmåns Rätten så qräver och Lagmans Rätten skjäligt thet sökta anstånd i så måtto bifalla, som thetta mål till nästkommande års Lagmans ting upskjutas ty thessa Parter vid them hvarthera förelagt tio daler Sms (silvermynt) vite, sig åter böra inställa, at sin talan vidare utföra.

 

Ut Supra

 

In fidem Protocolli

 

Gustav Cederstam